Sloop gymlokaal, een goed afgewogen beslissing

Afbeelding gymlokaal Sterke Armdinsdag 03 oktober 2017

Als ChristenUnie hebben wij ons in de afgelopen jaren sterk ingezet voor behoud van het industriële erfgoed, zoals bij de PHV-fabriek. Historische waarde van gebouwen willen wij altijd bezien vanuit de samenhang. Wat zijn de consequenties van het al dan niet behouden van het pand en wat zijn de ruimtelijke en financiële consequenties die daaraan verbonden zijn. Dit maakt dat we steeds een goede afweging en dito besluitvorming willen en moeten nemen.

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober hebben wij als ChristenUnie ingestemd met het raadsvoorstel Sloop gymlokaal aan de Sterke Arm. De argumenten die vermeld staan in het raadsvoorstel, om dit leegstaande pand te slopen, hebben ons overtuigd.

  • Dat de asbesthoudende materialen in het gebouw dusdanig verwerkt zijn dat saneren niet mogelijk is.
  • Na drie jaar leegstand is de onderhoudsstaat verder verslechterd en neemt het gevaar van vandalisme toe.
  • Met de uitvoering van de sloop wordt de veiligheid in de wijk vergroot en overlast door vandalisme wordt tegengaan.
  • Dit leegstaande gebouw is nu een risico voor de omgeving en de kans op brandstichting brengt onrust in de buurt. En vanwege de asbest is bij brand de volksgezondheid in gevaar

De wethouder heeft op onze vraag positief gereageerd dat de bewoners in de omgeving van deze gymzaal actief worden betrokken bij het ontwerp, realisatie en beheer van het tijdelijk inrichten van het perceel. 

Het amendement van D66 om slechts tot sloop van het gymlokaal over te gaan nadat advies is ingewonnen of het pand cultuurhistorische en/of architectonische waarde heeft, kon niet op onze steun rekenen. Het gymlokaal is geen gemeentelijk of beeldbepalend monument en vanwege de slechte staat van het gebouw en de verwaarlozing van het groen eromheen is de buurt is aan het verpauperen. Er is een reëel gevaar voor vandalisme en brandstichting. En als er brand uitbreekt zijn er gevolgen op het gebied van volksgezondheid.

Daarnaast moeten we dit gymlokaal in de context betrekken met de naastgelegen Juliana van Stolbergschool. De totale ontwikkeling van dit gebied heeft ook zijn ruimtelijke en financiële samenhang met het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs.

Het raadsvoorstel Sloop gymlokaal Sterke Arm 4 is aangenomen met 22 stemmen voor en 10 tegen.

Labels
Cultuur

« Terug naar homepage