Standpunten verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2018-2022

 • Zelfstandig: Langer zelfstandig

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen moeten daarom geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente hierin, samen met woningeigenaren en woningcorporaties, een grote verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en houden van activiteiten. Het sluiten en centreren van voorzieningen is voor de ChristenUnie een punt van zorg en aandacht. 

  • Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning.
  • Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben. 
  • Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.
  • De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting.
 • Zondag

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  4.1.2 Collectieve rustdag

  Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. De Here God geeft ons zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Een rustdag, goed voor kerkgang, bezinning, ontspanning en sociale contacten met familie en vrienden.
  Veel ondernemers en kleine zelfstandigen krijgen door de invoering van de koopzondag het extra moeilijk. Soms wordt er dwang ervaren om op zondag te werken. Ondanks het feit dat koopzondagen in de gemeente Veenendaal mogelijk zijn, blijven wij als ChristenUnie het waardenvolle principe van de zondagsrust uitdragen. 

  • Wij zijn voor een collectieve rustdag en daarom zijn wij tegen verruiming en uitbreiding van zondagsopenstelling van winkels.  
  • Wij hebben blijvende aandacht voor ondernemers en (toekomstige) werknemers die niet op zondag willen werken.
 • Zorg

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  De gemeente ondersteunt inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. De lokale overheid legt daarbij zo min mogelijk op, maar sluit aan bij wat de zorgvrager kiest en nodig heeft. Er wordt waar mogelijk aangesloten bij het netwerk van de zorgvrager. 

  Geloofsgemeenschappen, maatschappelijke organisaties, mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk, zeker voor hen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat de gemeente met hen samenwerkt en ondersteuning biedt. De ChristenUnie vindt een integraal zorgloket van belang. Dit draagt bij aan ondersteuning op het juiste niveau en inzet van de juiste expertise. Directe toegang tot zorg is ook belangrijk. Laat zorgvrager en  zorgverlener samen bepalen wat er nodig is, de gemeente kan dan achteraf toetsen. Het is belangrijk om op tijd te starten met lichte ondersteuning, zodat de inzet van zware (en dure) zorg zo veel mogelijk wordt voorkomen. Zorgmedewerkers verdienen waardering, goede arbeidsvoorwaarden en voldoende tijd voor hun cliënten. Als inkoper en financier van zorg heeft de gemeente hierin een taak. Daarbij heeft zij ook de taak om in begrijpelijke taal -  schriftelijk en mondeling - met inwoners te communiceren.

 • Zorg voor kwetsbare inwoners

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  De komende tijd moet de gemeente vol inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie. De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers. Een keukentafelgesprek wordt een gesprek waarin de zorgvrager aangeeft wat hij of zij nodig heeft, welke richting van hulpverlening wordt ingezet en wie kan helpen en ondersteunen bij het hervinden van de eigen kracht. Medewerkers die namens de gemeente gesprekken voeren met hulpvragers, krijgen mandaat om toezeggingen te doen over schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg, Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Dit om aanvraagprocedures zo snel mogelijk te laten verlopen. Alleen dan wordt integraal indiceren mogelijk.

  • Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers of een onafhankelijke cliëntondersteuner.
  • Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid, enz.
  • Stimuleren van de betrokkenheid van netwerken bij cliënten. 
  • De verplichting tot het aanbieden van een familiegroepsplan moet opgenomen in de lokale (Wmo-)verordening en actief aangeboden.
  • Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Dit geeft zorgvragers altijd de mogelijkheid om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is.
  • Er is structureel overleg tussen kerken (diaconieën) waaronder met het Diaconaal Platform en de gemeente. 
  • Zorgmijding, om welke reden dan ook, moet worden voorkomen.
  • De gemeente werkt in overleg met onderwijs en het Taalhuis in de bibliotheek aan de aanpak van laaggeletterdheid. 
 • Zorg: verslaving

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen. De ChristenUnie wil:

  • Preventie gericht op het tegengaan van alcoholmisbruik, softdrugsgebruik, gameverslaving en gebruik van synthetische drugs en lachgas. 
  • Voorlichting op scholen, vooral gericht op preventie.