Standpunten verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2018-2022

 • Kantoren

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  De gemeente speelt, samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, werken en vrije tijd in balans zijn en als groei duurzaam is. Het MKB is onmisbaar voor de werkgelegenheid, de lokale economie, de ontwikkeling van producten en de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. 

  • Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.
  • We blijven voor het verlagen van de regeldruk voor ondernemers. 
  • Stimulieren van alle ondernemers om bij te dragen aan de samenleving, bijvoorbeeld door: het bieden van stageplaatsen, aannemen van mensen vanuit de participatiewet en participeren in of sponsoren van activiteiten binnen Veenendaal. 
  • Leegstand willen we aanpakken door herbestemming van vastgoed voor wonen, recreëren en ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat er tegelijkertijd aan het verduurzamen van panden wordt gewerkt. 
  • Wij willen investeren in ICT-opleidingen en jonge, innovatie ondernemers op het gebied van tech, food en health in combinatie met ICT stimuleren.
  • Het MKB en de sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. 
  • Om een bruisende stad te zijn moet Veenendaal aantrekkelijk zijn voor ondernemingen zodat de werkgelegenheid blijft groeien. Daarvoor is samenwerking met omringende gemeenten nodig. Wij zetten in op het aantrekken van nieuwe bedrijven en het bieden van groeiruimte aan bestaande bedrijven.
 • Kindcentra

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben deze zoveel mogelijk dicht bij huis en school krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

  5.1 Onderwijs

  Investeren in goed onderwijs is van essentieel belang. Zo leiden we ook op voor banen die nu nog niet bestaan. Dit betekent dat er vooral aandacht moet zijn voor duurzaamheid, ICT- en creatieve vaardigheden. Daar waar kinderen moeite hebben om mee te komen, wil de ChristenUnie dat de gemeente de voortgang van het Passend Onderwijs goed bewaakt en actie onderneemt richting het Ministerie van Onderwijs als dit fout dreigt te gaan. 

  We vinden het belangrijk dat er doorlopende leerlijnen zijn voor kinderen en dat betekent investeren in Integrale Kindcentra met alle faciliteiten op één locatie. Hierbij dienen schoolbesturen goed betrokken te worden. De schoolpleinen van deze centra ± en overigens ook van andere scholen ± moeten openbaar toegankelijk zijn om zo ook de cohesie én het buitenspelen in de buurten te stimuleren. Met het oog op vitaliteit ± óók bij kinderen! ± wil de ChristenUnie zich inzetten voor goed bewegingsonderwijs waarbij met combinatiefunctionarissen wordt gewerkt. In het beroepsonderwijs willen we versterking van de vakopleidingen in Veenendaal, in nauwe samenwerking met Veenendaalse bedrijven. 

  • De gemeente zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van onderwijs, overheid en bedrijfsleven in Veenendaal. Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
  • In Veenendaal krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in de samenleving.
  • Er komt extra begeleiding vanuit het wijkteam (in samenwerking met het onderwijs) voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
  • In Veenendaal zorgen de voortgezet onderwijsinstellingen voor onderwijs aan minderjarige statushouders.
  • In Veenendaal of de nabije omgeving is een Internationale Schakelklas voor minderjarige statushouders. 
  • Bij huisvesting van onderwijs is aandacht voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.
  • Investeren in Integrale Kindcentra.
  • Openbaar toegankelijke schoolpleinen.
  • Goed bewegingsonderwijs.
  • Behoud en ondersteuning van natuureducatie door IVN.
 • Koopzondag

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  4.1.2 Collectieve rustdag

  Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. De Here God geeft ons zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Een rustdag, goed voor kerkgang, bezinning, ontspanning en sociale contacten met familie en vrienden.
  Veel ondernemers en kleine zelfstandigen krijgen door de invoering van de koopzondag het extra moeilijk. Soms wordt er dwang ervaren om op zondag te werken. Ondanks het feit dat koopzondagen in de gemeente Veenendaal mogelijk zijn, blijven wij als ChristenUnie het waardenvolle principe van de zondagsrust uitdragen. 

  • Wij zijn voor een collectieve rustdag en daarom zijn wij tegen verruiming en uitbreiding van zondagsopenstelling van winkels.  
  • Wij hebben blijvende aandacht voor ondernemers en (toekomstige) werknemers die niet op zondag willen werken.
 • Kunst en cultuur

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Kunst en cultuur zijn samenbindende factoren in de Veenendaalse samenleving. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. Zo ontdekken en ontplooien zij hun creatieve talenten. Cultuuronderwijs, muzikale vorming en ontwikkeling van creativiteit zijn belangrijke onderdelen voor deze vorming. De gemeente moet vooral stimuleren dat cultuur, muziek en dans een plaats heeft in het onderwijs, onder meer door samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. 

  Cultuur gaat ook over het Veenendaalse erfgoed. Zorgvuldig omgaan met monumenten, historische panden en de lokale geschiedenis vinden wij belangrijk. Dit betekent dat we monumenten en historische panden waar mogelijk en financieel verantwoord willen beschermen. Door middel van lesbrieven wordt de lokale geschiedenis dichtbij kinderen gebracht.

  Het is belangrijk het culturele aanbod aan te laten sluiten op de vraag van het (potentiële) publiek. Op dit moment zijn er voor de kunstliefhebbers de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Kunstroute en Beeldend Veenendaal. Het is wenselijk dat er ook galeries in Veenendaal komen als aanvulling op het culturele aanbod, zodat kunstliefhebbers vaker worden verleid (langer) in Veenendaal te verblijven.

  • De gemeente stimuleert dat kunst en cultuur een plaats heeft in het onderwijs.
  • Er worden lesbrieven ontwikkeld die de lokale geschiedenis levend houdt. Daarmee wordt interesse gewekt voor de geschiedenis van Veenendaal.
  • De gemeente stimuleert galeriehouders om zich in Veenendaal te vestigen.
 • Kunstroute

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Kunst en cultuur zijn samenbindende factoren in de Veenendaalse samenleving. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. Zo ontdekken en ontplooien zij hun creatieve talenten. Cultuuronderwijs, muzikale vorming en ontwikkeling van creativiteit zijn belangrijke onderdelen voor deze vorming. De gemeente moet vooral stimuleren dat cultuur, muziek en dans een plaats heeft in het onderwijs, onder meer door samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. 

  Cultuur gaat ook over het Veenendaalse erfgoed. Zorgvuldig omgaan met monumenten, historische panden en de lokale geschiedenis vinden wij belangrijk. Dit betekent dat we monumenten en historische panden waar mogelijk en financieel verantwoord willen beschermen. Door middel van lesbrieven wordt de lokale geschiedenis dichtbij kinderen gebracht.

  Het is belangrijk het culturele aanbod aan te laten sluiten op de vraag van het (potentiële) publiek. Op dit moment zijn er voor de kunstliefhebbers de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Kunstroute en Beeldend Veenendaal. Het is wenselijk dat er ook galeries in Veenendaal komen als aanvulling op het culturele aanbod, zodat kunstliefhebbers vaker worden verleid (langer) in Veenendaal te verblijven.

  • De gemeente stimuleert dat kunst en cultuur een plaats heeft in het onderwijs.
  • Er worden lesbrieven ontwikkeld die de lokale geschiedenis levend houdt. Daarmee wordt interesse gewekt voor de geschiedenis van Veenendaal.
  • De gemeente stimuleert galeriehouders om zich in Veenendaal te vestigen.