Interpellatiedebat vanwege mislopen van precariogelden

Afbeelding geld.jpgzaterdag 27 maart 2021

Tijdens de raadsvergadering op 25 maart vond er een interpellatiedebat plaats over het mislopen van precariogelden. Wat was de aanleiding en waar ging het mis?

Historie

Tijdens de raadsvergadering op 19 maart 2015 heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend om belastingen te heffen op leidingen die in Veenendaal in en boven de grond lopen, de precariobelasting. Het voorstel is toen door de raad met een meerderheid aangenomen.

De geschatte inkomsten waren rond de 2.2 miljoen euro per jaar. In het voorstel was ook opgenomen dat de ontvangen precariobelasting op netwerkbeheerders moest worden betrokken bij de financiering voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, de uitgaven voor de zorg, minimabeleid, cultuur en welzijn.

Voor 2015 is de procedure goed verlopen. De gemeenteraad stelde de verordening voor 2016 vast zodat ook in de jaren 2016 de precariogelden konden worden ontvangen.

Netbeheerder Stedin heeft bij de rechtbank bezwaar gemaakt tegen de aan hen opgelegde aanslagen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer die mogelijkheid tot belasting heffen per 1 juli 2017 afgeschaft met een overgangsperiode die eind 2021 afloopt.

Rechtszaken

Op 18 april 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland de gemeente Veenendaal in het gelijk gesteld door het beroep van Stedin tegen de opgelegde aanslagen ongegrond te verklaren. Stedin ging in hoger beroep met als inzet dat er een vormfout gemaakt zou zijn in een gemeentelijke publicatie. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft dit hoger beroep van Stedin op 30 juni 2020 gegrond verklaard. De gemeente Veenendaal besloot in cassatie te gaan. Echter door de uitspraak op 22 januari 2021 van de Hoge Raad ten gunste van Stedin moeten de aanslagen over 2016, 2017 en 2018 door de gemeente Veenendaal worden terugbetaald.

Hoe kon het zo mis gaan

Er is niet voldaan aan een juridisch geldige bekendmaking. Hoewel de gemeenteraad van Veenendaal in 2015 voor het heffen van precariobelasting de benodigde verordening vaststelde, werd deze pas op 9 november 2017 op de juiste wijze gepubliceerd in het (digitale) gemeenteblad. Terwijl sinds 1 juli 2017 er volgens de Gemeentewet geen precariobelasting meer mag worden geheven. Wel geldt nog een overgangsregeling tot 2022, maar daarvan mochten alleen die gemeenten gebruik maken die op of vóór 10 februari 2016 al een geldige verordening hadden voor het heffen van precariobelasting.

Financiële consequenties

Vanwege de lopende juridische zijn de verwachtte opbrengsten van de precariobelasting in een potje(dubieuze debiteuren) gestopt dat na definitieve uitkomsten kon worden besteed. Maar dit neemt niet weg dat door deze vormfout de gemeente Veenendaal veel geld misloopt:

  • De verplichte terugbetaling aan Stedin van € 5.632.449,- over 2016,2017 en 2018
  • Het bedrag van € 3.960.844,- kan niet meer worden opgelegd inzake 2020 en 2021

Stedin heeft echter tegen de aanslagen van 2015 en 2019 te laat bezwaar aangetekend. De verwachting is dat een bedrag € 3.256.264,- wel behouden kan worden. Het is een grote teleurstelling dat Veenendaal door een vormfout vele miljoenen misloopt.

Interpellatiedebat

Op initiatief van de oppositiepartijen heeft op 25 maart het interpellatiedebat plaatsgevonden. Het ging onder andere over de vragen hoe het heeft kunnen gebeuren dat het zo is misgaan en wie daarvoor verantwoordelijk is?

Ook wij hebben als ChristenUnie een bijdrage geleverd aan dit debat over de feiten en de gevolgen. Door een falende uitvoering van een raadsbesluit missen wij in Veenendaal circa 9 miljoen euro aan precariogelden en wij hebben daarover vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder:

1. Is de wethouder het met ons eens dat in de uitvoering een grote fout is gemaakt?

2. Erkent de wethouder dat hij hiervoor politieke verantwoordelijkheid draagt?

3. Is de wethouder bereid ruiterlijk zijn spijt te betuigen en kan hij aangeven welke acties zijn uitgezet om dergelijke fouten te voorkomen?

Verder hebben wij vragen gesteld over de onjuiste en in onze ogen smadelijke informatie in de plaatselijke krant waar een columnist onze ChristenUnie wethouder negatief heeft weggezet. Er volgde een stevig en uitvoerig debat waarbij de wethouder antwoorden gaf op de gestelde vragen. Hij gaf toe dat hier sprake is van een grote fout met enorme effecten die te betreuren is en sprak meerdere keren zijn excuses uit over de gang van zaken. Hij heeft de procedures, rondom dergelijke fouten te voorkomen aangescherpt. Verder bevestigde de wethouder dat de informatie in de Rijnpost geheel onjuist was en zijn collega-wethouder onterecht bejegend is.

Het is goed dat dit debat er is geweest waarin wij als ChristenUnie, in onze controlerende rol, kritische vragen hebben gesteld. De oppositiepartijen hebben na het urenlange debat een motie van wantrouwen tegen de wethouder ingediend.

Als ChristenUnie betreuren wij de gang van zaken uitermate, maar een motie van wantrouwen is te zwaar en hebben wij niet willen steunen. Hoewel wij het missen van 9 miljoen euro door een vormfout ernstig vinden, lost het de zaak niet op door het wegsturen van een wethouder. Zeker niet in deze tijden van de coronacrisis

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari