Algemene beschouwingen Kadernota 2018: Zoek vrede voor de stad

Foto Dick Roodbeenmaandag 03 juli 2017

Op 3 juli heeft fractievoorzitter Dick Roodbeen, namens de fractie van de ChristenUnie, tijdens de behandeling van de Kadernota 2018-2021 zijn Algemene Beschouwingen uitgesproken:
Het zal u mogelijk verbazen, deze opdracht komt niet van mijn fractie, maar uit de Bijbel, Jeremia 29:7.

Wel heel bijzonder zo’n opdracht, want de mensen tot wie die woorden meer dan tweeduizend jaar geleden werden gesproken, bevonden zich in Babylon. Een stad waar ze vanuit hun land Kanaän naar toe waren weggevoerd.

Zoek de vrede voor de stad, toch ook een opdracht voor onze tijd!

Wij mogen hier in Veenendaal, ieder op zijn of haar eigen plekje, een rustig en veilig leven leiden. Wij krijgen gelukkig niet het bevel te vertrekken naar oorden waar we helemaal niet willen zijn. Wij zijn geen vluchtelingen die dagelijks via gevaarlijke bergroutes en over zee de vrijheid en het recht moeten zoeken. U zult begrijpen dat bij het benoemen van ‘vrede voor de stad’ ook veiligheid daar onlosmakelijk bij hoort.

Recht doen door mensen te helpen die het zelf niet alleen redden. Voeren wij landelijke en gemeentelijke wetgeving wel ruimhartig en rechtvaardig uit? Zorgen wij dat mensen weten waar ze hun recht kunnen halen en laten wij hen weten hoe wij hen als burgerlijke gemeente, samen met de participerende samenleving, kunnen ondersteunen? 

Maar recht doen is ook recht handhaven. De keerzijde van dezelfde medaille. Als we met elkaar regels hebben opgesteld, dan moeten we er op toezien dat deze regels voor iedereen gelden en door de overheid wordt gehandhaafd. Vooral om te voorkomen dat zij die recht hebben, niet het slachtoffer worden van de mensen die geen boodschap hebben aan wetten en regels. Wie zich niet houdt aan spelregels zal moeten merken dat dit niet getolereerd wordt.

De Kadernota 2018
In de Kadernota geeft het college aan welke zaken zij met het uitbrengen van de meerjarenbegroting 2018-2021 als voorstellen bij de raad wenst in te brengen. Als raad worden wij in de gelegenheid gesteld daar een mening over te hebben en mogelijk aanvullende zaken in te brengen. En voorzitter, naast de veelheid aan raadsvoorstellen die de afgelopen maanden zijn aangenomen, hebben wij nog diverse onderwerpen die wij u onder de aandacht willen brengen.

Meer bekendheid voor landelijk meldpunt loverboys
Helaas zijn er meisjes en jongens die last hebben van loverboypraktijken. Dat kunnen zij melden bij de vertrouwenspersoon op hun school. Maar de praktijk leert dat zij dat vaak niet doen en liever hun problemen willen melden buiten de school. Per januari 2017 is het ‘landelijk meldpunt loverboys’ in werking getreden. Achter dit meldpunt staan zeer veel professionele organisaties die zowel de slachtoffers als hun ouders/verzorgers van dienst kunnen zijn. Wij constateren dat er op onze gemeentelijke website en ook op de gemeentepagina van Veenendaal geen informatie beschikbaar is over deze mogelijkheid. Middels een motie roepen wij het college op het meldpunt onder de aandacht te brengen.

Hoogspanning
De behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie moet wachten tot de formatie in De Haag is afgerond. Met het college volgen wij de ontwikkelingen met grote belangstelling.

Professionele verkiezingsborden
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wat zal het mooi zijn als alternatief voor de aanplakborden, de digitale verkiezingsposters voortaan op professionele borden te tonen. Voor Veenendaal als ICT stad vinden wij dit een mooie uitdaging. Wij zullen hiervoor een motie indienen.

Openbare buitenruimte
Tijdens de raadsbehandeling van het ‘Integraalbeheerplan openbare ruimte’ op 22 juni hebben wij een amendement ingediend, samen met vele andere fracties, om voor 2018  € 500.000,-- extra budget beschikbaar te stellen om een impuls aan het onderhoud te geven. Maar mijn fractie wil nu de raad bewegen om het kwaliteitsniveau voor de woonwijken en bedrijventerreinen ook in de komende jaren toe te laten groeien richting B kwaliteit. Wij komen met een breed gedragen amendement.

Sociaal Domein
Wij vinden dat schoonmaakondersteuning als algemene voorziening financieel toegankelijk moet zijn, ongeacht de hoogte van het inkomen. Wij zijn mede-indiener van een amendement om het huidige tarief van € 10,-- ook in 2018 te handhaven. Ons bereiken echter signalen dat middeninkomens moeite hebben dit tarief te betalen. Uit informatie verkregen van het college is gebleken dat er geen financiële ruimte is om hier nu iets aan te doen. Toch willen we een oplossing zoeken. Daarom komen we er op terug bij de door het college toegezegde oriëntatie op de toekomst van de algemene voorziening in het najaar van 2017. En mogelijk bij de behandeling van de begroting 2018.

Toegankelijkheid (gemeentelijke) gebouwen
Een door de gemeenteraad aangenomen project betreft de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen. De app ‘Ongehinderd.nl’ ontsluit informatie over toegankelijkheid van gebouwen per gemeente en ondersteunt gemeenten tevens bij het toegankelijker maken van gebouwen en openbare ruimtes. Hiervoor hebben wij een amendement.

Verkeer en vervoer
Wij zouden graag zien dat het college zich inzet om de bekendheid van de Valleihopper voor mensen zonder een beperking te vergroten. We komen met een motie.

Terugdringen ongeadresseerd reclamedrukwerk
Wij willen de afvalstroom al aan de voordeur van de woning verminderen en komen met een motie om te onderzoeken hoe dat het meest effectief kan worden bereikt.

Bereikbaarheid ICT voor visueel beperkten
Het is voor visueel beperkten van groot belang dat informatie op internet voor hen goed bereikbaar is. Ons voorstel via een motie is om met de partners in ICT-Valley in overleg te gaan om hun websites voor visueel beperkten gebruikersvriendelijker te maken.

Tenslotte.
Voorzitter, de genoemde tekst uit de Bijbel die ik bij het begin van mijn bijdrage noemde, is niet volledig genoemd. Er staat namelijk niet alleen ‘zoek vrede voor de stad’, maar direct er achteraan; ‘ en bid voor haar’. 
De fractie van de ChristenUnie wenst Veenendaal en haar inwoners, college, raad en ambtelijke organisatie, al het goede toe. Ook met de plannen die we met elkaar vandaag besluiten voor het jaar 2018. Wij willen bevolkingsgroepen met elkaar verbinden, en politiek en burgers verbinden. De Bijbelse opdracht ‘en bid voor haar’ zullen wij daarbij zeker in de praktijk brengen.

Dick Roodbeen
fractievoorzitter

Labels
Fractie
Gemeenteraad

« Terug naar homepage