Een nieuwe uitdaging: Zelf zorg organiseren

man-2546107_1920maandag 07 mei 2018

In Veenendaal wordt hoogwaardige en betaalbare zorg en ondersteuning geboden. Periodiek wordt het zorgaanbod aanbesteed zodat aanbieders een eerlijke kans krijgen hun diensten in Veenendaal aan te bieden. In de raadsvergadering van april werden de kaders hiervoor vastgesteld. Tijdens deze vergadering diende de ChristenUnie een motie in om inwoners en lokale maatschappelijke organisaties te informeren en te ondersteunen als zij de zorg zelf willen gaan organiseren. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

In lijn met het door de raad vastgestelde beleid wordt vooral behouden wat nu al goed functioneert. Zo blijft de schoonmaakondersteuning laagdrempelig toegankelijk zonder tussenkomst van de gemeente. Voor groepsgerichte en individuele ondersteuning wordt een breed palet van aanbieders gecontacteerd zodat het zo goed mogelijk aansluit bij ieders zorgbehoefte en levensbeschouwelijke achtergrond. Logeeropvang zal niet worden aanbesteed om zodoende maximaal flexibel te zijn in het bieden van een passende opvang, zonder vooraf gebonden te zijn aan gecontracteerde aanbieders.

Betaalbaarheid van de zorg blijft een aandachtspunt. Het budget dat de gemeente ontvangt van het Rijk is onzeker en mogelijk krijgt de gemeente minder ruimte om een eigen bijdrage te vragen. Daarom blijft het belangrijk dat eigen inititief vanuit de samenleving wordt aangemoedigd. Het is de wens van de gemeente dat Veenendalers meer voor elkaar zorgen en minder vragen van de overheid. Zo houden we de zorg op lange termijn betaalbaar voor iedereen.

Het zogenaamde Right to Challenge is een mogelijkheid voor inwoners om de gemeente uit de dagen en zorg zelf te organiseren. Een motie van de ChristenUnie hierover werd unaniem gesteund. De gemeente moet nu hen die van dit recht gebruik willen maken goed informeren en helpen.

Inwoners en maatschappelijke organisaties, waaronder kerken, doen al veel op het gebied van informele zorg. Dit bleek wel tijdens de thema-avond die de ChristenUnie hierover organiseerde in april 2016. De ChristenUnie wil mogelijk maken dat ook (semi-)professionele zorg kan worden aangeboden door betrokken inwoners en Veens maatschappelijke organisaties. Zij staan dichter bij de mensen en kunnen beter inspelen op wat er nodig is. Lokale initiatieven door en voor de inwoners zorgen voor verbinding. Dat het vaak ook goedkoper is, is bijzaak, maar uiteindelijk goed voor alle Veenendalers.

Wij zijn benieuwd wie de gemeente als eerste durft uit te dagen. Wilt u meer weten over het Right to Challenge en het initiatief van de ChristenUnie, neem dan contact op met Arjan.Koerts@veenendaal.nl.

« Terug