Beleid ten dienste van de inwoners

CU_Arjan_Koerts.jpgwoensdag 29 januari 2020

Tijdens de raadsvergadering op 23 januari heeft Arjan Koerts als woordvoerder namens de ChristenUnie bij de behandeling van het raadsvoorstel Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020-2023 als volgt het woord gevoerd.

“‘Niet alles wat afwijkt van het gemiddelde vraagt direct om een professionele hulp of ondersteuning’, zo is te lezen in het integraal beleidskader. En dat klopt. De meeste Veenendalers zijn zelfredzaam, behulpzaam en staan open voor mensen die afwijken van het gemiddelde. Veel wordt opgelost zonder tussenkomst van de gemeenten. En wat is dat eigenlijk ‘gemiddeld’? Iedereen is uniek in het anders zijn. Naar onze smaak komt in de tekst van het Integraal Beleidskader te weinig tot uiting dat Veenendaal een krachtige samenleving is, waarin ook mensen die ‘afwijken van het gemiddelde’ volop meedoen of daarbij geholpen worden door de vele vrijwilligers.

We mogen ons best wat meer bewust zijn van het ‘goud’ dat Veenendaal in handen heeft met zo veel betrokken inwoners, maatschappelijke en religieuze organisaties en maatschappelijk betrokken ondernemers. Ook wij als fractie werden hier opnieuw op gewezen toen we onlangs in gesprek waren met experts, zowel van binnen als buiten onze achterban.

Tegelijk zijn er de nodige uitdagingen. Het is logisch dat het beleidskader vooral hier op ingaat. De gemeente kan weliswaar ‘niet alle hobbels gladstrijken’, zo stelt het college. Maar ze kan inwoners, die een hobbelige weg te bewandelen hebben, wel bijstaan. We zien – meer dan tot nu toe het geval was - de ambitie terug om naast inwoners te gaan staan en ‘met hen op te lopen over die hobbelige weg’.

De ChristenUnie is positief over deze ambitie en de wijze waarop dit in het beleidskader is uitgewerkt: Er komt meer nadruk op eigenaarschap. De vraag van de zorgvrager is leidend bij het bepalen van het aanbod. Dit vergroot het eigenaarschap van de gekozen oplossing en daarmee ook de kans op een positief effect of resultaat. Bij het bieden van een oplossing komt er meer ruimte voor maatwerk, zodat de ondersteuning precies past bij de ondersteuningsvraag van de inwoner. En tenslotte – maar eigenlijk als eerste – komt er aandacht voor preventie en vroegsignalering. Een lang gekoesterde wens van de ChristenUnie.

We zijn blij met de toezegging dat de gemeentelijke financiën niet het probleem mogen vormen bij de aanspraak op het Maatwerkbudget. Tijdens de behandeling in de commissie bleek dat er altijd de mogelijkheid bestaat een indicatie aan te vragen, als er een verschil van inzicht blijft over de noodzaak van een beroep op het maatwerkbudget. Het college heeft toegezegd dat er actief op deze mogelijkheid zal worden gewezen als het aan de orde is.

De gemeente wil vooral een faciliterende rol aannemen in het Sociaal Domein. Daarom pleit de ChristenUnie voor een Meldpunt Sociaal Domein. Een plek waar inwoners en instellingen terecht kunnen om zaken te melden die beter kunnen in het sociaal domein. En tevens een plek waar je informatie of een juiste verwijzing krijgt als je als inwoner actief wilt meedoen en een ander ondersteuning wilt bieden. In de commissie heeft het college aangeven ‘er over te willen nadenken’ hoe deze functie kan worden ingebed in bestaande structuren. Wij hebben dit opgevat als een toezegging dat deze functie inderdaad een plek gaat krijgen binnen bijvoorbeeld het brede zorgloket of bij de welzijnsorganisatie.

Tijdens de commissiebehandeling hebben wij gevraagd om een tussentijdse procesevaluatie. Dit idee werd door het college omarmd. Wij zouden het college willen vragen om dan niet alleen te kijken naar de voortgang van interne processen, maar ook de cliëntervaring er bij te betrekken. Hoe ervaren zij in de praktijk het beleid dat we vandaag gaan vaststellen? Want dat is tenslotte de reden waarover wij vanavond hier spreken. Beleid ten dienste van de inwoners.”

Samen met de toezeggingen van het college is, wat de ChristenUnie betreft, met het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020-2023 een goede basis gelegd voor een stevige faciliterende rol voor de gemeente en maatwerk voor wie ondersteuning nodig heeft.

« Terug

Reacties op 'Beleid ten dienste van de inwoners'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari