Recht doen en trouw zijn

CU_Tineke_Bette.jpgmaandag 08 juli 2019

Op 8 juli 2019 heeft fractievoorzitter Tineke Bette, namens de fractie van de ChristenUnie, tijdens de behandeling van de Kadernota 2020-2023 de Algemene Beschouwingen uitgesproken met de volgende woorden:

Recht doen en trouw zijn

Deze woorden staan in het Bijbelboek Micha: ‘Er is jou mens gezegd niet anders dan recht te doen en trouw te zijn’.
Bij recht doen, moeten er belangen worden afgewogen en moeten we eerlijk zijn. Iemand niet benadelen of voortrekken. Trouw zijn, dat is volhouden. Het recht een lange adem geven.
Deze woorden hebben nog steeds zeggingskracht.

Kadernota 2020-2023

De fractie van de ChristenUnie wil het college bedanken en ook de betrokken ambtenaren voor het maken van deze omvangrijke Kadernota. Er is zeer grondig werk verricht. Met deze Kadernota hebben we inzicht in cijfers en achtergronden.Ook een woord van dank aan de Griffie voor de vele werkzaamheden rondom de Kadernota.

De ChristenUnie vindt het een evenwichtige Kadernota. De financiële problematiek van het Sociaal Domein is helder verwoord. Het is zeer spijtig dat we, vooral vanwege de te geringe financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk, nog steeds rekening moeten houden met de negatieve financiële prognose voor de komende jaren. Met name vanwege de structurele tekorten binnen het Sociaal Domein en daarmee op de uitvoering van taken. Toch zullen wij in de komende jaren, met alle middelen en mogelijkheden die voorhanden zijn, ons blijven inzetten voor inwoners die tijdelijk of blijvend ondersteuning nodig hebben. Dat is onze missie en we blijven opmerkzaam. En in dat kader hebben wij een tweetal vragen aan het college bij de Voorziening Compensatie lage inkomens die voor een deel wordt beëindigd. Op welke wijze gaat u maatwerk bieden bij bijzondere situaties? Komt u met een aparte regeling?

Met deze Kadernota wordt in Veenendaal niet op de winkel gepast, er is op constructieve en creatieve manier gezocht om de gemeente positief te blijven besturen.

Wij moeten ons zorgen blijven maken over criminele praktijken. Het is niet normaal als normen vervagen. Als bestuurders moeten we alert zijn en blijven. Wij ondersteunen de activiteiten die tegen ondermijning plaatsvinden.

In ons politieke handwerk zullen we de handen uit de mouwen steken om het goede te doen voor Veenendaal. Wat betekent dat concreet, zult u zich afvragen? Als eerste noem ik dat wij verheugd zijn dat het college in het vierde kwartaal van dit jaar met een raadsvoorstel komt ten behoeve van de financiering voor het ondergronds brengen van de Hoogspanningslijn. Sinds 2003 hebben wij als ChristenUnie ons met maximale inspanning ingezet ten behoeve van de vele, vele mensen die onder en nabij de hoogspanningslijn wonen. Wij zien met hooggespannen verwachtingen uit naar het moment dat de opdracht aan Tennet zal worden gegeven om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen.

De ChristenUnie zet zich in voor een sociaal, mooi en veilig Veenendaal. Ter aanvulling op de Kadernota wil de fractie van de ChristenUnie in tweede termijn een zestal moties indienen in het kader van het socialer, mooier en veiliger maken voor de inwoners van Veenendaal.

Het betreft de volgende onderwerpen:

  1. Het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda ten behoeve van toegankelijkheid voor alle inwoners met een beperking. Hiermee zorgen we dat inclusie niet het sluitstuk van beleid is, maar het vertrekpunt wordt voor raad en college.
  2. Een plan van aanpak om te gaan werken met gastgezinnen. Een netwerk van gastgezinnen kan overbelaste gezinnen, die geen eigen netwerk hebben, helpen op opvoedkundig of sociaal gebied. Op die manier kunnen zorgtrajecten voorkomen worden.
  3. Stimuleren van participatie van inwoners door middel van de Stem van Veenendaal. Op deze manier kan de betrokkenheid van inwoners worden vergroot.
  4. Duurzaamheid, met name op het gebied van informatievoorziening, kansen en gedragsverandering. Het voorstel moet leiden tot meer actie bij inwoners en bedrijven.
  5. Snelverkeer op fietspaden. Een motie die oproept tot handhaving van het verbod van brommers en scooters op de fietspaden om de veiligheid van fietsers te verhogen.
  6. Bevordering buitensport. De motie beoogt een uitwerking van het Raadsprogramma om sport en beweging te bevorderen. En een verdere uitbouw van de in 2016 ingezette beweging om Urban sport en het principe van natuurlijk spelen te stimuleren.

Tenslotte

Ik ben begonnen met de waarden ‘recht doen en trouw zijn’. Als ChristenUnie doen wij dat in afhankelijkheid van de Here God en in navolging van Jezus Christus.

De fractie van de ChristenUnie wenst het college, de raad en de ambtelijke organisatie van onze gemeente alle wijsheid toe in de uitvoering van de taken die gedaan moeten worden ten behoeve van de burgers en bedrijven in Veenendaal. In dit alles Gods onmisbare zorg en zegen van harte toegewenst.

Tineke Bette

Fractievoorzitter ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Recht doen en trouw zijn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari