Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Boeren, burgers en buitenlui opgelet! (nieuwsbrief oktober 2019)

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal in de maand oktober. Het nieuwsoverzicht bevat ook een inkijkje in de laatst gehouden ALV en een bericht over de resultaten die de ChristenUnie zowel landelijk als plaatselijk tot nu toe heeft behaald.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal. Wilt u eens van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Of spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

De volgende nieuwsbrief

In november hopen we u weer een nieuwsoverzicht te verzenden. 

Column: Boeren, burgers en buitenlui opgelet!

Als ik achter mijn computer nadenk over deze column staan er honderden kilometers file.

Boeren komen op tegen de in hun ogen onterechte maatregelen en rekenmethodes. Tegelijkertijd lees ik in de krant ‘staking in ziekenhuizen in november’ en een artikel over morrend onderwijspersoneel. Om mijn humeur extra te prikkelen regent het buiten ook nog fors. Kortom veel somberheid. 

Wat is er toch aan de hand in ons land?

De politiek in Den Haag luister niet, is het antwoord van velen.  Dat is in mijn ogen deels terecht. Ondanks een betere economie voelen velen de druk van allerlei regels en te geringe budgetten. Zeker, boeren moeten in staat zijn hun brood te verdienen. Zij verdienen waardering voor hun werk. Zeker,  onderwijzend en zorgpersoneel moet een passende beloning ontvangen voor het zware werk.

Waar zit dan de angel in het hele vraagstuk?

Wellicht dat politiek steeds meer technisch wordt ingestoken. Soms nodig omdat de kwesties niet eenvoudig zijn. Maar, lukt het nog goed uit te leggen waarom maatregelen nodig zijn? In een situatie waar partijen elkaar meer bestoken dan samenwerken. Waar voor- en tegenstanders elkaar met fellere woorden bestrijden, die regelmatig de fatsoennorm overschrijden en het respect naar elkaar afwezig is.  Waar normen en waarden maatschappelijk minder of soms helemaal niet lijken te  tellen. Gaat het partijen om het imago en positie? U mag uw eigen keus maken.

Als fractie van de ChristenUnie zijn wij politiek dienstbaar aan de samenleving en moeten we in gesprek zijn en blijven met als doel een eerlijke verdeling van alle lasten en lusten. Dit doen we vanuit de overtuiging dat waarden als veiligheid en gerechtigheid, vrijheid, leefbaarheid en verantwoordelijkheid in de samenleving van blijvende waarde zijn en door God worden aangereikt. We zijn als samenleving minder op elkaar en meer op onszelf gericht. De balans lijkt weg te zijn en daar ligt misschien wel de kern van alles. Het poldermodel is niet zo slecht, maar vraagt om samenwerking en niet om polarisatie. Niet om ‘ik gedrag’ maar om het ‘wij-gevoel’. In dat licht helpt het mij en ons als fractie van de ChristenUnie vanuit Gods Woord politiek te bedrijven, want daar vinden we die balans tussen recht en vrede. Daar wil ik me voor inzetten!

Henk van Soest

Raadslid

 

 

Historisch moment!

Donderdag 17 oktober is de belangrijke stap genomen om de verkabeling van de hoogspanningslijn in Veenendaal mogelijk te maken. De raad van Veenendaal heeft unaniem het raadsvoorstel aangenomen. De noodzaak om de hoogspanningslijn ondergronds aan te brengen is duidelijk. Niet alleen vanwege het voorzorgprincipe, maar ook vanwege het gevaar op calamiteiten en brandveiligheid.
Lees verder

Duurzaam Veenendaal krijgt steeds meer vorm

De gemeente Veenendaal voert actief beleid op het gebied van duurzaamheid en vanuit de ChristenUnie werken we daar graag aan mee. Mooi nieuws is dat op 30 september het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley is ondertekend. Overheid en bedrijven hebben afspraken gemaakt over de verduurzaming van het vervoer in de Foodvalley regio. Minder vervuilende kilometers en meer gezonde en schone kilometers, dat is het doel.
Lees verder

Evenementenbeleid

In Veenendaal worden veel evenementen georganiseerd en er zijn er een aantal die muziek met een stevig geluidsniveau hebben. Een feestje op zijn tijd moet mogelijk zijn, maar de vraag is hoe en waar je dat feestje dan viert. De ene mens waardeert stevige muziek met zware bassen, terwijl de ander kan genieten van een liefelijke aria van Bach. Om die twee uitersten een beetje bij elkaar te krijgen in een dorp als Veenendaal wordt takt en wijsheid gevraagd. De gemeenteraad werd donderdag 17 oktober om een oordeel gevraagd over de eerste wijziging van het evenementenbeleid.
Lees verder

Verbetering van de verkeerssituatie in Veenendaal Noord

Het zal veel inwoners van Veenendaal niet ontgaan zijn: de noordelijke verkeerssituaties bij de Nieuweweg-Noord en de Voorpoort zijn de laatste tijd sterk veranderd. Er zijn nieuwe tunnels voor fietsers en automobilisten onder de spoorlijn gemaakt en daarmee is de noordelijke toegang tot Veenendaal sterk verbeterd.
Lees verder

Iedereen doet mee!

Deze titel van het breed gedragen Raadsprogramma laat zien waarom wij als gemeenteraad het belangrijk vinden dat elke inwoner van Veenendaal mee doet en betrokken is bij het inrichten van onze stad. In Veenendaal staan we ervoor open dat iedereen kan meedenken en invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid, beheer en nieuwe plannen. Daarom vindt de ChristenUnie de titel van de Visie op Participatie ‘Samen maken we de stad Veenendaal’ goed gekozen.
Lees verder

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Vandaag zit de ChristenUnie exact twee jaar in het kabinet. Twee jaar is er keihard gewerkt. Het is niet altijd makkelijk, maar toch is het bijzonder om te zien wat we allemaal kunnen bereiken, bijvoorbeeld als het gaat om kwetsbare groepen in de samenleving. Er is een mooie lijst van resultaten opgemaakt: https://resultaten.christenunie.nl/
Lees verder

ChristenUnie bezoekt zorglocatie De Engelenburgh

Op dinsdag 29 oktober bracht een delegatie van de lokale ChristenUnie-fractie een werkbezoek aan locatie De Engelenburgh van Zorggroep Charim in Veenendaal. Tijdens het bezoek werd gesproken over de uitdagingen waar het zorgcentrum voor staat op het gebied van indicatiestelling en huisvesting. Ook werd stilgestaan bij de samenwerking met de gemeente Veenendaal als het gaat over de dagbesteding voor ouderen.
Lees verder

Veenendaal is gebouwd door fabrikanten en predikanten!

Op woensdag 30 oktober hielden we als ChristenUnie Veenendaal een algemene ledenvergadering in het prachtige Downtown. Op de plek waar jarenlang de lofzang is gezongen en het Woord gepredikt in de Hoofdstraatkerk en later Pniëlkerk mochten we de lofzang nogmaals aanheffen met het dierbare "Geloofd zij God met diepst ontzag." Na de pauze was Jaap Pilon, de stadsgids en oud-wethouder van Veenendaal, aan het woord over de geschiedenis van Veenendaal.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts