Standpunten verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2018-2022

 • Omgeving om te leven

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Voor inwoners, bedrijven en bezoekers van Veenendaal is het van belang dat straten, perken, stoepen, bermen en bedrijventerreinen veilig en verzorgd zijn. Wij willen een aantrékkelijke stad: het moet prettig zijn om in Veenendaal te wonen, werken en verblijven. Wij streven er naar dat Veenendaal op alle gebieden een schone stad is. 

  Veenendaal moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook als je doof, blind, slecht ter been of rolstoelgebruiker bent. Mobiliteit van inwoners en bereikbaarheid van voorzieningen vinden wij belangrijk. Mobiliteit en bereikbaarheid mogen echter niet ten koste gaan van het milieu. Daarom willen wij goede voorzieningen voor openbaar vervoer en fietsers en de bereikbaarheid verbeteren. Met name als dat samengaat met stimulering van voertuigen zonder schadelijke uitstoot.

  • Beheer en onderhoud openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. De ChristenUnie wil dat voor het Centrum en de Begraafplaats kwaliteitsniveau A geldt en voor wijken en bedrijventerreinen minimaal het kwaliteitsniveau B wordt gehaald. 
 • Omgevingswet

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Er komt een nieuwe wet voor het gebruik van gronden en gebouwen die de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening vervangt: de Omgevingswet. Meer dan twintig wettelijke regelingen worden hierin samengevoegd. Doel is het aantal vergunningen en regels terug te brengen. Iedereen kan via digitale middelen direct inzicht krijgen in de gebruiksmogelijkheden op gronden en gebouwen binnen de gemeente. De gemeente maakt daarom een ™omgevingsplan∫, waarin de verschillende gebruiksfuncties van de fysieke omgeving worden vastgelegd.  

  • Ruime participatie van inwoners bij het plannen en ontwikkelen van initiatieven.
 • Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Gemeenten moeten zich bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties, onder meer op de ontwikkeling van onroerend goed in de gemeente. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. De ChristenUnie is er voorstander van om de wet Bibob  gericht en zoveel mogelijk in te zetten. De gemeente werkt hierbij nauw samen met het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centra).

  • De gemeente Veenendaal komt met een plan van aanpak Ondermijning (ter bestrijding van de verwevenheid van boven- en onderwereld) om daarmee de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.
 • Onderwijs

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben deze zoveel mogelijk dicht bij huis en school krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

  5.1 Onderwijs

  Investeren in goed onderwijs is van essentieel belang. Zo leiden we ook op voor banen die nu nog niet bestaan. Dit betekent dat er vooral aandacht moet zijn voor duurzaamheid, ICT- en creatieve vaardigheden. Daar waar kinderen moeite hebben om mee te komen, wil de ChristenUnie dat de gemeente de voortgang van het Passend Onderwijs goed bewaakt en actie onderneemt richting het Ministerie van Onderwijs als dit fout dreigt te gaan. 

  We vinden het belangrijk dat er doorlopende leerlijnen zijn voor kinderen en dat betekent investeren in Integrale Kindcentra met alle faciliteiten op één locatie. Hierbij dienen schoolbesturen goed betrokken te worden. De schoolpleinen van deze centra ± en overigens ook van andere scholen ± moeten openbaar toegankelijk zijn om zo ook de cohesie én het buitenspelen in de buurten te stimuleren. Met het oog op vitaliteit ± óók bij kinderen! ± wil de ChristenUnie zich inzetten voor goed bewegingsonderwijs waarbij met combinatiefunctionarissen wordt gewerkt. In het beroepsonderwijs willen we versterking van de vakopleidingen in Veenendaal, in nauwe samenwerking met Veenendaalse bedrijven. 

  • De gemeente zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van onderwijs, overheid en bedrijfsleven in Veenendaal. Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
  • In Veenendaal krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in de samenleving.
  • Er komt extra begeleiding vanuit het wijkteam (in samenwerking met het onderwijs) voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
  • In Veenendaal zorgen de voortgezet onderwijsinstellingen voor onderwijs aan minderjarige statushouders.
  • In Veenendaal of de nabije omgeving is een Internationale Schakelklas voor minderjarige statushouders. 
  • Bij huisvesting van onderwijs is aandacht voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.
  • Investeren in Integrale Kindcentra.
  • Openbaar toegankelijke schoolpleinen.
  • Goed bewegingsonderwijs.
  • Behoud en ondersteuning van natuureducatie door IVN.
 • Openbaar vervoer

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Bereikbaarheid is belangrijk voor Veenendaal, een goede doorstroming van het verkeer draagt bij aan de leefbaarheid en het voorkomen van fijnstofconcentratie in woonwijken. Het heeft bovendien een economisch belang voor ondernemers en bedrijven op bedrijventerreinen en in het centrum. Maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de Rondweg-Oost te verbeteren, zijn daarom onvermijdelijk.

  Vervoer moet zo schoon mogelijk zijn vanwege de leefbaarheid en de zorg voor de schepping. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente de omschakeling naar elektrisch en andere vormen van emissieloos vervoer stimuleert. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn niet alleen plaatselijke onderwerpen. Daarom is bij grensoverschrijdende mobiliteitsvraagstukken afstemming nodig met en door de FoodValley-gemeenten en de Provincies Utrecht en Gelderland.

  Maatregelen om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren, leveren tijdelijk overlast op. De gemeente moet dit op tijd en duidelijk communiceren naar inwoners en bedrijven en voor goede alternatieven zorgen. Het is belangrijk dat er niet op meerdere doorgaande wegen tegelijk wordt gewerkt. 

  Verder vindt de ChristenUnie dat het openbaar vervoer beschikbaar moet zijn in alle wijken van Veenendaal. Zo worden wijken met elkaar verbonden en zijn bedrijventerreinen beter bereikbaar. Openbaar Vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking en ouderen. Aanvullend openbaar vervoer, in de vorm van de Valleihopper, blijft beschikbaar en sluit goed aan op de bus en de trein.

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het centrum van Veenendaal voor oudere en minder valide bewoners op een veilige wijze bereikbaar is. Zwakkere deelnemers aan het verkeer zijn kwetsbaar, doorstroming is belangrijk maar mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Met innovatieve ledverlichting worden gevaarlijke fietskruispunten en voetgangers oversteekplaatsen veiliger. Een verkeersveilige omgeving rondom scholen is belangrijk.

  • Goede bereikbaarheid naar het centrum, de winkelcentra in de wijken en bedrijventerreinen.
  • Een voor iedereen bereikbaar openbaar vervoersnetwerk.
  • Stimuleren van de omschakeling naar schoon vervoer.
  • Tijdige en goede communicatie rondom wegwerkzaamheden en duidelijke, veilige alternatieve routes.
  • Extra aandacht voor verkeersveiligheid bij aanleg of reconstructie van wegen. 
  • Grote aandacht voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals mensen met een handicap, kinderen, bejaarden, voetgangers en fietsers.
  • Innovatieve ledverlichting bij onveilige fietskruispunten en voetgangers oversteekplaatsen.
  • Inzetten op stimulering van het fietsen en verbetering van het openbaar vervoer.
  • Een parkeerdek realiseren ter hoogte van het zwembad en de sportvelden Panhuis, welke bereikbaar is vanaf de Rondweg om zo de parkeerdruk in Veenendaal West tegen te gaan bij sportactiviteiten op de voetbalvelden van DOVO en GVVV. 
 • Opvangvoorzieningen

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  De gemeente moet mensen die (ongeacht de oorzaak) geen dak boven het hoofd hebben opvang bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en te begeleiden naar noodzakelijke hulp. Uiteindelijk is zelfstandigheid het doel.

  • Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Veenendaal slaapt buiten zijn of haar wil op straat.
  • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld veroorzaakt door een echtscheiding of schuldproblematiek.
 • Ouderen

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Ouderen dragen bij aan het functioneren van de samenleving. Daarom verdienen zij aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig te vinden, bijvoorbeeld met zelf georganiseerde hulp of via netwerken. Door lichamelijke of geestelijke klachten kan een verminderde mobiliteit ontstaan, wat het risico op eenzaamheid vergroot. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

  • In overleg met de wijk, diaconieën en/of verenigingen bekijken we hoe voorzieningen met een sociale functie, bijvoorbeeld door zelfbeheer, open kunnen blijven. 
  • Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
  • Zingeving wordt bij (keukentafel)gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp. Zonodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken of andere levensbeschouwelijke organisaties.
  • Doorgaan met het project "dementievriendelijke gemeente".
 • Overheid en inwoner

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken zoals veiligheid, (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken, scholen, etc.).

  • Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
  • Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket.
  • Meer vertrouwen, minder regels: elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden. 
  • Geen raadgevende referenda maar wel vroegtijdig open en eerlijk burgers betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.
  • Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.
  • De gemeente gebruikt eenvoudige taal bij schriftelijke communicatie met inwoners.
 • OZB

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  De gemeente voert veel taken uit. Daar is veel geld voor nodig. Er zijn twee belangrijke bronnen waardoor de gemeente geld in haar portemonnee krijgt. Enerzijds ontvangt zij geld van de Rijksoverheid en anderzijds heft zij belasting van en berekend zij kosten door aan haar inwoners. Met het geld van de Rijksoverheid voert de gemeente taken uit in opdracht van het Rijk. Denk hierbij aan het verstrekken van de uitkeringen Participatiewet en het betalen van de kosten van de voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Maar ook aan de kosten van onderhoud van wegen, groen, riolering en onderwijs.

  De gemeente heft belasting en berekent de kosten van sommige producten door aan burgers. Bijvoorbeeld bij het afgeven van een paspoort of voor het ophalen van huisvuil. De bekendste lokale inkomstensbron is de Onroerend Zaak belasting (OZB) die woningeigenaren én bedrijven betalen.

  De gemeente heeft ook een spaarpot: de algemene reserve. Deze is nodig omdat soms de kosten hoger zijn dan de baten. Soms willen we bewust meer uitgeven voor onderwerpen zoals cultuur en sport. Maar hoeveel belasting vragen we van de inwoners en hoe groot moet de spaarpot zijn om de risico's aan te kunnen?

  De ChristenUnie wil dat inwoners ondersteund worden waar dat nodig. Verder is het belangrijk dat Veenendaal goede voorzieningen heeft. Dat maakt dat wij hier prettig en veilig kunnen leven. Een schone en veilige woonomgeving; culturele- en sportaccommodaties maken daar onderdeel vanuit. Maar ook economische zaken zoals een goede bereikbaarheid.

  De ChristenUnie vindt dat mensen allereest zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven. Dat betekent ook dat inwoners eerst zelf bepalen waaraan geld wordt besteed. De gemeente vraagt alleen geld als dat nodig is. Wij zien belasting niet als een sluitpost van de begroting maar als dekking voor kosten van bewuste keuzes. Daarom zijn we terughoudend met de belastingverhoging. Alleen als het echt nodig is. 

  • De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.
  • De gemeente vraagt alleen belasting als daar een goede reden voor is.
  • De gemeente vraagt geen hogere bijdrage van inwoners dan nodig.
  • De gemeente gaat verantwoord om met gemeenschapsgeld en haar financiële reserves.
  • De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) is zoveel mogelijk kostendekkend. 
  • Bij inkoopbeleid zijn in Veenendaal duurzame criteria een harde eis (fair trade, social return on investment, maatschappelijk verantwoord ondernemen en door het mogelijk te maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen).