Algemene beschouwingen ChristenUnie: Bewerk en bewaar

Afbeelding Tineke bij bijdrage Algemene Beschouwingen 8 november 2018.jpgdonderdag 08 november 2018

Op 8 november heeft fractievoorzitter Tineke Bette, namens de fractie van de ChristenUnie, tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 de Algemene Beschouwingen uitgesproken met de volgende woorden:

Bewerk en bewaar

Dit was, naar ik heb gelezen, de eerste opdracht die de mens kreeg. Deze werkopdracht van God, opgetekend in het eerste Bijbelboek Genesis, geldt nog steeds. Als college en gemeenteraad mogen wij ten behoeve van Veenendaal alle taken waar wij verantwoordelijk voor zijn, ter hand nemen. Niet om alles en iedereen naar onze eigen hand te zetten, maar in het kader van onze opdracht om te bewerken en te bewaren wat ons is toevertrouwd.

 Als het gaat om de Programmabegroting en de keuzes die voor liggen, nemen wij als ChristenUnie onze verantwoordelijkheid. In het besef dat het belangrijk is om te geloven in een stad waar het niet gaat om ik, maar om wij.

 Als ChristenUnie bedanken wij het college en alsook de betrokken ambtenaren voor het maken van deze Programmabegroting. Er is veel en goed werk verricht, mede daardoor hebben we inzicht in de situaties en de cijfers.

 Programmabegroting 2019-2022

De Programmabegroting 2019-2022 is de uitwerking van het raadsprogramma ‘Iedereen doet mee’. Als ChristenUnie herkennen wij ons in de ambities zoals verwoord in het raadsprogramma op het gebied van een sociale, duurzame, groene, veilige, ondernemende en bereikbare gemeente. Maar ook het voortvarend inzetten op thema’s zoals de Hoogspanningslijn ondergronds aanbrengen, verbreding van de Rondweg Oost en Energie neutraal 2035 vinden wij als ChristenUnie belangrijk. Regeren is immers vooruitzien.

 Hoe spijtig is het dan ook, dat we rekening moeten houden met de negatieve financiële prognose vanwege de structurele tekorten binnen het sociaal domein en daarmee op de uitvoering van taken.Terwijl Veenendaal en de FoodValley juist golden als voorbeelden hoe de zorg goed georganiseerd kon worden. De beschikbaar gestelde financiële budgetten vanuit het Rijk zijn niet toereikend. Bij de overdacht door het Rijk van taken naar de gemeenten is een substantiële korting toegepast die structureel zwaar drukt op de begroting en daarmee op de uitvoering van taken.

In het raadsvoorstel en in de Programmabegroting is door het college helder naar voren gebracht waar de financiële pijnpunten liggen en welke oplossingsrichtingen gevonden kunnen worden. Toch vinden wij enkele zaken nog onvoldoende geregeld en komen -al dan niet samen met andere partijen- met wijzigingsvoorstellen. Om er met elkaar voor te zorgen dat wij de titel van het raadsprogramma ‘Iedereen telt mee’ niet uit het oog te verliezen bij de te maken keuzes.

Wijzigingsvoorstellen

Vanuit de ChristenUnie benoem ik hierbij de twee wijzigingsvoorstellen, die wij overigens in de tweede termijn zullen indienen. Bij een aantal andere voorstellen zullen wij mede-indiener zijn.

  1. Wij willen dat in 2019 het tarief schoonmaakondersteuning op € 10,-- blijft. Een verhoging van het klanttarief naar € 15,- zal met name voor middeninkomens een forse extra uitgave betekenen. Het is vrijwel zeker dat per 2020 het in te voeren abonnementstarief ook gaat gelden voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning. De voorgestelde verhoging van het klanttarief in 2019 is daarmee feitelijk maar voor een jaar geldig.
  2. Dan het amendement ten behoeve van OZB-verhoging. Dit hadden wij liever niet voorgesteld, maar we zien geen andere mogelijkheid. De Programmabegroting 2019-2022 voorziet voor  de komende jaren een tekort van circa 5 miljoen. Een verder beroep op de algemene reserve is niet verantwoord en biedt ook geen structurele oplossing voor structurele tekorten. Tijd en participatiegesprekken zijn nodig om structurele maatregelen in het sociaal domein door te voeren. Wij vinden het onze opdracht om de voorgenomen forse maatregelen ten laste van de gebruikers van de Wmo en Jeugdwet te verzachten en op die manier deze doelgroepen te ontzien. 

Tenslotte

Ik ben begonnen met de gedachte van het bewerken en bewaren van die plek, positie en taak waar je verantwoordelijk voor bent. De fractie van de ChristenUnie wenst het college, de raad en de ambtelijke organisatie van onze gemeente alle wijsheid toe in de uitvoering van de takendie gedaan moeten worden ten behoeve van de burgers en bedrijven in Veenendaal. In dit alles Gods onmisbare zorg en zegen van harte toegewenst.

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen ChristenUnie: Bewerk en bewaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

Geen berichten gevonden