ChristenUnie Veenendaal

De juiste volgorde

Afbeelding De Lampegiet.jpgdinsdag 08 juni 2021 De ChristenUnie vindt dat Veenendaal een mooi theater verdient. Hoe dat eruit zou moeten zien, vloeit voort vanuit de Cultuurvisie die we in dit najaar als gemeenteraad vast zullen stellen. Daarin worden de kaders aangegeven voor het cultuurbeleid voor de komende jaren. Lees verder >
Labels

Duurzaam beheer van gemeentelijke gebouwen

Jonathan officieel.jpgvrijdag 04 juni 2021 Tijdens de raadsvergadering op 27 mei heeft de raad unaniem het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 voor het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Daarbinnen vallen gebouwen als het gemeentehuis, Lampegiet, de Cultuurfabriek, het zwembad en diverse sporthallen en buurthuizen. Gebouwbeheer kost veel geld en is nodig om allereerst de veiligheid te kunnen waarborgen, maar ook om de levensduur zoveel mogelijk te verlengen. Voor de komende jaren wordt extra ingezet op het verduurzamen van een aanzienlijk deel van deze panden. In de regel waar met het verduurzamen aangesloten wordt bij natuurlijke vervangmomenten, zodat er geen onnodige extra kosten worden gemaakt. Twee gebouwen binnen de gemeentelijke portefeuille vragen het komend jaar extra aandacht. Lees verder >
Labels

Onderwijshuisvesting Veenendaal Oost is gediend met een structurele oplossing

onderwijs veenendaal oost.jpgmaandag 31 mei 2021 De scholen in het Ontmoetingshuis hebben sinds jaar en dag ruimteproblemen. In 2015 mocht ons raadslid Willem van Braak namens de ChristenUnie, CDA en SGP een amendement indienen om het Ontmoetingshuis vervroegd uit te breiden en dat werd ook aangenomen. Met de kennis van toen was dat een goede oplossing en dachten we met de toen bekende leerlingenprognoses een goede oplossing te bieden aan de scholen. Niets is minder waar gebleken. De prognoses zijn begin dit jaar wederom naar boven bijgesteld en het Ontmoetingshuis zit echt bomvol. Er zullen komend schooljaar gezinnen zijn die kinderen naar drie schoollocaties moeten brengen. Dat doet pijn en kan niet de bedoeling zijn van goed en thuisnabij onderwijs. Dat de prognoses van nu anders zijn dan ten tijde van het vaststellen van het IHP, maakt dat we er niet aan ontkomen om de kaders van dat IHP op te rekken om op die manier de scholen in Veenendaal Oost de ruimte te geven die ze nodig hebben. Lees verder >
Labels

Zonder voldoende draagvlak geen windturbines!

fields-of-wind-turbines-2707526_1920.jpgwoensdag 26 mei 2021 De onrust over mogelijke windmolens ten noorden van Veenendaal is u vast niet ontgaan. Voor de ChristenUnie is draagvlak vanuit de Veenendaalse inwoners essentieel voor het eventueel plaatsen van windturbines op of tegen onze gemeentegrens aan. Voor windturbines van 200 meter of hoger dichtbij woongebieden is simpelweg geen plaats. We zijn ons bewust van de mogelijk negatieve gevolgen door slagschaduw, geluid en/of andere gezondheidsrisico’s. Dat vraagt van ons allereerst voorzichtigheid Lees verder >
Labels

Verlaging van de begraaftarieven

Afbeelding begraafplaats.JPGwoensdag 26 mei 2021 Met terugwerkende kracht worden per 1 januari 2021 de begraaftarieven in Veenendaal met 12% verlaagd. Dit vinden wij als ChristenUnie een goede zaak, immers de doelstelling is 100% kostendekkendheid en van een winstoogmerk kan geen sprake zijn. Lees verder >
Labels

Verstedelijkingsnota KAN-Foodvalley

ostfildern-4912767_1920.jpgdinsdag 25 mei 2021 Er is een proces op gang gekomen, waarbij de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley in gesprek zijn over een gedeelde strategie om met het Rijk in overleg te gaan.

Gebleken is dat de beide regio’s afzonderlijk, te klein worden beschouwd om grote vraagstukken zelfstandig op te lossen of als gesprekspartner voor het Rijk te functioneren. Het Rijk kiest er voor met grote regio’s afspraken te maken en in gesprek te zijn. Door de bundeling van beide regio’s, neemt het Rijk dit gedeelte van Nederland meer serieus als gesprekspartner. Dat is belangrijk om onze eigen doelen in beeld te houden en te realiseren met steun van het Rijk.

In een notitie is de gemeenteraad door de regio FoodValley gevraagd aan te geven wat wij belangrijke onderwerpen vinden. Hieronder leest u de gestelde vragen en onze reactie daarop.

1. Welke opgave vinden we in onze regio het belangrijkste? Welke zijn volgend?

2. Hoe kunnen we de opgaven invullen zodat de ruimtevraag zo veel mogelijk beperkt wordt?

3. Welke opgaven kunnen we slim combineren? Zijn we bereid om regionaal en integraal zaken aan te pakken? Lees verder >
Labels

Herinrichting Duivenweide en Kerkewijk

Gebied Duivenweide en Kerkewijk.jpgmaandag 17 mei 2021 Al langere tijd zijn er wensen en ideeën voor het gebied Duivenweide en Kerkewijk. Tijdens de consultatie in oktober 2020 werd aan de raad om richtinggevende uitspraken gevraagd voor wat betreft visie en eventuele herinrichting van de Duivenweide en een gedeelte van de Kerkewijk.
Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 10 mei heeft Tineke Bette namens de ChristenUnie complimenten gegeven voor dit goede raadsvoorstel. In de uitwerking van de scenario’s zien wij als ChristenUnie een goede weergave van die consultatie terug, daar zijn we zeer content mee. Lees verder >
Labels