Goede scholen voor heel Veenendaal

Ontmoetingshuis Veenendaaldonderdag 15 oktober 2020

De langverwachte herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Veenendaal is in de gemeenteraad besproken. Er is een heel traject gelopen met de schoolbesturen om te komen tot een duurzaam scholenbestand voor de toekomst. Dat hierbij de aanbevelingen van de Rekenkamer en de ervaringen met het IKC West en het CLV zijn meegenomen om een duidelijkere financiële structuur in dit plan te krijgen doet ons deugd. Dat we nu ook gaan voor volledig energieneutraal bouwen, vindt de ChristenUnie een lovenswaardig streven en dat past heel goed in de visie die wij hebben op het omgaan met deze aarde, Gods goede schepping.

De ChristenUnie steunt steunt dit IHP van harte en zien dit plan ook echt integraal. Goed voor het hele onderwijsveld in Veenendaal. En dat gezegd hebbende, komt gelijk een actuele casus in beeld. Want er is gebleken dat één schoolbestuur zich niet heeft gelieerd aan dit plan, omdat zij vinden dat één van hun locaties in Veenendaal Oost niet tot volle wasdom kan komen. In de pers hebben we hier veel berichten over gezien en ook partijen in deze raad hebben het signaal van Wereldkidz rond locatie Balans opgepakt. Ouders rond deze school hebben zich geroerd, maar ook ouders rond andere scholen  en  we hebben zelf ook een heel aantal van deze ouders gesproken. Uit elk van die gesprekken kwam één ding steeds naar voren: Balans heeft met zijn topklassen echt een fantastisch concept! Daar zijn wij het ook mee eens. Tegelijkertijd zit daar juist ook een belangrijk element van het ruimtetekort in Veenendaal Oost. We spreken ouders uit Veenendaal West, de Cuneraweg en ook uit Petenbos die ervoor kiezen om hun kind naar Veenendaal Oost te brengen voor goed onderwijs. Dat is ook hun volste recht, maar botst ook met thuisnabij onderwijs.

Dat constaterende willen we graag wijzen op het integrale verhaal. Op het niveau van schoolbesturen. De ChristenUnie zou zo graag zien dat de schoolbesturen samen betere afspraken maken over de geografische grenzen van hun locaties. En dan niet alleen over Balans praten, maar over alle scholen! Wat zou het gaaf zijn als Wereldkidz hun goede concept voor hoogbegaafdenonderwijs breder over Veenendaal zou aanbieden. Dan hoeft iemand uit West niet naar Oost. Dan zou er zoveel druk van de wijk Oost afgaan. Maar ook dan nog zijn we er niet. Want ook dan lopen we in Oost tegen ruimtetekort aan. Volgens de prognoses zelfs voor wel 15 jaar. Een aangekondigde motie in de commissie over de grensbewaking van schoollocaties hebben we niet ingediend, omdat Pro Veenendaal een motie indiende die dat ook in zich had. In die motie werd gevraagd aan het college om de schoolbesturen weer om tafel te krijgen en samen te kijken naar mogelijkheden om tot tijdelijke uitbreiding van onderwijs in Oost te komen. Maar ook te kijken hoe het onderwijs in Oost ook vooral voor Oost ingericht kan worden. Daar staat de ChristenUnie achter. We zijn voor goede scholen in heel Veenendaal. In Veenendaal Oost wringt het en dat kunnen en mogen we niet negeren.

De ChristenUnie heeft voor het Integrale Huisvestingsplan voor scholen gestemd en heeft aanvullend voor de motie van Pro Veenendaal gestemd om tot nader overleg te komen met de schoolbesturen om te kijken naar mogelijkheden voor tijdelijke uitbreiding van lokalen in Veenendaal Oost. Ook vragen we de besturen kritisch te kijken naar hun aannamebeleid voor wat betreft locaties verspreid over Veenendaal. We zien hoopvol uit naar de oplossingen die uit het gevraagde extra overleg gaan komen.

« Terug

Reacties op 'Goede scholen voor heel Veenendaal'

Mheen, A. (Aalt) van de [92486]
Geplaatst op: 30-10-2020 19:09
Beste raadsleden,
Het probleem is en blijft dat er voor de scholen in Veenendaal- oost te weinig ruimte is. In het verleden voerde ik namens de Gave-scholen en in dit geval De Bron het overleg. In een vorige versie van het IHP stond voor de Bron nieuwbouw in 2022 in de Veenderij en dit was voor ons acceptabel. Toen is er in goed overleg met o.a. de ChristenUnie uit de bus gekomen dat we een plaats in een ruimer Ontmoetingshuis kregen. Ik sprak in op een gemeenteraadsvergadering en heb toen ook al aangegeven dat er in de toekomst zeker weer een ruimteprobleem zou komen. Er moet een oplossing komen voor niet alleen Wereldkidz, die veel leerlingen van buiten de wijk heeft, maar ook voor de Bron, die de meeste leerlingen uit de wijk heeft en nu al bijna 3 groepen buiten de wijk heeft. Het is voor de ChristenUnie belangrijk om oog te hebben voor het probleem van beide scholen. Bij het hele verhaal is het ook goed om te bedenken dat het openbaar onderwijs er zelf voor heeft gekozen de school bij Aller Erf op te heffen en 50 leerlingen over te plaatsen naar het Ontmoetingshuis. Dit heeft gedeeltelijk voor het ruimtegebrek gezorgd.
Het is belangrijk dat alle kinderen uit Veenendaal-oost onderwijs in de wijk kunnen volgen. Ik hoop dat de ChristenUnie plannen hiervoor van harte zal ondersteunen.
Vriendelijke groeten,
Aalt v.d. Mheen

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.