Waar cultuur verdwijnt, verkleumt het leven.

piano-571968_1920.jpgdinsdag 18 februari 2020

De ChristenUnie vindt cultuur een verrijking van Veenendaal. Kunst kan het leven verrijken, mensen bij elkaar brengen en nieuwe inzichten geven. In dat kader is de dichtregel van Christiaan Abbing, voormalig stadsdichter van Veenendaal, ook passend: “Waar cultuur verdwijnt, verkleumt het leven”.

Op 11 februari heeft raadslid Sanny Brunekreeft, woordvoerder Cultuur tijdens de raadscommissievergadering gereageerd op de rapportage rekenkameronderzoek ‘Cultuurbeleid Veenendaal onder de loep’. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de vier doelstellingen en de effectiviteit van het cultuurbeleid in Veenendaal. De belangrijkste vraag daarbij was: wordt de Cultuurvisie zodanig uitgevoerd dat de hoofddoelstellingen, die in 2017 zijn afgesproken, gerealiseerd worden?

Voor de duidelijkheid, die doelstellingen waren de volgende:

1. Bevorderen van een levendig cultureel klimaat door het bundelen van krachten

2. Scheppen van een duidelijkere relatie tussen het culturele aanbod en de vraag van het (potentiële) publiek

3. Verder versterken van de aandacht voor cultuureducatie en talentontwikkeling voor kinderen en jongeren

4. Meer ruimte creëren voor innovatie en dwarsverbanden.

De rekenkamercommissie heeft - na onderzoek onder alle betrokkenen - geconcludeerd dat een duidelijk toekomstbeeld van waar we met cultuur naar toe willen in Veenendaal ten aanzien van cultuur, ontbreekt. Daarom is het lastig om te beoordelen of in de visie wel de juiste doelstellingen zijn geformuleerd.

De rekenkamercommissie heeft in de rapportage vier aanbevelingen gedaan:

  • Ontwikkel een lange termijn toekomstbeeld voor het beleid 2022+ en start daarmee tijdig
  • Stel Kritische Prestatie Indicatoren en prestatieafspraken vast in afstemming met de gesubsidieerde instellingen
  • Zorg voor passende ambtelijke inzet voor ontwikkeling en uitvoering cultuurbeleid
  • Heb voldoende aandacht voor de kleine instellingen door inzet van de cultuurmakelaar.

De ChristenUnie is blij dat uit het onderzoek blijkt dat er beter samen wordt gewerkt tussen de verschillende cultuurinstellingen. Het is ook goed dat de cultuurmakelaar - waar wij als ChristenUnie destijds al voorstander van waren - in de praktijk haar toegevoegde waarde bewijst als verbinder, coördinator en aanjager.

De ChristenUnie onderschrijft de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Richting het college hebben we wel aangegeven dat wij uitvoering van de aanbevelingen zien binnen de budgettaire kaders van het Programma Burger en Bestuur. In het derde kwartaal van 2020 worden we als raad geïnformeerd hoe het college de aanbevelingen heeft opgepakt.

« Terug

Reacties op 'Waar cultuur verdwijnt, verkleumt het leven.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april