Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Ore et corde idem (uit hart en mond hetzelfde)(nieuwsoverzicht juli 2021)

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal in de maand juli.

De laatste twee raadsvergaderingen van het vergaderseizoen 2020-2021 zijn op 6 en 7 juli gehouden. Daarin heeft de gemeenteraad de zogenaamde kadernota vastgesteld die de lijnen uitzet richting de programmabegroting die in oktober op de agenda staat. Veel moties en amendementen lagen voor en over een aantal daarvan kunt u lezen in de diverse nieuwsberichten van deze maand. We mogen terugzien op een mooie periode waarin veel werk is verzet. We hebben een lijsttrekker en wethouderskandidaat voor de verkiezingen van volgend jaar maart en na de vakantie gaan we de kandidatenlijst voor die verkiezingen vaststellen. Maar nu eerst vakantie voor de meesten van ons. We wensen u een goede en gezegende vakantie toe!

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal. Wilt u eens van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Of spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

De volgende nieuwsbrief

In september hopen we u weer een nieuwsoverzicht te verzenden.

Ore et corde idem (uit hart en mond hetzelfde)

Het was tijdens een ChristenUnie werkbezoek aan het kasteel Prattenburg in 2010 dat ik in de bibliotheekkamer op de schouw de wapenspreuk zag ‘Ore et corde idem’. Wat letterlijk betekent 'Uit mond en hart hetzelfde’.

Sindsdien heeft deze wapenspreuk uit het familiewapen van de familie Van Asch van Wijck me niet meer losgelaten. Ik ben diep geraakt door deze spreuk omdat ik het belang ervan ben gaan inzien. Wat ik uitspreek zal overeen moeten komen met dat wat in mijn hart leeft. Waar een werkbezoek al niet goed voor is!

Nog acht maanden, dan sluiten we de gemeenteraadsperiode 2018-2022 af. Tot nu toe zijn we dankbaar voor datgene wat we als fractie en wethouder hebben bereikt in ons politieke werk voor de Veenendaalse samenleving. Daarnaast werken we eraan dat de ChristenUnie Veenendaal van betekenis mag zijn in periode 2022-2026. In het besef dat we in alles afhankelijk zijn van Gods onmisbare zorg en zegen.

Tijdens de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering op 30 juni is Sanny Brunekreeft gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Daarnaast is tijdens die avond Engbert Stroobosscher door de fractie en met instemming van het bestuur gekozen als kandidaat-wethouder en zal hij door het bestuur worden voorgedragen op de 2de plaats van de kandidatenlijst. Sinds 2016 is Engbert wethouder namens de ChristenUnie en heeft hij als een kundig, betrokken en gedreven bestuurder met een groot sociaal hart zich al die jaren ingezet.

Nog even terug naar de bibliotheekkamer van het Prattenburger kasteel.

In de wapenspreuk klinken de woorden van Jezus uit Matteüs 5 vers 37 door: ‘Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen’. Wanneer wij zo leven, maakt dat ons tot authentieke mensen.

Het is mijn wens en gebed dat wij uit die gezindheid ‘Ore et corde idem’ onze naasten en ons werk tegemoet mogen treden.

 

Tineke Bette

fractievoorzitter ChristenUnie Veenendaal

 

RES 1.0: Een eerste stap naar duurzame energie in de regio

Op het moment van schrijven heeft de Europese Commissie net haar ambitieuze klimaatwetten voor 2030 en verder gepresenteerd. Een 12.000 pagina’s tellend wettenpakket, wat laat zien dat ze er alles aan willen doen om voor 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 55 procent. Binnen dat grotere Europese kader en het Klimaatakkoord van Parijs hebben we de afgelopen maanden in de Veenendaalse politiek de besluitvorming van de Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley doorlopen. Een intensief besluitvormingsproces waar 1,5 jaar voorwerk aan vooraf is gegaan.
Lees verder

Een hart voor Veenendaal

In het hartje van Veenendaal staat het Museum waar het hart van de Veenendaalse geschiedenis klopt. Wij zijn gegroeid van een gehucht naar een stad. In 1795 waren er 1900 inwoners, in 2021 telt Veenendaal 67.000 inwoners. ‘Een hart voor Veenendaal’. Dat was het centrale thema van de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie. Aangespoord door de liefde voor God en onze naasten dragen wij onze politieke verantwoordelijk met een hart voor Veenendaal.
Lees verder

Kansen vergroten op de arbeidsmarkt

Tijdens de raadsvergadering Kadernota 2022-2025 heeft Jos van den Berg namens de ChristenUnie een motie ingediend die tot doel heeft om arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Wij merken dat werkgevers, als zij vacatures hebben, niet automatisch bedenken dat mensen met een beperking ook een goede invulling kunnen zijn. Hoewel we in Veenendaal goede partners als IW4 en WSP Regio Foodvalley hebben, weten werkgevers vaak niet de weg.

Lees verder

Kadernota 2022-2025 unaniem aangenomen

De Kadernota 2022-2025 is het basisdocument voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar 2022. Hierin zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen en een eerste inzicht in gewenste beleidsontwikkelingen. De gemeenteraad ging begin juli unaniem akkoord met de Kadernota. Wel werden er meer dan 40 moties ingediend.
Lees verder

Blijf op de hoogte

Je stem laten horen heeft wel degelijk zin. Dat is ook weer gebleken in de afgelopen maand. Door een wetswijziging is het per 1 juli 2021 niet meer noodzakelijk om de openbare bekendmakingen te publiceren op de Gemeentepagina in het huis-aan-huisblad De Rijnpost. Deze bekende mededelingen over aangevraagde en verleende vergunningen behoeven alleen nog maar digitaal gepubliceerd te worden.
Lees verder

Bonus voor deeltijdwerk in bijstand

Normaal gesproken loont het voor bijstandsgerechtigden niet om de stap naar deeltijdwerk te zetten. Inkomsten uit werk worden namelijk direct afgetrokken van de bijstandsuitkering. Het zou goed zijn als meer mensen in de bijstand naast hun uitkering ook een aantal uren betaald werk zouden verrichten. Om die reden hebben gemeenten zoals Amsterdam, Wageningen, Rotterdam, Aalten en Doetinchem daarvoor een impulsregeling of bijverdienpremie in het leven geroepen.
Lees verder

Wij doorbreken de cirkel van geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn zaken die ook in Veenendaal spelen. Vorig jaar was ook een stijging te zien van huiselijk geweld ten opzichte van 2019. Vaak hebben mensen in de omgeving wel een gevoel dat er iets aan de hand is, maar weten niet precies wat ze moeten doen. Die cirkel moet doorbroken worden. Daarom heeft de ChristenUnie tijdens de behandeling van de Kadernota een motie ingediend met als voorstel om een bewustwordingscampagne te starten met als titel 'Wij doorbreken de cirkel van geweld'.
Lees verder

Over de vlag en een zebrapad

In de afgelopen tijd is er twee keer een motie ingediend over het hijsen van de regenboogvlag en het aanbrengen van een regenboogzebrapad als belangrijkste item.
Lees verder

Veenendaal Schoon

Schoon, heel en veilig, dat vinden wij als ChristenUnie belangrijk voor burgers en bedrijven in Veenendaal. Het gaat om het welbevinden van de inwoners. Maar een schoon en opgeruimd Veenendaal is ook het visitekaartje voor de bezoekers van Veenendaal.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts