Standpunten verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2018-2022

 • Cameratoezicht

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers en coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente. Om zo problemen in de wijk concreet aan te pakken.

  • Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent. 
  • Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten hierin.
  • Waar noodzakelijk inzet van cameratoezicht.
  • De burgemeester zorgt voor de mogelijkheid van laagdrempelig (anoniem) aangifte doen en voor goede terugkoppeling door politie naar de melder.
  • Er komt een actieplan bestrijding loverboys. Hard optreden en tegelijk perspectief bieden zijn uitgangspunten. Ouders en het onderwijs spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig een `vandalismemeter' met de resultaten hiervan in relatie tot de omvang van vandalismeschade.
 • Coffeeshops

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Mensen zijn geschapen door God en daardoor zijn eigendom. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. 

  De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en alcohol in de openbare buitenruimte actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde criteria (verboden om te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten en/of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium).

  • De gemeente organiseert in samenwerking met FoodValley gemeenten voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet en gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.
  • Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de APV aan banden gelegd.
  • De gemeente Veenendaal maakt zich in de regio sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
  • Inzake het aantal coffeeshops in de gemeente streven wij naar het wettelijke minimum.
 • Compensatieregeling

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  6.2. Armoede en schuldpreventie

  6.2.1 Armoede en preventie

  Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en stress. Ook in Veenendaal is er sprake van armoede: er groeien in Veenendaal tussen de 1.700 en 2.000 kinderen in armoede op. Voorkomen is beter dan genezen, daarom wordt maximaal ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat, moet waar mogelijk doorbroken worden.

  • Voor mensen met een laag inkomen wordt een collectieve zorgverzekering behouden, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals onder meer een compensatie van of meeverzekerd eigen risico.
  • Scholen, sportverenigingen en andere organisaties wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het wijkteam.
  • Compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking.
  • Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening blijven houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit. 
  • We maken ons sterk voor behoud en ondersteuning van (armoede) initiatieven die onze inwoners ten goede komen, zoals de Voedselbank en de Stadsakkers.
 • Cultuur

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Kunst en cultuur zijn samenbindende factoren in de Veenendaalse samenleving. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. Zo ontdekken en ontplooien zij hun creatieve talenten. Cultuuronderwijs, muzikale vorming en ontwikkeling van creativiteit zijn belangrijke onderdelen voor deze vorming. De gemeente moet vooral stimuleren dat cultuur, muziek en dans een plaats heeft in het onderwijs, onder meer door samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. 

  Cultuur gaat ook over het Veenendaalse erfgoed. Zorgvuldig omgaan met monumenten, historische panden en de lokale geschiedenis vinden wij belangrijk. Dit betekent dat we monumenten en historische panden waar mogelijk en financieel verantwoord willen beschermen. Door middel van lesbrieven wordt de lokale geschiedenis dichtbij kinderen gebracht.

  Het is belangrijk het culturele aanbod aan te laten sluiten op de vraag van het (potentiële) publiek. Op dit moment zijn er voor de kunstliefhebbers de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Kunstroute en Beeldend Veenendaal. Het is wenselijk dat er ook galeries in Veenendaal komen als aanvulling op het culturele aanbod, zodat kunstliefhebbers vaker worden verleid (langer) in Veenendaal te verblijven.

  • De gemeente stimuleert dat kunst en cultuur een plaats heeft in het onderwijs.
  • Er worden lesbrieven ontwikkeld die de lokale geschiedenis levend houdt. Daarmee wordt interesse gewekt voor de geschiedenis van Veenendaal.
  • De gemeente stimuleert galeriehouders om zich in Veenendaal te vestigen.
 • Cultuurfabriek

  Laatst gewijzigd op: 11-01-2018

  Om een aantrekkelijke verblijfsstad te zijn en te blijven wil de ChristenUnie samen met recreatie- en toeristische ondernemers een plan opstellen om verblijfsrecreatie in en rond Veenendaal te stimuleren. Daarbij bieden de volgende punten kansen:

  • Fitnessroutes, wandelpaden, fietspaden, natuurpaden en belevingspaden met daaraan gekoppelde evenementen in Veenendaal.
  • Verder ontwikkelen van het stadspark, stadsstrand en KeesStipplein bij De Cultuurfabriek door aandacht voor horeca, sport en speelobjecten.
  • Inzet op stadspromotie samen met inwoners en lokale ondernemers.
  • Veenendaalse Fietsvierdaagse herintroduceren en koppelen aan Veenendaal-Veenendaal, passend binnen de ambitie van Fietsstad van Nederland; rondom vier fietsroutes die het gehele jaar vanuit Veenendaal zijn te starten.
  • Met alle partijen actief zoeken naar mogelijkheden om in Veenendaal een dagje uit aantrekkelijk te maken.
  • Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel- en/of hardlooproutes maakt recreatie en beweging op een doeltreffende en kostenvriendelijke manier toegankelijk, zowel in de bebouwde als natuurlijke omgeving. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. Private partijen kunnen de aanleg van vaar- en kanoroutes (mede) financieren.  
  • Bij de aanleg van woonwijken uitgaan van de mogelijkheid tot `ommetjes'. Hierbij kunnen natuurorganisaties uit Veenendaal behulpzaam zijn. 
  • In regioverband onderzoeken hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve structuren weg te nemen zijn en nieuwe routes ontgonnen kunnen worden.