Standpunten verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2018-2022

 • Gemeentelijke organisatie

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  We zijn samen ‘de gemeente’

  De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en (samen met anderen en de overheid) de zorg voor de samenleving oppakken. 

  De gemeente moet op haar beurt open staan voor initiatieven van inwoners, instellingen, bedrijven en kerken. Vooral daar waar zij het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijvoorbeeld coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, minder administratieve lasten en minder bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten.

  Het is van belang dat de gemeente voor nieuwe taken tijdig de benodigde formatie op orde heeft. Daarvoor is een gezond strategisch personeelsbeleid onontbeerlijk. Een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand is daarbij van belang. Het is wenselijk dat de personeelssamenstelling van de gemeentelijke organisatie een goede afspiegeling van de Veenendaalse samenleving is. Professionaliteit staat of valt met de kwaliteit van mensen. De gemeente moet daarom een goede werkgever zijn, die in staat is om bestaand talent te behouden en nieuw talent aan te trekken.

  De gemeentelijke organisatie staat midden in de samenleving en maakt daar onderdeel van uit. Een optimale samenwerking van een professionele, dienstbare ambtenarij en (professionele en vrijwillige) deskundigheid van burgers en organisaties bevorderen de mogelijkheden om maatschappelijke problemen aan te pakken. 

  De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte voor burgerparticipatie. Dat steekt nauw. Niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn, maar ook geen ongecontroleerde burgerparticipatie. 

 • Gezinnen

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. Om snel hulp te kunnen (aan)bieden is het belangrijk om de zorg te organiseren dichtbij plekken waar kinderen verblijven. Zo wordt ingezet op preventie en voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere zorgvormen nodig is. De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen. 

  • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. De aanpak van één gezin, één plan, één coördinator is daarbij belangrijk.
  • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar óók op kwaliteit en aansluiting bij de identiteit.
  • Ouders/verzorgers worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een pgb identiteitsgebonden en/of specialistische zorg in te kopen als de gemeente deze niet zelf heeft ingekocht.
  • Inzetten voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en versterking van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis .
  • Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidings-beleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van ouders in Veenendaal. Als een echtscheiding onvermijdelijk is, wordt tijdig hulp geboden.
 • Gezonde voeding

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Wij zien het grote maatschappelijke belang van sporten voor gezondheid en samenbinding. Veel Veenendalers genieten daar al van. Ze sporten samen of gaan samen naar een sportwedstrijd of -evenement. Sport zorgt voor verbinding en verbroedering. 

  De ChristenUnie wil dat sport voor alle inwoners bereikbaar is, zodat iedereen op eigen niveau kan sporten. Wij willen een stad zijn waar breedtesport wordt versterkt door prestatiesport en waar verschillende sportdisciplines van elkaar kunnen leren en elkaar versterken. Wij geven ruimte aan de rol die Sportservice in Veenendaal heeft. De ChristenUnie ondersteunt ook van harte het initiatief TeamVeenendaal. Ook is het belangrijk dat er in parken en op veldjes sportmogelijkheden zijn. Burgerinitiatieven die hiervoor ontstaan verdienen support. 

  • Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten. 
  • Roken en sport gaan niet samen. Wij streven naar rookvrije sportkantines en sportvelden.
  • Gezonde voeding rondom het sporten verdient stimulering. 

  7.2.1 Sportstimulering

  Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor clubs met een sterke verbinding tussen het sociale- en het gezondheidsdomein. 

  7.3 Accommodaties

  De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan culturele- en sportvoorzieningen en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen en instellingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud. 

  Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.

  • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten middels verduurzaming van gebouwen en lichtinstallaties. 
  • Bij nieuwe aanbestedingen betrekken wij duurzaamheid nadrukkelijk in de bouwplannen en bij groot onderhoud hierover advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.
  • In het gemeentebeleid ruim aandacht schenken aan voorlichting aan minima, zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds).