Standpunten verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2018-2022

 • Drugs en drank

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Mensen zijn geschapen door God en daardoor zijn eigendom. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. 

  De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alcohol in de openbare buitenruimte actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde criteria (verboden om te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten en/of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium).

  • De gemeente organiseert in samenwerking met FoodValley gemeenten voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet en gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
  • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de APV aan banden gelegd.
  • De gemeente Veenendaal maakt zich in de regio sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
  • Inzake het aantal coffeeshops in de gemeente streven wij naar het wettelijke minimum.
 • Duurzaamheid

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  De ChristenUnie vindt het zorgvuldig omgaan met de schepping belangrijk. Duurzaamheid is hierbij het kernwoord. Daarom zijn we erg blij met de ambitie van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit lukt alleen als inwoners en bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. De gemeente kan dit faciliteren met goede voorlichting én ondersteuning bij de noodzakelijke maatregelen. De gemeente geeft hierbij zelf het goede voorbeeld door het verduurzamen van het eigen vastgoed. 

  • Het is zeer belangrijk dat alles wordt gedaan om de afgesproken energiedoelstellingen te halen en zullen daarom actief op zoek gaan naar innovaties.
  • Duurzaamheid moet een integraal onderdeel zijn van alle afwegingen die de gemeente maakt. Inwoners moeten op één plek terecht kunnen voor informatie over zowel technische- als financiële ondersteuning (duurzaamheidslening) om de eigen woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. 
  • LED-verlichting is de norm bij openbare (straat)verlichting. 
  • Maximaal faciliteren van elektrisch vervoer door het realiseren van voldoende laadpunten.
  • Wij willen onderzoeken welke stimuleringsmaatregelen mogelijk zijn om de eigen woning te verduurzamen. 
 • Duurzaamheidslening

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Betaalbare en duurzame woningen voor iedereen 

  Veenendaal telt niet alleen veel jongeren, maar ook steeds meer senioren. Ouderen willen graag langer thuis blijven wonen en de overheid stimuleert dit. Daarom is het belangrijk om bij renovatie of nieuwbouw aan de woonwensen van deze groeiende groep inwoners tegemoet te komen. De ChristenUnie wil dat woningcorporaties in Veenendaal de ruimte krijgen om innovatief en levensloopbestendig te bouwen. Ook willen we dat er nagedacht wordt over andere vormen van wonen, bijvoorbeeld voor jongeren of inwoners met een veranderende gezinssamenstelling of zorgbehoefte. Met de blijverslening  is het voor senioren mogelijk om de eigen woning levensloopbestendig te verbouwen.

  • Het woonbeleid van de gemeente moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. In de gemeentelijke woonvisie wordt daarom integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en de noodzakelijke maatregelen beschreven. Naast woningcorporaties, krijgen ook wijkraden en huurdersverenigingen een prominente rol bij het opstellen van deze visie. 
  • Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbeleid. Levensloopbestendige woningen zijn de norm. 
  • Veenendaal bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en wijken, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving worden zoveel mogelijk weggenomen. Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken. 
  • Voor ouderen in een koopwoning is er een blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er (ondanks toenemende lichamelijke beperkingen) kunnen blijven wonen. 
  • Woningen worden duurzaam gebouwd, de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-(energie)meter).
  • Veenendaal biedt starters blijvend de mogelijkheid om gebruik te maken van de starterslening. 
  • De duurzaamheidslening is in Veenendaal beschikbaar.
  • We zijn voor het doorzetten van de trend waarin bedrijven in de stad plaats maken voor woningbouw. Ook herbestemming van bestaand vastgoed naar woonbestemming heeft onze steun.
  • De ChristenUnie wil dat er voldoende sociale huurwoningen zijn.