Het sociaal domein levert veel op!

jeugdhulp.jpgvrijdag 19 april 2019

Met de juiste zorg en ondersteuning kunnen mensen met een zorgvraag hun waardevolle plaats in de samenleving blijven innemen. Goede zorg draagt bij aan het kunnen vervullen van de rol in het gezin, de familie of de vriendenkring. Het draagt bij aan (economische) zelfstandigheid en eigenwaarde. Zo bezien leveren de investeringen van de gemeente in het Sociaal Domein veel op. Dit is de manier waarop de ChristenUnie kijkt naar het Sociaal Domein, ook nu het geld dat daarvoor beschikbaar is onvoldoende blijkt.

Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van welzijn en zorg ontvangt de gemeente financiële middelen van de Rijksoverheid. Maar dat blijkt al jaren onvoldoende. Bovendien zijn de mogelijkheden om te sturen op de uitgaven en eigen inkomsten te genereren beperkt. Hoe houden we dan zorg en ondersteuning op peil tegen kosten die passen bij het beschikbare budget? Budgetten zijn verruimd door incidentele toevoegingen en een verhoging van gemeentelijke lasten. Maar dat blijkt niet genoeg. Het is noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen. De ChristenUnie heeft daarbij wel een duidelijke grens. Namelijk: ook voor minima moet zorg en ondersteuning financieel bereikbaar blijven.

Het college heeft voorstellen gedaan om zorgkosten te besparen. Zo is voorgesteld het persoonsgebonden budget, waarmee een zorgvrager zelf passende zorg kan inkopen, te verlagen. Dit is voor bespreekbaar mits gegarandeerd blijft dat men passende en voldoende zorg kan blijven inkopen van dit budget. De ChristenUnie pleit er voor het gebruik van PGB’s te stimuleren wanneer dit leidt tot even zo goede, maar goedkopere zorg.

Verder is voorgesteld eigen bijdragen te verhogen en de compensatie van minima te beëindigen. De ChristenUnie wil voorstellen creatief om te gaan met eigen bijdragen. Leg bijvoorbeeld geen eigen bijdrage op wanneer een zorgvrager een deel van de zorgvraag zelf kan oplossen of een deel van de kosten voor eigen rekening neemt. Ook kan de eigen bijdrage worden ingezet als borg, zodat zorghulpmiddelen vaker hergebruikt kunnen worden.

Schoonmaakondersteuning, met name voor thuiswonende ouderen, is een relatief goedkope voorziening waarmee een groter wordende zorgvraag wordt voorkomen of juist op tijd wordt gesignaleerd. Daarom pleit de ChristenUnie er voor deze laagdrempelige voorziening in een of andere vorm in stand te laten.

De kosten van Jeugdhulp zijn door de gemeente maar moeilijk te beïnvloeden, doordat de toegang tot deze zorg niet alleen maar via de gemeente verloopt. De ChristenUnie steunt het voornemen van het college om te onderzoeken welke (wettelijke) mogelijkheden er zijn om meer invloed te hebben op toegang en financiering.

Voor wat betreft de re-integratie van werkzoekenden delen wij de visie van het college dat de prioriteit ligt bij het toe leiden naar werk. De ChristenUnie ziet meer in medeverantwoordelijkheid van de werkzoekende, dan in het opleggen van sancties door de gemeente. De doelgroep waarvoor werk te hoog gegrepen is, mogen we niet uit het oog verliezen. Dit kan door meer focus op stimuleren van ontwikkeling. Als de stress die het naleven van verplichtingen rond een bijstandsuitkering met zich meebrengt, kan worden verminderd, zou dit weleens ruimte kunnen geven voor persoonlijke ontwikkeling. En persoonlijke ontwikkeling kan leiden tot het zien van mogelijkheden om een waardevolle plek in de samenleving in te nemen.

Eerder deze maand werd de raad geconsulteerd over de financiële situatie in het Sociaal Domein. In de komende maanden werkt het college de maatregelen verder uit. Medio juli neemt de raad er een besluit over. Als ChristenUnie zullen we de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

« Terug

Reacties op 'Het sociaal domein levert veel op!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari