Windturbines bij het zoekgebied Emminkhuizerberg? en de Regionale Energiestrategie (RES)

Jonathan officieel.jpgvrijdag 16 april 2021

Vrijwel alle landen in de wereld hebben in 2016 afgesproken om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering door CO2 reductie. In Nederland zijn die afspraken vertaald naar het Klimaatakkoord. Onderdeel daarvan is dat er heel veel energie moet worden bespaard en heel veel duurzame energie op zee zal worden opgewekt. Daarbovenop moet relatief weinig, maar nog altijd 35TWh aan duurzame energie op land worden opgewekt. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben aangeboden dat ze dit graag zelf willen organiseren en de opgave verdelen over 30 (RES)regio’s. Daarbij werkt de gemeente Veenendaal samen met zeven andere gemeenten in de regio Foodvalley als ook met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en een burgerforum. Op dit moment is de RES 1.0 in concept gereed en zal deze in mei en juni door de gemeenteraad worden behandeld.

Bij de RES Foodvalley is uitgegaan van twee voor ons belangrijke uitgangspunten. Zoveel mogelijk zon op dak en de overige grootschalige opwekking concentreren langs de infrastructuur, om natuurgebieden en landschappen te ontzien. Het gebied ter hoogte van de Emminkhuizerberg aan de noordkant van Veenendaal op het grondgebied van Renswoude is zo’n zoeklocatie waar mogelijk enkele windturbines kunnen worden geplaatst.

Rondom deze locatie is de afgelopen weken publiekelijk veel onrust ontstaan. In dat kader heeft de gemeente op 14 april jl. een vragenuur georganiseerd. In de ogen van onze fractie heeft de gemeente onvoldoende laten zien dat ze de onrust van de bewoners begrijpt. Wij hebben daar in de raadscommissie van 15 april vragen over gesteld. Wij vinden dat onze inwoners goed gehoord moeten worden over deze plannen en over de mogelijkheden om hiertegen bezwaar en beroep aan te tekenen. Veel van de informatie wordt op de website Duurzaam Veenendaal geplaatst, echter leest maar een deel van de inwoners dat ook. We zijn blij dat de wethouder in de commissie van 15 april heeft toegezegd om te kijken hoe de informatievoorziening directer tot de inwoners kan worden gericht.

U zult zich terecht afvragen waar wij als ChristenUnie Veenendaal staan. Wij hebben de taak om Gods schepping goed te onderhouden. In onze beleving is CO2 reductie daar een belangrijk onderdeel van. Het RES proces voorkomt dat het Rijk gebieden aanwijst voor energieopwekking, maar dat elke regio zelf besluit waar haar energieopwekking plaats gaat vinden. Uitgangspunt van de RES is ook dat inwoners in het proces nadrukkelijk aan het woord komen.

Ondanks dat Veenendaal recent haar ambitie om energieneutraal te zijn heeft opgeschoven van 2035 naar 2050, is het wel nodig dat er op korte termijn wordt gestart met grootschalige duurzame opwekking. Als we alle potentie van zonne-energie binnen Veenendaal hebben benut, produceren we nog lang niet de hoeveelheid duurzame energie die we nodig hebben. Omdat Veenendaal zelf geen grond beschikbaar heeft, zijn we voor de duurzame energie die Veenendaal nodig heeft afhankelijk van de samenwerking met buurgemeenten. Het zoekgebied voor windturbines rond de Emminkhuizerberg is daar een concreet voorbeeld van. Over de mogelijke invulling van dit zoekgebied moeten de gesprekken wel eerst goed gevoerd worden. Waarbij voor ons de vraag centraal staat of en onder welke voorwaarden we deze locatie op een verantwoorde en acceptabele manier kunnen benutten. Uitgangspunt is daarbij een energievoorziening van en voor de inwoners, waarbij het draagvlak vanuit Veenendaal essentieel is.

Als ChristenUnie hebben wij in de afgelopen tijd veel berichten rondom het thema windenergie ontvangen, ook vanuit onze achterban. Dat helpt ons om de juiste richting te geven aan de punten die voor de ChristenUnie belangrijk zijn. De huidige onrust is voor ons mede aanleiding geweest om nauwer het contact te zoeken met de ChristenUnie fractie in Renswoude.

Voor verdere vragen of verduidelijking kunt u contact op nemen met ons raadslid Jonathan van den Heuvel. jonathan.van.den.heuvel@veenendaal.nl

« Terug

Archief > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari