Strategische visie Veenendaal 2040

ChristenUnie Veenendaal maart 2017 25dinsdag 24 oktober 2017

Aan de Strategische Visie Veenendaal 2040 hebben veel partijen gewerkt. De gemeenteraad heeft veel ruimte gemaakt om inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke instellingen mee te laten denken met het ontwikkelen van deze visie. De uit 2005 daterende oude visie is achterhaald en te weinig functioneel gebruikt om nog echt van waarde te zijn.

Daarom nu een ander proces en veel meer de focus op hoofdlijnen waarop later beleid wordt gemaakt. Gekoppeld aan een de raadsperiode van vier jaar door telkens te evalueren en zo nodig bij te stellen. In beleidsdocumenten moet helder zijn wat het bijdraagt aan het realiseren van de strategische visie.
Hoewel we op een nog grotere inbreng van burgers hadden gehoopt, zijn we tevreden met de opbrengsten. Veel Veenendalers hebben zich uitgesproken over de vraag ‘Waar willen we heen met het Veen?’ In diverse vormen en op verschillende plaatsen. Dank aan alle betrokkenen daarbij.

Een paar woorden over hoe de visie zich verhoudt met de visie van de ChristenUnie.
De identiteit van Veenendaal is belangrijk voor Veenendalers en vormde in onze politieke programma’s altijd een speerpunt. Veenendalers blijken heel goed te kunnen verwoorden wat zij als hun identiteit ervaren.
In de visie zien we hier aspecten van terug, Harde werkers, tevreden over hun Veenendaal. Ondernemers met open ogen en oren voor ontwikkelingen in de toekomst.  Maar zeker ook oog voor elkaar en met een groot aantal vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorpsgenoten (mag ook stadsgenoten zijn).  Bijna 70% van de Veenendalers voelt zich kerkelijk verbonden.

Veenendaal als leefstad met een sterke regionale binding.

Dat is samengevat de kernboodschap. Deze is verdeeld over 4 thema’s:

  • Netwerksamenleving
  • (Samen)leven
  • Digitale wereld
  • Duurzaamheid

De ChristenUnie stimuleert de leefstad waarbij inwoners zelf regie nemen over hun woontoekomst. Daarbij hoort ruimte voor nieuwe woonvormen zoals de mantelzorgwoningen, een flexibel invulling van de individuele woonwensen, maar ook voldoende aandacht voor minderdraagkrachtigen die goede huisvesting moeten hebben.

In die leefstad is ook ruimte voor sport, cultuur en andere vormen van beleving zoals activiteiten in de wijken en het winkelcentrum. Er mogen dus verschillen zijn, gebaseerd op wat de inwoners van wijken zelf belangrijk vinden.

De inwoners van de leefstad kijken naar elkaar om.

Wij delen de mening dat de verbondenheid met elkaar in de toekomst nog meer dan nu het eigen groepsgedrag mag overstijgen. Concreet betekent dit dat wij stimuleren bij elkaar in de keuken te kijken. Heb interesse in elkaar en probeer elkaar te begrijpen. Kijk over de muren van je eigen vereniging/club of kerk heen.

De kernambitie niet alleen, maar samen in de netwerksamenleving
Dit spreekt ons aan. Met ruimte voor ieders eigen identiteit.

Wij vinden erkenning van de eigen identiteit belangrijk. Daar is in de visie volop aandacht voor, niet alleen in persoonlijke zin, maar ook bij de regiogedachte en de taken daarbij binnen en door Foodvalley speelt dit een rol. 
De ChristenUnie ondersteunt de regiogedachte binnen Foodvalley al jaren. Daarachter zit de gedachte dat je alleen misschien soms sneller kunt, maar samen verder komt!
Vanuit die gedachte vinden we dat keuzes over voorzieningen, wonen en werken ook met een regioperspectief moeten worden bezien. Niet elke plaats heeft immers dezelfde behoeften en mogelijkheden. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons ook een belangrijk thema. Het geeft invulling aan de opdracht aan ons rentmeesterschap over de aarde en volop ruimte voor de toekomstige generaties,
Wij hebben duidelijk positieve standpunten als het gaat over energieneutraliteit, over een schone en veilige openbare ruimte, over afvalbeheer en groenbeheer. Zaken waar we al jaren ons voor inzetten en dat ook blijven doen.

Wat ons betreft is daarbij ook volop ruimte voor economische activiteiten. Daarbij letten we op een gevarieerd aanbod van winkels en bedrijven met accenten op de ICT en arbeidsintensievere bedrijven.

Veenendalers moeten meer samen werken aan een prima woonklimaat en leefbaarheid. Daar is inzet en passie voor nodig. Het zal ook niet in een enkel jaar veranderen. Hier past wellicht een regel uit het gedicht van aCtive, de Veenendaalse rapper aan het begin van het visiedocument: “We groeien elke dag, niet per zin maar per woord.”

Wij zien in de Strategische Visie 2040 mogelijkheden om invulling te geven aan de Bijbelse Boodschap om een samenleving te vormen die geen roofbouw pleegt op de aarde; waarbij mensen omzien naar elkaar en waarbij de overheid haar dienende taak op een goede manier, samen en voor de Veenendaalse inwoners vorm kan geven. Daarbij kunnen en willen steunen op de beloften uit Gods Woord.

« Terug

Archief > 2017

Geen berichten gevonden