Standpunten verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2018-2022

 • Afvalscheiding

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Afvalscheiding wordt steeds belangrijker. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar worden afgevoerd. Omdat inwoners van Veenendaal door de invoering van diftar al moeten betalen voor het aanbieden van restafval, zijn we op de goede weg. Echter, met name rond hoogbouw zijn nog verbeteringen noodzakelijk. Een schone stad is voor bewoners en bezoekers van Veenendaal van groot belang. Daar waar afval voor overlast zorgt, worden er meer vuilnisbakken neergezet. Zwerfafval en hondenpoepvervuiling willen we aanpakken door handhaving en boetes bij overtredingen. 

  • In overleg met bewonerscommissies wordt gezocht naar maatwerk rond hoogbouw.
 • Alcohol

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Mensen zijn geschapen door God en daardoor zijn eigendom. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. 

  De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alcohol in de openbare buitenruimte actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde criteria (verboden om te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten en/of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium).

  • De gemeente organiseert in samenwerking met FoodValley gemeenten voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet en gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
  • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de APV aan banden gelegd.
  • De gemeente Veenendaal maakt zich in de regio sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
  • Inzake het aantal coffeeshops in de gemeente streven wij naar het wettelijke minimum.
 • Algemene reserve

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  De gemeente voert veel taken uit. Daar is veel geld voor nodig. Er zijn twee belangrijke bronnen waardoor de gemeente geld in haar portemonnee krijgt. Enerzijds ontvangt zij geld van de Rijksoverheid en anderzijds heft zij belasting van en berekend zij kosten door aan haar inwoners. Met het geld van de Rijksoverheid voert de gemeente taken uit in opdracht van het Rijk. Denk hierbij aan het verstrekken van de uitkeringen Participatiewet en het betalen van de kosten van de voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Maar ook aan de kosten van onderhoud van wegen, groen, riolering en onderwijs.

  De gemeente heft belasting en berekent de kosten van sommige producten door aan burgers. Bijvoorbeeld bij het afgeven van een paspoort of voor het ophalen van huisvuil. De bekendste lokale inkomstensbron is de Onroerend Zaak belasting (OZB) die woningeigenaren én bedrijven betalen.

  De gemeente heeft ook een spaarpot: de algemene reserve. Deze is nodig omdat soms de kosten hoger zijn dan de baten. Soms willen we bewust meer uitgeven voor onderwerpen zoals cultuur en sport. Maar hoeveel belasting vragen we van de inwoners en hoe groot moet de spaarpot zijn om de risico's aan te kunnen?

  De ChristenUnie wil dat inwoners ondersteund worden waar dat nodig. Verder is het belangrijk dat Veenendaal goede voorzieningen heeft. Dat maakt dat wij hier prettig en veilig kunnen leven. Een schone en veilige woonomgeving; culturele- en sportaccommodaties maken daar onderdeel vanuit. Maar ook economische zaken zoals een goede bereikbaarheid.

  De ChristenUnie vindt dat mensen allereest zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven. Dat betekent ook dat inwoners eerst zelf bepalen waaraan geld wordt besteed. De gemeente vraagt alleen geld als dat nodig is. Wij zien belasting niet als een sluitpost van de begroting maar als dekking voor kosten van bewuste keuzes. Daarom zijn we terughoudend met de belastingverhoging. Alleen als het echt nodig is. 

  • De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.
  • De gemeente vraagt alleen belasting als daar een goede reden voor is.
  • De gemeente vraagt geen hogere bijdrage van inwoners dan nodig.
  • De gemeente gaat verantwoord om met gemeenschapsgeld en haar financiële reserves.
  • De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) is zoveel mogelijk kostendekkend. 
  • Bij inkoopbeleid zijn in Veenendaal duurzame criteria een harde eis (fair trade, social return on investment, maatschappelijk verantwoord ondernemen en door het mogelijk te maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen). 
 • Aller Erf

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het winkelhart van Veenendaal. De ChristenUnie is trots op Winkelstad Veenendaal! We werken in de komende periode graag mee aan de verdere ontwikkeling om een winkelhart te realiseren dat bruist en waar reuring is. Daarbij steken we in op het afmaken van het winkelrondje aan de Brouwersgracht en het ontwikkelen van het gebied rondom de Lampegiet richting het centrum. Het stadsstrand verdient een blijvende plek; de ChristenUnie wil dat er een mooie plaats van gemaakt wordt. We houden hierbij rekening met omwonenden die bij de aankoop van hun woning niet wisten dat deze plek zou ontstaan. Evenementen op het stadsstrand horen bij het goed benutten van die locatie, maar moeten rekening houden met acceptabele geluidsnormen.

  De leegstand in het winkelcentrum neemt langzaam af. De ChristenUnie wil in de komende periode meewerken aan het verder terugdringen ervan. Daarbij mag de focus niet liggen op het binnenhalen van grote winkelketens door het toestaan van koopzondagen. Juist de diversiteit van aanbod in ons winkelcentrum maakt Veenendaal bekend en geliefd in de regio. Dat moet behouden worden. De zaterdag koesteren we als zwaartepunt van het economische leven in het winkelcentrum. Dan wordt ook de warenmarkt optimaal benut. 

  Buiten het mooie winkelcentrum in het hart van Veenendaal hebben we ook een aantal prachtige wijkwinkelcentra zoals de Ellekoot, het Ronde Erf, het Bruïneplein en het Petenbos. Een focus op het winkelhart van Veenendaal is in veel gevallen terecht, maar wijkwinkelcentra zijn net zo belangrijk! Het woongenot wordt verhoogd als er dichtbij de woonomgeving  goede winkelvoorzieningen zijn. De ChristenUnie investeert graag in het up-to-date houden van winkelcentra in de wijken en vindt aandacht voor een mooie en kwalitatief goede omgeving belangrijk.

  • Afmaken van het winkelrondje aan de Brouwersgracht.
  • Ontwikkelen van het gebied rondom de Lampegiet richting het centrum. 
  • Tegengaan leegstand met behoud van diversiteit winkelaanbod.
  • Aandacht voor wijkwinkelcentra.
 • Ambtenaren

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  We zijn samen ‘de gemeente’

  De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en (samen met anderen en de overheid) de zorg voor de samenleving oppakken. 

  De gemeente moet op haar beurt open staan voor initiatieven van inwoners, instellingen, bedrijven en kerken. Vooral daar waar zij het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijvoorbeeld coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, minder administratieve lasten en minder bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten.

  Het is van belang dat de gemeente voor nieuwe taken tijdig de benodigde formatie op orde heeft. Daarvoor is een gezond strategisch personeelsbeleid onontbeerlijk. Een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand is daarbij van belang. Het is wenselijk dat de personeelssamenstelling van de gemeentelijke organisatie een goede afspiegeling van de Veenendaalse samenleving is. Professionaliteit staat of valt met de kwaliteit van mensen. De gemeente moet daarom een goede werkgever zijn, die in staat is om bestaand talent te behouden en nieuw talent aan te trekken.

  De gemeentelijke organisatie staat midden in de samenleving en maakt daar onderdeel van uit. Een optimale samenwerking van een professionele, dienstbare ambtenarij en (professionele en vrijwillige) deskundigheid van burgers en organisaties bevorderen de mogelijkheden om maatschappelijke problemen aan te pakken. 

  De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte voor burgerparticipatie. Dat steekt nauw. Niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn, maar ook geen ongecontroleerde burgerparticipatie. 

 • Armoede

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  6.2. Armoede en schuldpreventie

  6.2.1 Armoede en preventie

  Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en stress. Ook in Veenendaal is er sprake van armoede: er groeien in Veenendaal tussen de 1.700 en 2.000 kinderen in armoede op. Voorkomen is beter dan genezen, daarom wordt maximaal ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat, moet waar mogelijk doorbroken worden.

  • Voor mensen met een laag inkomen wordt een collectieve zorgverzekering behouden, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals onder meer een compensatie van of meeverzekerd eigen risico.
  • Scholen, sportverenigingen en andere organisaties wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het wijkteam.
  • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
  • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening blijven houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit. 
  • We maken ons sterk voor behoud en ondersteuning van (armoede) initiatieven die onze inwoners ten goede komen, zoals de Voedselbank en de Stadsakkers.
 • Asielzoekers

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Vanuit de Bijbel hebben wij de verantwoordelijkheid om vreemdelingen een veilig onderdak te bieden. De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dit geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer, mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. Gemeenten moeten tenminste minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook als de landelijke regeling hiervoor is stopgezet.

  • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken, huisvesten van statushouders. Indien nodig worden er extra (tijdelijke) woningen of alternatieve woonvormen gerealiseerd.
  • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd.
  • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.
  • De gemeente zorgt ervoor dat er ± zolang ze in Nederland zijn - tenminste bed, bad, brood en begeleiding is voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen.