Verkiezingsprogramma

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het nieuwe verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Veenendaal 2014-2018 

Geef geloof een stem!

Inleiding     
 1. Betrouwbare gemeente  2. Dienstbare samenleving   3. Duurzame leefomgeving
 1.1. Gemeentelijke organisatie     2.1. Decentralisaties  3.1. Ruimtelijke Plannen
 1.2. Bestuurlijke drukte  2.2. Samen redzaamheid  3.2. Leegstand biedt kansen
 1.3. Veiligheid  2.3. Mantelzorgers  3.3. Volkshuisvesting
 1.4. Promotie  2.4. Jeugdzorg  3.4. Begraafplaats
 1.5. Evenementen  2.5. AWBZ/WMO  3.5. Hoogspanningsmasten
 1.6. Financiën  2.6. Werk en inkomen  3.6. Wijkgericht werken
   2.7. Economie   3.7. Water en riolering
   2.8. Minimabeleid en schuldhulpverlening     3.8. Milieu & duurzaamheid
   2.9. IW4-Werkvoorziening  3.9. Afvalbeleid
   2.10. Cultuur  3.10. Bereikbaarheid
   2.11. Sport en recreatie  3.11. Parkeerbeleid
   2.12. Volksgezondheid  3.12. Verkeersveiligheid
   2.13. Onderwijs  
   2.14. Integratie  

Inleiding top

De ChristenUnie gelooft in de kracht van de Veenendaalse samenleving. Veenendaal wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf - in verbanden als gezinnen, verenigingen en geloofsgemeenschappen - en ook door (maatschappelijke) organisaties, scholen en bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken Veenendaal leefbaar. Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven. Wij gaan bij de inrichting van Veenendaal niet uit van regels en bureaucratie maar van mensen en hun mogelijkheden. Wij willen bouwen op het inzicht en de vakkundigheid van de verpleegkundige, de leerkracht, de agent en al die andere professionals. Zij staan voor hun taak en zij kunnen die verantwoordelijkheid aan. Daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor hun medemensen. De ChristenUnie gelooft in de zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Mensen zijn meer dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Niet alleen een baan met salaris, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander. We willen niet alleen een gemeente Veenendaal die op de centjes let (hoe noodzakelijk ook), maar ook een gemeente waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden. De ChristenUnie wil geen gemeente waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een Veenendaal waarin we omzien naar elkaar. Een samenleving die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Geef geloof een stem

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christenen inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. Het gaat ook over het handelen van mensen in tijden van crisis en het kiezen van de juiste weg daarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat het anders moet dan het nu gaat. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. De God van de Bijbel is bepaald niet van de status quo en van het alles houden zoals het is. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. God heeft mededogen met deze wereld, houdt van ons en heeft een zwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om in navolging van Jezus Christus die compassie handen en voeten te geven.

Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het volle besef dat christenen in de politiek deel uit maken van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in Veenendaal hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis maar dit concreet handen en voeten geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere gemeente. Wij geloven dat God dit van ons wil: recht doen, trouw zijn, en nederig de weg gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8). 

De ChristenUnie maakt ruimte voor de samenleving. Dus óók ruim baan voor bijzonder onderwijs, voor zorginstellingen met een eigen identiteit en voor christelijke organisaties in het welzijnswerk. De ChristenUnie voelt zich aangesproken door de Bijbelse opdracht: Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7) De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Veenendaal.

 1. Betrouwbare gemeente top

 

De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is. Zo’n overheid is het vertrouwen van de burger waard. De gemeente staat in dienst van de burgers. Daarbij is een goede communicatie van groot belang: van social media tot en met persoonlijk contact aan de balie. De schriftelijke en mondelinge communicatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn. De ChristenUnie staat voor minder overheid en meer samenleving. Het is niet òf de markt òf de overheid. De ChristenUnie stelt de eigen kracht van de samenleving voorop. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om burgers in staat te stellen de eigen kracht te ontwikkelen. Daarbij moet de gemeente een open houding hebben richting initiatieven van burgers. Hierin past een overheid die meedenkt en faciliteert, bijvoorbeeld met het beheer van de eigen buurt. In de huidige economische situatie moet de gemeente met weinig middelen scherpe keuzes maken.

Gemeentelijke taken

De gemeente heeft veel taken. Voorbeelden zijn: veiligheid, maatschappelijk zorg, verkeer en vervoer, arbeidsmarkt en sociale zaken. Bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan zoekt de gemeente zoveel mogelijk samenwerking met burgers, bedrijven, organisaties, kerken, scholen, enzovoort. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van buurten te betrekken bij zaken die hen aangaan. 

De ChristenUnie wil het wijkenbeleid dat de afgelopen periode in gang is gezet, verder uitbouwen. Dat is ook nodig, gezien de Kabinetsplannen die meer en meer insteken op mantelzorg. Wijkbewoners moeten meer voor elkaar klaarstaan. Daarom is inzet nodig op lokale wijkgerichte organisaties die daaraan een steentje kunnen bijdragen. Nieuwe taken die op de gemeente afkomen kunnen dan zoveel mogelijk geborgd worden in de samenleving van Veenendaal. Hierbij moeten we wel proberen overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

1.1 Gemeentelijke organisatie top

De ChristenUnie is van mening dat de gemeentelijke organisatie qua omvang sober moet zijn. Dit moet niet ten koste gaan van vakkennis en betrokkenheid. Informatie van burgers die bij de gemeente al bekend is, moet niet steeds opnieuw worden gevraagd. Een burger moet niet elke keer met bij de gemeente bekende gegevens hoeven opdraven. De ChristenUnie wil de komende jaren nog scherper kijken naar de gemeentelijke regels bij vergunningen e.d. met het doel het aantal regels verder te beperken. De ChristenUnie vindt dat er ook voor ambtenaren ruimte moet zijn voor gewetensbezwaren. De ChristenUnie is er een voorstander van dat de gemeente Veenendaal daarom praktisch omgaat met de reeds benoemde ambtenaren die in het verleden hebben aangegeven vanuit het eigen geweten sommige zaken niet te kunnen uitvoeren. Een goede werkgever houdt hiermee rekening.

De ChristenUnie staat voor:

 • een betrouwbare, transparante en herkenbare gemeente
 • het faciliteren van de eigen kracht van burgers
 • eenmalig aan burgers vragen van informatie door de gemeente 

1.2 Bestuurlijke drukte top

De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Minder overleggen maar juist heldere besluitvorming. Nieuwe samenwerkingsafspraken moeten niet onnodig zwaar en ingewikkeld zijn en ruimte geven aan lokale inkleuringen van de deelnemers. Daar waar samenwerking op bredere schaal nodig is - zoals bij verkeer en vervoer - stemt de ChristenUnie in met zwaardere bestuurlijke vormen, zoals de gemeenschappelijke regeling (WGR) en FoodValley.

De ChristenUnie staat voor:

 • het centraal stellen van de inwoners in de relatie burger-gemeente
 • voortzetting van de samenwerking binnen FoodValley, met de focus op ruimtelijke, economische en infrastructurele zaken
 • samenwerking op maat met Utrechtse en Gelderse gemeenten op het gebied van onder andere Jeugdzorg en het sociale domein
 • verdere vermindering van gemeentelijke regels

1.3 Veiligheid top

De ChristenUnie vindt dat de overheid verantwoordelijk is om burgers te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk moet zij oog hebben voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen (denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie). Ook bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Zacht waar het kan, hard waar het moet. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve aanpak van daders. Partners in preventie en aanpak zijn behalve gemeente en politie onder andere: welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs, verslavingszorg en gezondheidszorg. Regelmatig overleg en samenwerking tussen deze organisaties is noodzakelijk. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk.

De gemeenteraad moet een stevige vinger in de pap houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst. Dit betekent onder andere een tijdige inbreng van de gemeente voor besluiten die voor de regionale brandweer worden genomen. Dit met het oog op goede en betaalbare brandweerzorg en blijvende aandacht voor de rol van vrijwilligers. Onze brandweer kan niet zonder. De ChristenUnie vindt cameratoezicht een prima middel, mits zorgvuldig toegepast.

Drugs en drank

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De ChristenUnie is tegen het door de gemeente zelf telen van wiet. Wiet is en blijft een verboden middel. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. De ChristenUnie wil zogenaamde “happy hours” voorkomen.

De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Per 1 januari 2013 geldt de nieuwe Drank- en Horecawet, waarbij de handhavingstaken zijn overgedragen aan de gemeente. Dit vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers en een goede stroomlijning van de professionele zorg. Vervolgens kan ook een wijkpreventieteam hiermee aan de slag gaan.

Prostitutie

Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen, zijn de schrijnende werkelijkheid achter schone schijn. De ChristenUnie is daarom tegenstander van prostitutie en mensenhandel. Alle mogelijkheden om mensenhandel tegen te gaan, moet de gemeente benutten. Dat geldt ook voor situaties waarbij sprake is van seksueel misbruik, loverboys en dergelijke. Goede voorlichting en preventie op de scholen is belangrijk. De ChristenUnie wil een mogelijkheid bieden om (vermeende) loverboypraktijken te melden.

De ChristenUnie staat voor:

 • de wijkagent in de buurt
 • een vinger aan de pols houden bij beleid en kosten van de veiligheidsregio’s
 • verhalen van vandalismekosten op daders
 • tegengaan van vestigingen van gokhallen etc.
 • tegengaan van de vestiging van bordelen
 • het betrekken van inwoners bij veiligheid en zet in op burgernet en sms alert
 • voldoende handhavers voor de Drank- en Horecawet en werkt aan preventie
 • laagdrempelige mogelijkheden voor het doen van aangifte en het vragen van een goede terugkoppeling door de politie
 • goede voorlichting en preventie ten aanzien van loverboypraktijken 

1.4 Promotie top

De Stichting ‘Promotie Veenendaal’ bestaat nu een aantal jaren. Samen met het 'Platform Binnenstadmanagement’ en de coöperatieve verenigingen op de bedrijventerreinen zijn veel activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd om Veenendaal op de kaart te zetten. De ChristenUnie vindt dit een goede ontwikkeling en wenst voortzetting hiervan.

De ChristenUnie staat voor:

 • behoud van de Stichting Promotie Veenendaal

1.5 Evenementen top

In Veenendaal worden regelmatig evenementen georganiseerd. Dat is positief. Veel evenementen dragen bij aan het verstevigen van de gemeenschapsband en de onderlinge acceptatie. De evenementen moeten wel de Veenendaalse schaal hebben en houden. Op dit moment mogen er in Veenendaal zes evenementen in de openbare ruimte per jaar op zondag worden gehouden. De ChristenUnie maakt zich er sterk voor dat dit aantal zeker niet uitbreidt. Evenementen moeten voldoen aan geluidsnormen. Toezicht daarop en handhaving is noodzaak. Op klachten uit de buurt moet de gemeente alert reageren.

De ChristenUnie staat voor:

 • evenementen met Veense schaal en inhoud
 • handhaving van de geluidsnormen
 • geen uitbreiding van evenementen op zondag

1.6 Financiën top

Niemand betaalt graag belasting. Maar de gemeente heeft wel geld nodig om de haar opgedragen taken uit te voeren. Door de rijksoverheid wordt op basis van landelijke spelregels geld aan de gemeente overgemaakt. Dat is echter niet voldoende om alle taken uit te voeren. Vandaar dat er gemeentelijke belasting moet worden geheven.

Naast de belasting, waaraan iedereen meebetaalt, vragen we als ChristenUnie van de burger ook dat hij een bijdrage betaalt voor die voorzieningen waarvan hij vrijwillig gebruik wenst te maken. Dit betekent dat de burger zelf mede bijdraagt in de kosten van bijvoorbeeld kunst, cultuur, sport, muziek en/of bibliotheek.

Natuurlijk mogen de uitgaven de inkomsten niet overtreffen. De gemeente moet als een goede boekhouder omgaan met de beschikbare middelen. De ChristenUnie wil terughoudend met belastingverhoging omgaan.

De gemeentelijke diensten die aan burgers worden verleend (bijvoorbeeld het verstrekken van vergunningen), moeten tegen zo laag mogelijke kosten worden uitgevoerd. De werkelijke kosten worden in rekening gebracht bij de afnemer van de verleende dienst.

De gemeente Veenendaal moet in het huidige economische tij voortdurend bezuinigen. Dit is ook nodig om de boekhouding op orde te hebben en te houden. Maar de ChristenUnie stelt hieraan wel voorwaarden. Zo mag het verlichten van de nood van individuele burgers niet in gevaar komen. En ook als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid is terughoudendheid bij bezuinigingen geboden.

De gemeente als ambtelijke organisatie moet blijven werken aan een efficiënte organisatie.

De ChristenUnie streeft ernaar om de Onroerend Zaak Belasting alleen met de inflatiecorrectie te laten stijgen.

De ChristenUnie staat voor:

 • een financieel beleid waarbij gemeentelijke belastingen niet als sluitpost worden gebruikt
 • kostendekkende tarieven voor verleende diensten

2. Dienstbare samenleving top

Voor de ChristenUnie is het uitgangspunt dat mensen verantwoordelijk zijn om de eigen zorg te organiseren. Denk daarbij aan voldoende verzekerde zorg, maar ook aan het op eigen kracht inzetten van hulpmiddelen. De gemeente regelt aanvullende voorzieningen voor mensen die niet (financieel) zelfredzaam zijn. 

2.1 Decentralisaties top

De komende jaren wordt een flink aantal taken (waarschijnlijk) van de rijksoverheid en provincie overgebracht (gedecentraliseerd) naar de gemeente. Onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaan naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de jeugdzorg gaat van de provincies naar de gemeenten en met de Participatiewet (vroegere Wet Werk en Bijstand) komt onder andere een deel van de Wajong bij de gemeenten. Ook bij ‘passend onderwijs’ vindt een stelselwijziging plaats, waardoor de gemeente een grotere rol krijgt in de ondersteuning van leerlingen met extra zorgbehoeften. Deze ingezette decentralisaties en transformaties van allerlei vormen van zorg, vereisen een zorgvuldige aanpak. Er bestaat nog wel nog veel onduidelijkheid over het tempo en de vorm van de decentralisaties.

Hoewel het decentraliseren van overheidstaken naar gemeenten past in de visie van de ChristenUnie, wordt de uitvoering ervan een zware opgave. Het zal duidelijk zijn dat de zorg voor de zwakken voor ons voorop blijft staan. Zeker nu duidelijk is dat die decentralisaties naar de gemeenten gepaard gaan met zeer forse bezuinigingen. De ChristenUnie vindt de inbreng van alle betrokkenen in het proces erg belangrijk. Bij de uitwerking van de decentralisaties van overheidstaken naar de gemeente, wordt zo veel mogelijk gewerkt vanuit het ‘model Veenendaal’. Hierbij staat mantelzorg voorop door het inschakelen van het eigen netwerk. Pas daarna kan een beroep worden gedaan op lichtere dan wel zwaardere zorgbemoeienis van de gemeente.

2.2 Samen redzaamheid top

Mensen hebben bijna altijd een sociaal netwerk om zich heen: familie, vrienden, buren en kennissen. Mensen leven met elkaar in sociale verbanden en zijn samen verantwoordelijk voor een prettig opvoed-, opgroei-, en leefklimaat (civil society). De ChristenUnie ziet het als haar taak – mede als gevolg van de drastische bezuinigingen - deze civil society verder te stimuleren. Echter, er zijn ook mensen met slechts een klein, beperkt netwerk. Sommigen hebben zelfs helemaal geen netwerk om zich heen. De professionele hulpverlener moet zo getraind worden dat ze deze mensen in beeld krijgen en houden. Ook wijkteams kunnen hierin een goede rol spelen. Het mag nooit zo zijn dat burgers met een klein of geen netwerk, vergeten worden.

2.3 Mantelzorgers top

We bevinden ons in een tijd waarin nieuwe antwoorden gevonden moeten worden voor complexe zorgvraagstukken. De druk op mantelzorgers neemt toe. Er komen minder middelen beschikbaar om hen te ondersteunen. Toch wil de ChristenUnie die mantelzorgers optimaal en professioneel kunnen ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door goede, toegankelijke voorlichting. Dat kan via het gemeentelijk zorgloket, maar ook via internet of door middel van brochures. Maar daarnaast wil de ChristenUnie voor de ondersteuning van de mantelzorger budget beschikbaar stellen als dat nodig blijkt.

Ook pleit de ChristenUnie ervoor dat maatschappelijke verbanden een grotere rol gaan spelen als het om zorg voor mensen gaat. De ChristenUnie vindt de rol van kerken en verenigingen daarbij belangrijk. Ook ligt er volgens de ChristenUnie de taak het vrijwilligerswerk te stimuleren. Reden om hierop de komende jaren niet te bezuinigen. Talloze Veenendalers zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, helpen mee in de school van hun kinderen of het verzorgingshuis van hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving en verdienen als zodanig erkenning en respect. Om de inbreng van de burgers te waarborgen vindt de ChristenUnie het van belang dat adviesorganen zoals het ‘Wmo forum’ een vaste plaats en inbreng hebben bij de veranderingen.

De ChristenUnie staat voor:

 • Het stimuleren van de zorg voor elkaar. Burgers moeten meer zelf verantwoordelijk worden voor de eigen zorg
 • de vrije keuze voor identiteitsgebonden zorg
 • het verlenen van hulpmiddelen of financiële ondersteuning bij onvoldoende inkomen of vermogen.
 • een gemeentelijke zorgloket dat burgers goed helpt bij vragen over zorg en bijvoorbeeld doorverwijzing
 • het meer betrekken van kerken en buurtverenigingen bij de mantel- en vrijwilligerszorg
 • permanente controle op de door zorgaanbieders geleverde kwaliteit

2.4 Jeugdzorg top

De jeugdzorg wordt vanaf 2015 een gemeentelijke taak. De overgang van de provincie naar de gemeente krijgt vorm. De ChristenUnie staat voor goede jeugdzorg.

Deze decentralisatie gaat gepaard met een forse bezuiniging op het oorspronkelijke budget.

Er bestaat een gevaar dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar het moet om de inhoud gaan. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld en uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. De continuïteit van deze zorg moet gewaarborgd blijven en het aanbod moet vernieuwd en verbeterd worden.

Niet alle taken die naar de gemeente toekomen, kunnen lokaal worden georganiseerd. Dat betekent dat gemeenten ook op regionaal en voor bepaalde zaken op landelijk niveau afspraken met elkaar zullen moeten maken. De ChristenUnie ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het palet van aanbieders waaruit gekozen kan worden. Om een samenhangende en integrale visie op de preventie van problemen en het begeleiden van kinderen en jongeren naar zorg, hulpverlening en werk te garanderen, wordt de decentralisatie van de jeugdzorg gekoppeld aan de andere taken die vanuit het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld: de decentralisatie van de AWBZ en de Participatiewet. Dit biedt ook de kans om de jeugdzorg op een soepele manier te laten overgaan in volwassenenzorg.

Uitvoering Jeugdhulp (met sociale wijkteams)

Jeugdhulp moet zo dichtbij mogelijk bij de jeugd georganiseerd en uitgevoerd worden. Het beste binnen het gezin, in de eigen sociale kring en de sociale context (school, kerk, vereniging). Als ChristenUnie stimuleren wij de inzet van sociale wijkteams. De sociale wijkteams zoeken in hun wijk naar praktische oplossingen voor mensen en gezinnen die (soms meerdere) problemen hebben. Die hulp hoeft niet altijd meteen vanuit de overheid te komen. In de wijk is vaak ook al veel samen op te lossen. Met de komst van de jeugdzorg naar de gemeente is het mogelijk verder vorm te geven aan één gezin, één plan en één regisseur. Dat vereist een verdere ontwikkeling van het centrum voor jeugd en gezin, dat laagdrempelig en klantvriendelijk moet zijn.

De ChristenUnie is blij met de zogenaamde ‘meeleefgezinnen’. Hierin komt de rol van vrijwilligers en kerken sterk naar voren. Zo nodig ondersteunt de gemeente deze initiatieven.

De ChristenUnie staat voor:

 • jeugdzorg die zorgvuldig en zo dicht mogelijk bij de inwoners wordt uitgevoerd
 • één gezin, één plan, één regisseur voor de jeugdzorg
 • het waarborgen van identiteitsgebonden zorg
 • het doorontwikkelen van De Twijn (CJG) in Veenendaal

2.5 AWBZ/WMO top

De regering stoot een aantal AWBZ-taken af die voor rekening van de gemeente komen. Veel zorg die nu nog in instellingen wordt gegeven, komt alleen nog ter beschikking in de thuissituatie. Dat betekent voor de gemeente een forse uitbreiding van de taken, te koppelen aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De ChristenUnie onderschrijft de uitgangspunten van model Veenendaal en de integrale benadering/ uitvoering van de taken rondom Wmo/AWBZ en jeugdzorg. Eén systeem dat voor de burgers helder en duidelijk maakt hoe en wat de gemeente doet.

Het aan de uitvoering ten grondslag liggende beleid moet ook helder en duidelijk zijn. Identiteitgebonden zorg moet worden gewaarborgd. De aanschaf van algemeen gangbare hulpmiddelen in de Wmo behoort tot de verantwoordelijkheid van de zorgvrager. Bij een te laag inkomen/vermogen zorgt de gemeente voor aanvulling.

De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de WMO krijgen, mogen kiezen voor een PGB. Dit stelt burgers beter in staat zelf de regie te voeren en te kunnen kiezen voor de zorgverlening die bij hen past (ook qua identiteit). Misbruik van het PGB moet worden tegengegaan. Gezien de bezuinigingen zal er steeds minder aanspraak gemaakt kunnen worden op huishoudelijke zorg. De gemeente moet wel oog houden voor de signaalfunctie die deze voorziening heeft. De gemeente moet zorgen voor een kwalitatief goede uitvoering, waaronder heldere afspraken met de zorgaanbieders. De gemeente toetst permanent of de gevraagde kwaliteit ook wordt geleverd.

De ChristenUnie staat voor:

 • behoud van de PGB budgetten voor specifieke situaties

2.6 Werk en inkomen top

Door de crisis neemt het aantal werklozen sterk toe. Het creëren van werkgelegenheid moet daarom speerpunt van beleid zijn. Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Doelstelling is in de toekomst een fors deel van de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening (WsW) samen met de Wet Werk en Bijstand (WWB), onder te brengen in één regeling. Mensen zonder werk zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van ander werk. Een aantal kan dit niet en moet worden ondersteund. De ChristenUnie wil hieraan prioriteit geven. Niet alleen werk, maar ook inzet voor maatschappelijk belangrijke taken met behoud van uitkering, vindt de ChristenUnie een goed middel om deel te nemen aan de maatschappij. De uitvoering van de Participatiewet vraagt een sterke regie met duidelijke regels voor hen die een uitkering ontvangen. Maar ook heldere opdrachten aan de uitvoerders, gericht op correcte benadering van inwoners en gericht op maximale inzet naar werk. De ChristenUnie vindt dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen zo kort mogelijke tijd een uitkering te hebben. Bedrijven die mensen werkervaring en doorstroommogelijkheden willen bieden, kunnen met de gemeente hiervoor contracten afsluiten en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestimuleerd.

Bijzondere aandacht heeft de ChristenUnie voor mensen met een geringe arbeidscapaciteit. De gemeente treedt actief op door mogelijkheden te bieden voor plaatsing van deze mensen in bedrijven en instellingen. De gemeentelijke organisatie zelf biedt hiervoor ruime mogelijkheden en beziet in hoeverre dit in samenwerking met IW4 kan worden gerealiseerd.

De ChristenUnie staat voor:

 • het extra versterken van bestaande initiatieven waardoor meer mensen kans maken op werk in hun leefomgeving
 • nadrukkelijker economie en werkgelegenheid koppelen door ondernemers in te schakelen bij het creëren van (al dan niet) betaalde banen
 • in bijzondere situaties werken met behoud van een uitkering en vrijwilligerswerk

 2.7 Economie top

Stimulering van de economie is voor de ChristenUnie een belangrijke pijler. Als mensen werken voorkomt dat veel problemen. Het vestigingsklimaat in Veenendaal heeft alles te maken met werkgelegenheid. De lokale overheid moet vooral de ruimtelijke regels versoepelen om zo bedrijven gemakkelijk voor Veenendaal te behouden en aan te trekken. Wanneer dit moeilijk is, bijvoorbeeld omdat er strijdige belangen zijn met natuurbeheer (Natura 2000), dan moet de ondernemer op zijn minst snel duidelijkheid krijgen over wat nu wel of niet kan. Wanneer er voor de economie kansen liggen binnen FoodValley moeten deze genomen worden.

Een ondernemer moet vooral ondernemen en niet onnodig druk zijn met gemeentelijke regels. Bedrijven moeten een centraal aanspreekpunt hebben bij de gemeente, die als verbindingsofficier van gemeente en bedrijf, zaken regelt en afstemt. De ChristenUnie wil een centraal werkgeverspunt voor bedrijven, waar voor ondernemers noodzakelijke informatie snel en goed ontsloten kan worden. Ook zou bij een dergelijk punt inzicht moeten zijn in beschikbaar personeel.

De ChristenUnie vindt dat het winkelhart moet worden beschermd en gestimuleerd. De ChristenUnie wil slim omgaan met de bescherming van de kleine bedrijven ten opzichte van de megastores. Dat moet in balans zijn in Veenendaal. Ook het toenemend consumentengebruik van internet vraagt om een andere aanpak en strategie om een wervend winkelcentrum te behouden.

Leegstand van bedrijfspanden is slecht voor de uitstraling van de terreinen en de werkgelegenheid. Een schoon en bewaakt industrieterrein heeft aantrekkingskracht om ondernemers te stimuleren naar Veenendaal te komen. De inzet hierbij van het ondernemersfonds, ondersteunt de ChristenUnie. Verder moet maximaal worden ingezet op provinciale en landelijke mogelijkheden om bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden en leegstand tegen te gaan.

Koopzondag

De ChristenUnie is tegen de koopzondag. In de eerste en beslissende plaats willen wij het Bijbelse gebod om de rustdag te houden, eerbiedigen. Daarnaast zijn de dreigende 24-uurs economie, de moeilijke positie voor de kleine winkelier en de aantasting van de positie van werknemers ook redenen om tegen de koopzondag te zijn.

ChristenUnie staat voor:

 • meer ruimtelijke mogelijkheden voor lokale bedrijven
 • goede ondersteuning van bedrijven bij aanvragen en procedures
 • een centraal werkgeverspunt voor bedrijven en een korte lijn voor de invulling van vacatures
 • een zondagse rustdag in Veenendaal

2.8 Minimabeleid en schuldhulpverlening top

Het aantal mensen met een uitkering neemt fors toe. Dat vindt de ChristenUnie verontrustend. Als gevolg hiervan neemt de druk op minimaregelingen als allerlaatste vangnet voor de minima eveneens toe.

De minima zijn een speerpunt van de ChristenUnie. Hier wil de ChristenUnie niet op bezuinigen, ook al maken we nu financieel magere jaren mee.

Het minimabeleid steekt, mede dankzij de ChristenUnie, gunstig af bij het minimabeleid in vergelijkbare gemeenten. Als ChristenUnie willen wij dit beleid handhaven. De ChristenUnie wil dan ook nadrukkelijk kerken, maatschappelijke instellingen en/of het particulier initiatief helpen bij het oppakken van initiatieven voor deze doelgroep. Een voorbeeld hiervan is de voedselbank.

Kerken, maatschappelijke organisaties en particulieren spelen een belangrijke rol in de schuldhulpverlening. Het project schuldhulpmaatjes willen we verder ondersteunen. .

De ChristenUnie wil aan de minima kosteloos een volkstuin ter beschikking stellen. Veel gemeentegrond blijft voorlopig onbebouwd. Deze grond kan hiervoor in aanmerking komen.

 De ChristenUnie staat voor:

 • handhaving van bestaand minimabeleid, ondanks de financiële crisis. Het minimabeleid is speerpuntbeleid van de ChristenUnie
 • actief stimuleren dat kerken, maatschappelijke instellingen en het particulier initiatief samenwerken om stille armoede tegen te gaan
 • het ondersteunen van het project schuldhulpmaatjes
 • het gratis aanbieden van een volkstuin voor mensen met een minimuminkomen

2.9 IW4-Werkvoorziening top

Veenendaal beschikt over een bijzonder bedrijf: IW4. IW4 voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Dit betekent dat mensen met een handicap – lichamelijk of verstandelijk – via IW4 toch aan het werk kunnen. Dit vanuit de gedachte dat werk goed is voor de sociale contacten, de mogelijkheid biedt om gaven te ontplooien en het verwerven van een eigen inkomen.

Het is de ChristenUnie er veel aan gelegen, voor inwoners met een WSW indicatie een dergelijke voorziening te behouden. Bij de uitwerking van de Participatiewet heeft dit dan ook onze hoogste prioriteit. Mensen met een achterstand op werk, die via de gebruikelijke weg nooit aan het werk zouden kunnen komen, moeten geholpen worden. Ook als dit de gemeenschap geld kost. De ChristenUnie kiest zeer bewust voor kansarme mensen. Met name voor hen die - vanuit onze Bijbelse visie op barmhartigheid - onze zorg hard nodig hebben.

De ChristenUnie staat voor:

 • een goede voorziening voor mensen met beperkte arbeidscapaciteit

2.10 Cultuur top

Door de financiële crisis komt ook de sector cultuur in Veenendaal onderdruk te staan. Hoewel de ChristenUnie vindt dat cultuur een verrijking is voor onze gemeente en dat cultuur mensen met elkaar verbindt, moeten er ook op cultureel gebied wel keuzes worden gemaakt. Dat betekent dat culturele instellingen het met minder geld moeten doen. Ons geld kunnen we immers maar een keer uitgeven.

Dat culturele instellingen meer en meer zullen moeten gaan samenwerken om de bezuinigingen op te vangen, is net zo pijnlijk als noodzakelijk. Natuurlijk had de ChristenUnie liever gezien dat – ondanks de zeer forse bezuinigingen – alles bij het oude kon blijven. Echter, waar iedereen goed moet nadenken hoe het geld wordt uitgegeven, geldt dit natuurlijk ook voor bijvoorbeeld de bibliotheek, de muziekschool, het museum en de Volksuniversiteit.

Cultuur, hoe belangrijk ook voor een samenleving, kan volgens de ChristenUnie toe met minder bemoeienis (subsidie), van de lokale overheid. Dat betekent concreet dat culturele instellingen nog meer met elkaar zullen moeten samenwerken en nog creatiever moeten zijn om met de gekregen subsidies een acceptabel aanbod te leveren voor de inwoners van Veenendaal.

Juist omdat de ChristenUnie beseft hoe  belangrijk  (professionele) cultuur is voor  een plaats als Veenendaal zijn bezuinigingen zo lang mogelijk uitgesteld. Wanneer het economisch tij keert kan dan alsnog de bezuiniging ( deels) ongedaan worden gemaakt.

Uitzonderingen bevestigen de regel. De ChristenUnie maakt een uitzondering op de amateurkunst. Een sector waarin veel Veenendalers participeren en waar met een erg kleine subsidie veel moois wordt geboden aan de samenleving. Als het aan de ChristenUnie ligt, zal op de amateurkunst niet worden gekort.

De ChristenUnie staat voor:

 • een nog nauwere en creatievere samenwerking op het gebied van cultuur door grotere culturele instellingen
 • heroverwegen van de bezuinigingen op cultuur wanneer de economische omstandigheden beter worden
 • behoud van subsidies voor amateurkunst   

2.11 Sport en recreatie top

Sport biedt kansen om burgers met elkaar in contact te brengen. Daar leren mensen met elkaar omgaan en vormen zich sociale verbanden.

De ChristenUnie ziet voor de overheid vanuit de volksgezondheid, de taak om sporten voor inwoners bereikbaar te houden. Dat geldt vooral voor de breedtesport en sportmogelijkheden in de buurt voor jongeren en ouderen. 

Sportclubs vormen een samenbindende factor en verdienen ook om die reden steun bij de begeleiding en ontwikkeling ervan. Ook moeten sportclubs meer ruimte krijgen eigen inkomsten te verwerven door soepelere regels rondom reclame en gebruik van accommodaties.

Lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Nog te weinig mensen bewegen voldoende. Overgewicht – onder jong en oud - neemt onrustbarend toe.  Scholen hebben een verantwoordelijkheid om leerlingen goed bewegingsonderwijs te geven en te stimuleren om te sporten. De sportnota “Veenendaal Fit&Vitaal 2012-2015” wil de ChristenUnie verder uitvoeren. Daarmee is voldoende ondersteuning gegarandeerd. Recreatievormen dragen bij aan het welzijn van mensen. Er moet ruimte zijn om particuliere recreatieve voorzieningen in Veenendaal aan te bieden.

De ChristenUnie wil dat Prattenburg en Kwintelooijen voor de inwoners vrij toegankelijk blijven. Samenwerking met omliggende gemeenten kan hierbij een middel zijn. Het gebruik van lokale voorzieningen zoals de surfvijver en het stadspark wordt gestimuleerd

De ChristenUnie staat voor:

 • toegankelijkheid van sport voor iedereen
 • ruimere mogelijkheden voor sportclubs voor inkomstenverwerving
 • meer ruimte voor particuliere recreatiemogelijkheden
 • samenwerken met omliggende gemeenten

2.12 Volksgezondheid top

De rijksoverheid is eerst verantwoordelijk voor de volksgezondheid in Nederland. Aanvullend is er een zogenaamd lokaal gezondheidsbeleid. In de ogen van de ChristenUnie moet de gemeente vooral samenwerking in de eerstelijnszorg stimuleren en medewerking geven aan locatiekeuzes in wijken en buurten.

De wijzigingen in de zorg leiden ertoe dat mensen langer thuis blijven. Dat betekent zorg op maat en aan huis. Bundeling van krachten en locaties door de zorgverleners heeft grote voordelen voor de zorgvragers. De ChristenUnie ziet bij voorkeur de zorg op maat in de wijken. Vanuit gezondheidsoptiek willen we overgewicht tegengaan. De gemeente ondersteunt dit via bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes.

De ChristenUnie staat voor:

 • zorg op maat in de wijken
 • goede voorlichtingscampagnes

2.13 Onderwijs top

Goed onderwijs is een basisbehoefte in ieders leven. Veenendaal heeft een grote diversiteit aan scholen, culturele instellingen en verenigingen. Jongeren hebben hierdoor goede kansen een opleiding te volgen en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor een goede bijdrage aan de samenleving. De ChristenUnie wil waken voor teveel opvoedkundige taken voor de scholen. Het is de primaire taak van de ouders om hun kinderen op te voeden, waarbij de school een ondersteunende en aanvullende rol kan bekleden.

De ChristenUnie vindt dat ook de keuze voor voor- en vroegschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders moeten de vrijheid hebben te kiezen voor een vorm van educatie die aansluit bij hun levensvisie.

Gemeenten en schoolbesturen moeten elkaar in de onderlinge samenwerking informeren en inspireren, maar elkaar ook wederzijds aan gemaakte afspraken kunnen houden. Passend Onderwijs en Passend Jeugdbeleid delen een groot aantal ambities met elkaar. Beide ontwikkelingen gaan uit van een nieuwe benadering van ondersteuning en hulp, op scholen en daarbuiten. Wel meent de ChristenUnie dat hier vooral een taak ligt voor jeugdigen en hun ouders.

Goede school in elke wijk

In Nederland hebben ouders de vrijheid om de school te kiezen die onderwijskundig, maar ook qua identiteit bij hen past. Een goede school in de eigen wijk met het liefst een open schoolplein, zodat ook na schooltijd de school een bindende rol kan spelen, vindt de ChristenUnie van belang. Hierbij dienen ouders, schoolleiding en waar nodig de gemeente elkaar wel te vinden. Te denken valt aan het schoonhouden van de pleinen en bijvoorbeeld het verkeersveilig houden van de straten rondom de school. De ChristenUnie wil blijvende aandacht voor het weren van auto’s rond de scholen. De schoolgebouwen moeten efficiënt worden benut. Het is mooi als de schoolgebouwen ook voor de wijk openstaan.

Doelmatiger inzetten van onderwijsmiddelen

Door de economische crisis is ook Veenendaal genoodzaakt te bezuinigen. In het onderwijs is dit voelbaar. Zaken als volwasseneneducatie, vroeg en voorschoolse educatie en schoolbegeleiding zullen voortaan alleen gefinancierd worden vanuit de geoormerkte rijksbijdragen. De gemeente past niet meer extra bij. De ChristenUnie zet zich - ondanks de lagere financieringsmogelijkheden - toch in om een zo hoog mogelijk niveau in stand te houden van het onderwijs ter plaatse. Het is belangrijk dat mensen de kans krijgen zich goed te ontwikkelen. Veenendaal mag zich rijk weten met een diversiteit aan onderwijsinstellingen die een duidelijke regiofunctie hebben. Het ICT-profiel dat Veenendaal heeft binnen Food Valley, komt ook in het vizier bij de onderwijsinstellingen. Maar ook in andere bedrijfstakken is het van belang dat de aansluiting tussen opleiding en werk goed is. Er zijn meerdere ontwikkelingen die gericht zijn op een goede afstemming tussen arbeidsmarkt en scholingsaanbod. De ChristenUnie juicht dit toe, want het is voor Veenendaal en de regio belangrijk dat jonge mensen in deze regio opgeleid worden en er werk kunnen vinden.

Voorlichting politiek op scholen

De ChristenUnie wil ook de jeugd in Veenendaal betrekken bij het besturen van onze mooie plaats. Om leerlingen in het voortgezet onderwijs een goed beeld te geven van het besturen van een gemeente en ze ook uit te dagen hier in de toekomst actief in mee te gaan doen, wil de ChristenUnie zich inzetten voor gastlessen op scholen. Binnen onze partij zijn diverse mensen met een onderwijsachtergrond die dit graag op zich nemen.

De ChristenUnie staat voor:

 • een aanvullende rol van de gemeente bij opvoedkundige taken van de scholen
 • het bestrijden van spijbelen en schooluitval
 • onderwijs in de eigen wijk
 • openstelling van schoolpleinen voor speelmogelijkheden van buurtkinderen
 • het geven van gastlessen over politiek door raads- en collegeleden op scholen voor het voortgezet onderwijs

2.14 Integratie top

De gemeente zet zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van inburgeringsplichtige asielgerechtigden. Daarbij is het leren van de Nederlandse taal voor nieuwkomers erg belangrijk. Taal is een van de sleutels waarmee de nieuwkomers hun positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving  kunnen verbeteren.  Hoe beter en sneller deze mensen de Nederlandse taal leren, des te eerder kunnen ze deelnemen in de samenleving. De ChristenUnie wil daarom het leren van de Nederlandse taal stimuleren en faciliteren.

De ChristenUnie staat voor:

 • Stimuleren taalvaardigheid nieuwkomers
 • Verdergaande samenwerking bij taalcursussen
 • Faciliteren taalvaardigheid als sleutel naar werk

3. Duurzame leefomgeving top

 3.1 Ruimtelijke Plannen top

Door het maken van structuurvisies en bestemmingsplannen, legt de gemeente vast hoe wordt omgegaan met de ruimte in Veenendaal. De ChristenUnie wil burgers systematisch eerder, namelijk al in de schetsfase of bij het stedenbouwkundige ontwerp, bij ruimtelijke planvorming betrekken. Zo kan er nog echt iets met opmerkingen van burgers worden gedaan. Bewoners kennen hun omgeving als geen ander. Gebiedsspecifieke kennis kan worden ingebracht in zogenaamde klankbordgroepen, zodat uitdagingen op de meest praktische wijze worden opgelost. Door bij de voorbereiding van ruimtelijke beslissingen vanaf het prille begin rekening te houden met belangen van omwonenden, wordt het draagvlak vergroot.

De ChristenUnie staat voor:

 • het zoveel als mogelijk is betrekken van omwonenden bij ruimtelijke planvorming door het instellen van klankbordgroepen.

 3.2 Leegstand biedt kansen top

De leegstand van kantoren, winkelpanden en bedrijfsruimten in Veenendaal is groot en vergt daarom onorthodoxe maatregelen. Verschillende kerken, maatschappelijke instellingen maar ook bedrijven zoeken juist een plek. De gemeente kan vraag en aanbod bij elkaar brengen en waar nodig op bestemmingsplanniveau ruimte maken en belemmeringen voor zoveel als mogelijk opheffen. Bestaande bedrijvigheid mag daarbij geen nadeel ondervinden.

De ChristenUnie staat voor:

 • een actieve rol voor de gemeente bij het tegengaan van de leegstand in Veenendaal

3.3 Volkshuisvesting top

De woningmarkt is sterk in ontwikkeling.  Vooral de veranderingen die het rijk in gang zet, zoals scheiden van zorg en wonen en de gewijzigde financiële bereikbaarheid van woningen vraagt om passende oplossingen. In dat licht willen we onder andere  startersleningen voortzetten. De ChristenUnie wil dat mensen vooral zelf  de regie nemen over hun woontoekomst. We faciliteren voorlichting en communicatie over mogelijkheden om woningen aan te passen. We staan voor soepele regels voor woningaanpassingen. Overbodige regels  schaffen we af. De mogelijkheden voor mantelzorg in de vorm van tijdelijke bewoning van bijgebouwen door senioren, bevorderen we.

Sociale woningbouw blijft nodig voor mensen voor wie een eigen woning niet bereikbaar is.  Doorstroming moet worden bevorderd om sociale woningbouw voor deze doelgroep beschikbaar te houden.

De ChristenUnie staat voor:

 • soepele regels voor tijdelijke huisvesting bij mantelzorg door kinderen
 • goede voorlichting voor aanpassingen voor ouderen in eigen huis
 • behoud van startersleningen

3.4 Begraafplaats top

Beheer en onderhoud van de begraafplaats is een gemeentelijke taak. In 2013 heeft er een uitbreiding op de algemene begraafplaats ‘De Munnikenhof’ plaatsgevonden. Om ook na 2025 in Veenendaal te kunnen begraven, moet er in de raadsperiode 2014-2018 plannen worden gemaakt om een nieuwe begraafplaats te kunnen ontwikkelen.

De ChristenUnie vindt een goed verzorgde begraafplaats belangrijk uit eerbied voor de doden en met respect voor de nabestaanden. Op de begraafplaats ‘De Munnikenhof’ is een met gras bedekt oud kindergrafveld waar twaalfhonderd kinderen zijn begraven. De ChristenUnie wil op die plek een gedenksteen.

De ChristenUnie staat voor:

 • het ontwikkelen van een nieuwe locatie voor een begraafplaats met een aula
 • het plaatsen van een gedenksteen bij het kindergrafveld

3.5 Hoogspanningsmasten top

De ChristenUnie zet zich al jarenlang in om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te krijgen. In Den Haag worden hiervoor concrete plannen ontwikkeld. De financiering komt voor een deel bij het Rijk en de gemeente te liggen, maar wordt voor het grootste deel omgeslagen over de energierekening van iedere inwoner van Nederland. De ChristenUnie wil dat de Provincie Utrecht meedoet in de cofinanciering vanwege het gezamenlijke belang. De plannen moeten in wet- en regelgeving worden uitgewerkt zodat vanaf 2017 de uitkoop van vierhonderd huishoudens en het ondergronds brengen van 135 kilometer aan hoogspanningslijnen, gaat plaatsvinden. Als ChristenUnie willen wij dat in Veenendaal de hoogspanningslijnen ondergronds worden aangebracht. Hiervoor is het nodig om als Veenendaal te werken aan de totstandkoming van de benodigde financiële middelen.

De ChristenUnie staat voor:

 • het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen
 • cofinanciering met de Provincie Utrecht 

3.6 Wijkgericht werken top

Samen sterk voor de wijk en buurt, dat is het doel. De gemeente, de woningcorporatie, de wijkagent, de wijkmanager, de wijkwethouder en opbouwwerker, allen werken aan de leefbaarheid in de wijk en voor de buurt. Samen, met buurtbewoners, bewonerscommissies en wijkplatforms werken voor een leefbare, schone en veilige buurt. De ChristenUnie wil dat het wijkgericht werken wordt voortgezet. Wijkgericht werkt!

De ChristenUnie staat voor:

 • voortzetting van het wijkgericht werken

3.7 Water en riolering top

Ook Veenendaal krijgt te maken met de gevolgen van klimaatverandering. ‘Leven met water’, is een thema dat ook de gemeente raakt. Door de toename van hemelwater, dient de gemeente te zorgen voor een degelijke riolering waarin aandacht wordt geschonken aan de trits: ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Veenendaal moet in de FoodValley gemeenten ook duidelijk aandacht vragen voor water en waar nodig maatregelen treffen. Voldoende oppervlaktewater in de wijken is belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Bij alle grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, moeten daarom de mogelijkheden voor het realiseren van oppervlaktewater meegewogen worden. Overigens, water is geen zaak van de gemeente alleen. Ook de provincie, het waterschap en het waterzuiveringbedrijf zijn hierbij betrokken. De gemeente stimuleert een goede samenwerking tussen deze ketenpartners.

De ChristenUnie staat voor:

 • het aanpakken en versterken van het waterbeleid, ook op regionaal niveau
 • een blijvende bescherming van de bevolking tegen de gevaren van het water

3.8 Milieu & duurzaamheid top

Kern van het ChristenUnie standpunt is dat de mens, geschapen naar Gods beeld, een grote verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het bebouwen en het bewaren van de aarde. Steeds meer burgers zijn zelf actief bezig met het werken aan een beter milieu. Burgers en bedrijven wekken duurzame energie op via zonne-energie. De ChristenUnie wil dat de gemeente de initiatieven ondersteunt die bijdragen aan een beter milieu.

In de verkeer- en vervoersplannen wordt de verlaging van de hoeveelheid CO2-uitstoot integraal opgenomen. Veenendaal heeft al een aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s. Dit wordt verder uitgebouwd en ook bij de bouw van nieuwe huizen wordt dit als optie meegenomen voor bewoners om dit bij de bouw aan te laten leggen op de oprit.

De gemeente moet duurzaam omgaan met haar eigendommen. Dit betekent dat op natuurlijke vervangingsmomenten van installaties of bij renovatie, de kansen op energiebesparing en/of duurzame energiewinning worden benut. Gemeentelijke eigendommen worden in het kader van duurzaam gebruik niet zonder noodzaak gesloopt indien deze nog een nuttige functie kunnen vervullen. De gemeente kan milieuvriendelijker omgaan met de openbare verlichting. Bijvoorbeeld door de inzet van led-lampen. Dit is goed voor het milieu en goed voor de financiën. Afhankelijk van het tijdstip van de dag en de drukte op de weg, kan de verlichting worden aangepast.

Het gemeentelijk inkoopbeleid moet zoveel mogelijk fairtrade zijn.

De ChristenUnie staat voor:

 • gemeentelijke investeringen in duurzaamheid
 • uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische auto’s
 • het stimuleren van initiatieven van woningeigenaren ten aanzien van energiebesparende producten 
 • de voorbeeldfunctie van de gemeente als het gaat om het verminderen van de CO2 uitstoot in de gemeentelijke organisatie
 • het besparen van energie door de openbare verlichting van led-lampen te voorzien
 • het streven naar een klimaatneutraal Veenendaal in 2025

3.9 Afvalbeleid  top

Een schone stad is voor bewoners en bezoekers van Veenendaal van groot belang. Preventie, gescheiden inzamelingen en hergebruik (bijvoorbeeld van kleding), hebben nadrukkelijk de aandacht. Daar waar afval voor overlast zorgt, worden er meer vuilnisbakken neergezet. De ChristenUnie wil in de toekomst meer maatregelen om het scheiden van afval nog meer te stimuleren. Succesvolle pilots (zoals de pilot met Diftar in Dragonder) moeten verder worden uitgerold. Zwerfafval en hondenpoepvervuiling willen we aanpakken door handhaving en boetes bij overtredingen. De ChristenUnie zal bij verandering op het gebied van afvalbeleid nauwgezet de afspraken over prijs en kwaliteit volgen.

De ChristenUnie staat voor:

 • een kostendekkende afvalstoffenheffing
 • het actief tegengaan van zwerfafval
 • ondersteuning inwonersinitiatieven in het kader van afvalpreventie

3.10 Bereikbaarheid top

Met een groeiend winkelcentrum in Veenendaal, is bereikbaarheid van belang om de economie draaiende te houden. Dit houdt in dat directe toevoerwegen de verkeersdruk aan moeten kunnen. Maar ook de bewegwijzering in het centrum is belangrijk.

Bij bereikbaarheid gaat het niet alleen om  het centrum. In de afgelopen jaren is op de Rondweg-West een aantal maatregelen genomen. Op de Rondweg-Oost zullen binnenkort de eerste maatregelen worden genomen om de doorstroming te verbeteren.

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn niet alleen plaatselijke onderwerpen, maar ook regionaal. Binnen de FoodValley gemeenten is dit een belangrijk onderwerp. Het kan niet zo zijn dat door beslissingen tot het afsluiten van wegen door buurgemeenten, Veenendaal dichtslibt. Hiervoor is goede communicatie onderling, van groot belang. Concreet wil de ChristenUnie met de gemeente Ede in overleg over een oplossing voor de slechtere bereikbaarheid van het centrum aan de noordkant van Veenendaal, vanwege de afsluiting van de tunnel bij de Klomp.

Maatregelen die genomen moeten worden om de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren, leveren tijdelijk overlast op. De gemeente moet dit op tijd en duidelijk communiceren en voor goede alternatieven zorgen. Het is belangrijk dat er niet op meerdere doorgaande wegen tegelijk wordt gewerkt. Verder vindt de ChristenUnie dat het openbaar vervoer moet worden gepromoot door informatie op stadsplattegronden, in de Gemeentegids en op de website van de gemeente.

De ChristenUnie staat voor:

 • een goede bereikbaarheid van het centrum, de winkelcentra in de wijken, bedrijventerreinen en voorzieningen en duidelijke bewegwijzering ernaartoe.
 • een voor iedereen bereikbaar openbaarvervoersnet
 • tijdige en goede communicatie rondom wegwerkzaamheden en duidelijke veilige alternatieve routes
 • het in overleg gaan met de gemeente Ede voor het zoeken naar een passende oplossing voor bereikbaarheid van de noordkant van Veenendaal vanwege de afsluiting van de tunnel bij de Klomp

3.11 Parkeerbeleid top

Het parkeerbeleid valt onder te verdelen in parkeren van de fiets en parkeren van de auto. Bereikbaarheid is mede afhankelijk van hoe dichtbij men kan parkeren en de vindbaarheid van parkeerplaatsen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat parkeren in de garages zoveel mogelijk wordt aangemoedigd. Hierdoor ontlasten we de wijken direct rondom het centrum. Daarvoor is het van belang dat bij het naderen van het centrum duidelijk te zien is waar parkeervoorzieningen zijn

Veenendaal is een fietsstad. Veel Veenendalers doen hun boodschappen op de fiets. Dit zien we terug in het centrum. De Hoofdstraat moet dus gewoon toegankelijk blijven voor fietsers!

De ChristenUnie staat voor:

 • het stimuleren van parkeerders om hun auto in de garages of op eigen terrein te zetten en zo de wijken te ontlasten.
 • goede bewegwijzering naar de parkeergarages
 • het zoeken door de gemeente naar mogelijkheden om de parkeerexploitatie kostendekkend te houden.
 • de Hoofdstraat toegankelijk te houden voor fietsen en het kortdurende fietsparkeren

3.12 Verkeersveiligheid top

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het centrum van Veenendaal voor onze oudere en minder valide bewoners op een veilige wijze kan worden bereikt. Zwakkere deelnemers aan het verkeer zijn kwetsbaar. Doorstroming van het verkeer is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid.

Om die reden stelt de ChristenUnie voor om onoverzichtelijke kruispunten zonder verkeerslichtinstallaties om te vormen tot veilige rotondes. Een verkeersveilige omgeving rondom scholen is belangrijk.

Om de kosten van bijvoorbeeld onderhoud terug te dringen, stellen we voor rotondes ter adoptie beschikbaar te stellen door middel van bijvoorbeeld adoptie door bedrijven (bedrijven kunnen hier dan reclame maken).

De ChristenUnie staat voor:

 • extra aandacht voor verkeersveiligheid bij aanleg of reconstructie van wegen, straten, fietspaden en pleinen
 • grote aandacht voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals mensen met een handicap, kinderen, bejaarden, voetgangers en fietsers
 • het idee om rotondes te laten adopteren door bedrijven