Schulddienstverlening: een Bijbels idee (2)

pexels-photo-417395dinsdag 07 november 2017

In vervolg op de raadscommissie van donderdag 12 oktober, debatteerden we donderdag 26 oktober als raad over het beleidsplan schulddienstverlening 2018-2022. Voor de ChristenUnie een belangrijk onderwerp, omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat die groeit en waarvan de schulden gemiddeld genomen toenemen.

Schulddienstverlening sluit aan bij het Bijbelse idee dat iedereen recht heeft op een tweede kans. Het zorgt ervoor dat nieuwe generaties ook weer nieuwe kansen krijgen, net als bij het Bijbelse Jubeljaar. Het uitgangspunt voor onze fractie is dan ook dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Recent onderzoek heeft aangetoond dat hard sanctioneren een averechts effect heeft, dan helpt juist ontzorgen, begeleiden of soms zelf 'overnemen'. De gemeente, het BAC en de vrijwilligersorganisaties moeten dan ook naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren hoe zij vrij kunnen komen van een schuld of dreigende schuld. Tijdens de raad hebben we drie belangrijke toezeggingen van de wethouder gekregen, waardoor onze fractie uiteindelijk akkoord kon gaan met het beleidsplan. 

Preventie en Nazorg

Onze fractie is geschrokken van de cijfers, waarbij een kleine 20% van onze bevolking risicovolle tot zelfs problematische schulden heeft. De ChristenUnie heeft daarom gevraagd meer nadruk te leggen op preventie c.q. het voorkomen van schulden en nazorg c.q. het voorkomen van recidieven. We hebben de wethouder in dat kader opgeroepen om te leren van creatieve experimenten in andere steden (zoals de Vroeg-er-op-af-methode) waar goede resultaten geboekt zijn. De wethouder heeft toegezegd deze paragraaf uiterlijk 1 juli 2018 te concretiseren. Tevens hebben we samen andere partijen een motie ingediend waarbij het college wordt gevraagd om volgend jaar een schuldenconferentie te organiseren juist om dit onderwerp samen met bedrijven nader uit te werken.

Doelstellingen

Een andere belangrijke toezegging die we hebben gekregen is dat de doelstellingen en prestatie indicatoren worden geconcretiseerd. De wethouder heeft toegezegd dat:

  • De doelstellingen SMART geformuleerd worden.
  • Er duidelijkheid komt over de actiepunten 2019 (inclusief de door ons gewenste extra inzet op preventie en nazorg).
  • Prestatie indicatoren worden opgenomen die de doelstellingen meten.
  • Een meerjarenbegroting wordt opgeleverd inclusief de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord.

Vrijwilligersorganisaties

Het beleidsplan staat of valt met de vele vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de schuldhulpverlening. Organisaties als Schuldhulpmaatje, Kerk en Minima, Hulpdienst In-Zicht en de diaconieën van kerken zetten zich dag in dag uit in voor deze kwetsbare groep. De wethouder heeft ons toegezegd om de vrijwilligersorganisaties materieel en immaterieel te steunen en de continuïteit van het werk te borgen.  

Tot slot

Tot slot hebben we aangegeven dat als het beleid vanaf 2019 meer geld gaat kosten, de ChristenUnie bereid is hier meer geld voor uit te trekken.

Uiteraard zullen we dit belangrijke onderwerp volgend jaar en bij de vorming van een nieuw college scherp blijven volgen.

Labels

« Terug naar homepage