Verstedelijkingsnota KAN-Foodvalley

ostfildern-4912767_1920.jpg25-05-2021 13:41

Er is een proces op gang gekomen, waarbij de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley in gesprek zijn over een gedeelde strategie om met het Rijk in overleg te gaan.

Gebleken is dat de beide regio’s afzonderlijk, te klein worden beschouwd om grote vraagstukken zelfstandig op te lossen of als gesprekspartner voor het Rijk te functioneren. Het Rijk kiest er voor met grote regio’s afspraken te maken en in gesprek te zijn. Door de bundeling van beide regio’s, neemt het Rijk dit gedeelte van Nederland meer serieus als gesprekspartner. Dat is belangrijk om onze eigen doelen in beeld te houden en te realiseren met steun van het Rijk.

In een notitie is de gemeenteraad door de regio FoodValley gevraagd aan te geven wat wij belangrijke onderwerpen vinden. Hieronder leest u de gestelde vragen en onze reactie daarop.

1. Welke opgave vinden we in onze regio het belangrijkste? Welke zijn volgend?

2. Hoe kunnen we de opgaven invullen zodat de ruimtevraag zo veel mogelijk beperkt wordt?

3. Welke opgaven kunnen we slim combineren? Zijn we bereid om regionaal en integraal zaken aan te pakken?

Namens de ChristenUnie heeft woordvoerder Henk van Soest in de raadscommissievergadering van 18 mei gereageerd op de drie consultatievragen:

Vraag 1:

Onderliggende nota’s van de gemeente Veenendaal zoals de Omgevingsvisie, de Strategische visie 2040, geven al inzicht in de voor ons belangrijke thema’s. Het is een stelsel van visies op de ruimtelijke inrichting, de economische vraagstukken en o.a. de milieu en duurzaamheidsvisie van de gemeente. Wat ons betreft is het erg belangrijk dat Veenendaal ruimte krijgt om ook voor de autonome groei voldoende en betaalbare woningen kan blijven bouwen. Uitbreiding is nodig om blijvend in goede voorzieningen te voorzien. Daarbij zal het Rijk ook gelden beschikbaar moeten stellen om de -ook landelijke- doelstellingen te halen. In het provinciale Omgevingsplan worden hiervoor ook locaties, zoals Veenendaal -De Klomp genoemd. Belangrijk is dat hier verder invulling aan wordt gegeven.

Een tweede belangrijk aspect is de mogelijkheid economische te ontwikkelen. Voor de inwoners van Veenendaal moet er ook zo veel mogelijk werk in Veenendaal zijn. Dat betekent dat de regio, de provincies en het Rijk faciliterend moeten zijn in zaken rondom werkgelegenheid. Een goede afstemming met een beperkte mobiliteit en goede infrastructuur zijn noodzaak. De infrastructuur voor mobiliteit is belangrijk. Goede mobiliteit, zoals het rondje WERV(verbinding tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal met bijvoorbeeld lightrail) heeft onze fractie altijd ondersteund. Dat geldt ook voor bredere openbaarvervoersvoorzieningen. Wij vinden natuur en recreatie thema’s die mee moeten groeien met de ontwikkeling van de bevolking. Het is een randvoorwaarde dat natuur en recreatie in voldoende mate aanwezig zijn als er extra woningen worden gebouwd. Er dient een balans te zijn tussen al deze elementen dat zorgt voor een goed leefklimaat.

Vraag 2:

Door meer met gemengde bestemmingen te werken ontstaan kansen voor slimme, mogelijk met technologische innovaties, voor goede afstemming van wonen, werken en recreëren. Regionale afstemming en samenwerking zijn daarbij absoluut noodzakelijk. In dat licht zien wij de Verstedelijkingsvisie als een middel de samenhang te bereiken die nodig is voor grote ontwikkelingen en tevens als een ingang naar de Haagse politiek. Dat betekent echter niet dat we geen eigen keuzes meer kunnen maken.

Vraag 3:

De ChristenUnie is bereid in samenhang en integraal thema’s op te pakken en af te stemmen.

Heeft u vragen over deze bijdrage, neem dan contact op met Henk van Soest henk.van.soest@veenendaal.nl

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari