Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Aandacht voor elkaar en voor Veenendaal

Beste ##firstname##,

 

De eerste helft van 2021 zit er al weer op. Wat is de tijd weer snel gegaan en wat is er ook weer een hoop werk verzet en veel gebeurt. Maar bovenal en ondanks alles mogen we dankbaar terugkijken wat we hebben ontvangen en mogen we onze zegeningen tellen.

De afgelopen periode heeft de (SC) selectiecommisisie haar werk gedaan wat in het teken heeft gestaan van het voeren van solliciatiegesprekken voor nieuwe raadsleden en het selecteren en voorstellen van de nieuwe lijsttrekker voor GR2022. 

Afgelopen woensdag 30 juni j.l. heeft de ALV in haar vergadering Sanny Brunekreeft unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

De periode na het zomerreces zal naast het raadswerk ook in het teken staan van het verder uitwerken en vormgeven van het verkiezingsprogramma door de (PC) programmacommissie. Tevens zal het (PKCT) Permanente Kern Campgane Team gaan werken aan een plan om de herkenbaarheid en zichtbaarheid te continueren en te vergroten naar en tijdens de verkiezingen.

Mocht u of jij ideeën hebben of mee willen denken?

Dat stellen wij zeker op prijs. Klik dan hier>>> om ons te mailen met uw of jouw idee.     

Namens bestuur en fractie wensen wij u en jou een fijne vakantie.

Collum van de maand juni (Marius Verweij)

Inmiddels zijn er sinds de landelijke verkiezingen 100 dagen verstreken. Een tijd waarin er vooral aandacht was voor bijzaken en waarin partijen over en weer kritiek naar elkaar uitten. Het gevolg is dat er na deze 100 dagen nog geen zicht is op een nieuwe coalitie en regeerakkoord. Met urgente thema’s als klimaat, Coronacrisis, kansenongelijkheid en woningmarkt is er juist nu daadkracht en doortastendheid geboden.

Na vier jaren mee geregeerd te hebben stelt de ChristenUnie zich in deze impasse bescheiden op door te stellen dat ze achteraan staat en nu niet aan zet is. Enerzijds vraagt deze opstelling geduld en vertrouwen, maar anderzijds geeft het de ruimte om vanuit een constructieve positie mee te denken. Dat is een contrast met Veenendaal waar de ChristenUnie al drie jaar constructief bijdraagt als grootste fractie in de gemeenteraad, lid van de coalitie en met een vertegenwoordiger in het college.  

Inmiddels richten we als fractie en bestuur het vizier op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De programmacommissie bestaande uit wethouder, twee fractieleden, bestuurslid en twee lokale CU-leden is sinds april jl. enthousiast bezig om een voor Veenendaal relevant en toekomstbestendig verkiezingsprogramma op te stellen. Daarin proberen we de input van iedere Veenendaler te betrekken. 

We zijn ook benieuwd naar uw mening over diverse lokale thema’s. Houd daarom onze mediakanalen de komende maanden extra in de gaten. 

Marius Verweij 

Bestuurslid en penningmeester 

 

Sanny Brunekreeft lijsttrekker CU Veenendaal GR2022

De algemene ledenvergadering (ALV) van de ChristenUnie Veenendaal heeft Sanny Brunekreeft (47) gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

“Met Sanny krijgen we een betrokken en ervaren raadslid als lijsttrekker. Zij heeft in de afgelopen jaren ons christelijk-sociale geluid laten horen. In het najaar zal de ALV de volledige lijst met kandidaat-raadsleden vaststellen. We willen naast ervaren raadsleden ook ruimte bieden aan nieuwe kandidaten om ervaring op te doen met het werk als gemeenteraadslid,” aldus Gijsbert Juffer, Voorzitter.

Sanny heeft samen met haar man 3 kinderen en is in het dagelijks leven HR-manager bij Alfa Accountants. “Ik geloof dat we als ChristenUnie een hoopvol verhaal hebben voor Veenendaal. Een realistisch verhaal, vanuit de menselijke maat en met aandacht voor de menselijke draagkracht. Een boodschap die geënt is op de Bijbelse waarden zoals naastenliefde en rentmeesterschap.

Wat maakt jou trots op Veenendaal?

“Veenendaal is een stad waar veel diversiteit is. Het prettige van het dorpse wordt gecombineerd met de reuring van de stad. Mensen kijken naar elkaar om. Het vrijwilligerswerk bloeit en er is voldoende ambitie in Veenendaal. In mijn werk als raadslid, maar vooral ook als inwoner van Veenendaal, ontmoet ik graag de ander. Ieder mens heeft zijn of haar eigen, unieke verhaal; een eigen kijk op Veenendaal. Die ontmoetingen motiveren mij iedere keer weer om aandacht te hebben voor wat echt telt. Dat kan ik niet alleen. Dat doen we vanuit de gemeenteraad samen.”

Training CHE studenten

Het bestuur heeft 1 juli j.l. een boeiende en leerzaam training gehad van 2 studenten van de CHE afdeling Communicatie en Journalistiek, Susan Heijmel en Marieke van de Bergh.

Voor de afronding van hun opleiding hebben zijn ons een training en presentatie gegeven over "Communicatie" en "Samenwerken". Daarbij hebben we gekeken naar onze “persoonlijkheidsprofielen” middels de DISC methode en naar de “teamrollen" middels de Belbin methode.

Wij danken Susan en Marieke voor de inzichten die ze ons hebben gegeven en wensen ze heel veel succes en sterkte met de afronding van hun opleiding

Onderwijshuisvesting Veenendaal Oost

In de gemeenteraad is een beslissing genomen in het dossier onderwijshuisvesting Veenendaal Oost. Dit dossier houdt ons als best lang bezig. Hoe zorgen we dat de scholen in Veenendaal-Oost voldoende ruimte hebben om kinderen onderwijs te kunnen geven? We hebben als ChristenUniefractie veelvuldig contact gehad met schoolbesturen, locatieleiders, leerkrachten en ouders. De voor en tegens van de twee scenario’s hebben we meerdere keren in onze fractie besproken. We hebben stevige gesprekken gehad rond het maken van onze uiteindelijke keuze. Het was en is ons duidelijk dat er in Veenendaal Oost echt iets moet gebeuren voor de huisvesting van het onderwijs.

De ChristenUnie wil gaan voor een passende oplossing en tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat het grotere, vooral ook financiële plaatje in het oog wordt gehouden. De twee nog overgebleven scenario’s 4 (bouwen in Groenpoort) en 8 (bouwen aan het Zuiderkruis) verschillen stevig van elkaar ook voor wat betreft de kosten. Toch zijn we er van overtuigd geraakt dat we voor de duurzame oplossing voor de onderwijshuisvesting in Veenendaal Oost moeten kiezen. We kiezen dus de duurdere school in Groenpoort. Die keuze betekent dat we in onze begroting fors meer geld per jaar gaan uitgeven. Dat doet zeer en dat zal ten koste gaan van andere zaken. De jeugd heeft de toekomst en daar kiezen we nu voor.

lees verder

Het Franse Gat vernieuwt

Al langer is bekend dat binnen de wijk het Franse Gat in de komende jaren veel gaat gebeuren. Patrimonium woonservice vernieuwt een groot deel van haar woningbezit. Het gaat om 1.100 woningen. Het is de bedoeling dat gedurende een periode van twintig jaar in het Franse Gat een wijk ontstaat die toekomstgericht is, maar wel met behoud van het eigen karakter die deze mooie wijk zo bijzonder maakt.

Veel huurwoningen in deze wijk zijn niet meer van deze tijd. Bewoners hebben klachten geuit over tocht, vocht, schimmel en geluidsoverlast. Door renovatie, sloop, nieuwbouw en verduurzaming komen er woningen waarin het goed wonen is. Het Franse Gat wordt in drie delen met ieder een eigen aanpak: deelplan Rand, deelplan Zuid en deelplan Noord. Op de website: https://www.fransegatvernieuwt.nl/ staat overzichtelijk vermeld wat er in de komende jaren gaat gebeuren.

Ook vindt u daar antwoord op veel vragen over de vernieuwing van 1.100 woningen van Patrimonium woonservice in het Franse Gat. Als raadsleden hebben we onlangs een mooie fiets- en wandeltocht door de wijk Franse Gat gemaakt. Om ter plekke te zien en te ervaren wat er in de komende jaren gaat gebeuren. Zo is verscholen tussen huizenblokken een mooie groene oase die bij de renovatie van de wijk meer zichtbaar en daarmee toegankelijker zal worden voor de wijkbewoners.

Naast Patrimonium woonservice gaat de gemeente aan de slag met de riolering en de straatinrichting. Verder liggen er kansen om klimaatmaatregelen te nemen zoals het vasthouden van regenwater, het afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool. Verder het versterken van bestaand groen en maatregelen ter voorkoming van hittestress. Hierdoor wordt het leefklimaat in de wijk verbeterd.

Als ChristenUnie zullen we de ontwikkelingen in de wijk het Franse Gat met grote belangstelling blijven volgen.

Duurzaam beheer van gemeentelijke gebouwen

Tijdens de raadsvergadering op 27 mei heeft de raad unaniem het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 voor het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Daarbinnen vallen gebouwen als het gemeentehuis, Lampegiet, de Cultuurfabriek, het zwembad en diverse sporthallen en buurthuizen. Gebouwbeheer kost veel geld en is nodig om allereerst de veiligheid te kunnen waarborgen, maar ook om de levensduur zoveel mogelijk te verlengen. Voor de komende jaren wordt extra ingezet op het verduurzamen van een aanzienlijk deel van deze panden. In de regel waar met het verduurzamen aangesloten wordt bij natuurlijke vervangmomenten, zodat er geen onnodige extra kosten worden gemaakt. Twee gebouwen binnen de gemeentelijke portefeuille vragen het komend jaar extra aandacht.

Allereerst zal het college in het najaar met een voorstel komen hoe het gemeentehuis verder verduurzaamd kan worden. Als gemeente wil je graag het goede voorbeeld geven naar de inwoners toe. In een eerder stadium is al eens gesproken over een energieopwekkende gevel van de oudbouw. Of deze er ook gaat komen, weten we over een paar maanden. Daarnaast hebben we gezien dat theater Lampegiet erg veel onderhoud vraagt. Dit vraagt een aanzienlijke reservering van onderhoudsmiddelen in de komende jaren. Daarom zal dit najaar meer strategisch naar deze locatie worden gekeken. Is het zinvol om Lampegiet grondig te renoveren en te verduurzamen of zijn er alternatieven in de vorm van nieuwbouw die passender zijn? En voldoet het gebouw nog aan de wensen van de gebruikers?

Als ChristenUnie fractie zijn we tevreden met het huidige duurzame vastgoedbeheerplan. En u weet nu ook waar u de komende jaren nog een ruimtelijke ingreep in ons Veenendaal kunt verwachten.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts