Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Vertraging is de weg vooruit! (nieuwsoverzicht mei 2021)

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal in de maand mei.

De afgelopen tijd waren er twee thema's in de gemeenteraad die breed aan bod kwamen. Zowel de Regionale Energiestrategie en de onderwijshuisvesting in Veenendaal Oost houden de gemoederen zowel binnen als buiten de gemeenteraad aardig bezig. Het is ook mooi om te zien dat er zoveel inwoners van Veenendaal met deze thema's meeleven en hun reactie ook richting de gemeenteraad sturen. 

Volgende maand wordt weer een drukke politieke maand waarvan we in de volgende nieuwsbrief ruimschoots verslag zullen doen. Bidt u mee met al het politieke werk dat gedaan wordt in Veenendaal? 

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal. Wilt u eens van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Of spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

De volgende nieuwsbrief

In juni hopen we u weer een nieuwsoverzicht te verzenden.

Vertraging is de weg vooruit!

Enige tijd geleden verscheen er van de hand van Wouter Beekers een essay met die titel in het NRC. En dat raakte me. Waarschijnlijk omdat het een thema is dat me al langer bezighoudt.

Het leven is vol. Gejaagd. Snel. Er moet geleverd worden. Ik merk dat ook aan mezelf. Zelfs nu - in corona-tijd - zijn de werkdagen volgepland met teams-vergaderingen en de tijd wordt nog efficiënter benut dan hiervoor. We jagen elkaar op, verwachten veel van elkaar en van onszelf.

Ook in het werk voor de gemeenteraad komt er van alles op ons af. Er zijn talloze bijeenkomsten waarvoor je wordt uitgenodigd, vergaderingen waar je bij moet zijn, stukken die je moet lezen. Snel ergens je mening over vormen, gauw een reactie paraat hebben. Soms is er helaas weinig tijd voor de nuance en het stellen van vragen.

Wouter Beekers schrijft daar het volgende over: 


Pas als we ons denken durven vertragen, geduldig luisteren, durven twijfelen en nuance zoeken ontstaat er ruimte voor verbinding. Met de vlag van vooruitgang in de hand lopen we een doodlopende weg in. Vertragen vraagt moed. Zelf vind ik die moed in het geloof dat God ons niet beoordeelt op onze prestaties, maar kijkt naar ons hart.”

Het zal ergens daar tussen moeten gebeuren: vertragen, rust nemen en zo ruimte scheppen voor nieuwe ideeën. Tot rust komen om zo weer echt te kunnen nadenken, te luisteren en in verbinding te komen. Met God, met jezelf en met de ander.
Dat betekent keuzes maken, soms iets opgeven of anders regelen of juist nee zeggen tegen iets dat je leuk lijkt. Dat vraagt moed, lef en onderscheidingsvermogen voor wat écht telt. Dat wens ik mezelf en jullie van harte toe.

Sanny Brunekreeft

Raadslid

 

Zonder voldoende draagvlak geen windturbines!

De onrust over mogelijke windmolens ten noorden van Veenendaal is u vast niet ontgaan. Voor de ChristenUnie is draagvlak vanuit de Veenendaalse inwoners essentieel voor het eventueel plaatsen van windturbines op of tegen onze gemeentegrens aan. Voor windturbines van 200 meter of hoger dichtbij woongebieden is simpelweg geen plaats. We zijn ons bewust van de mogelijk negatieve gevolgen door slagschaduw, geluid en/of andere gezondheidsrisico’s. Dat vraagt van ons allereerst voorzichtigheid
Lees verder

Onderwijshuisvesting Veenendaal Oost is gediend met een structurele oplossing

De scholen in het Ontmoetingshuis hebben sinds jaar en dag ruimteproblemen. In 2015 mocht ons raadslid Willem van Braak namens de ChristenUnie, CDA en SGP een amendement indienen om het Ontmoetingshuis vervroegd uit te breiden en dat werd ook aangenomen. Met de kennis van toen was dat een goede oplossing en dachten we met de toen bekende leerlingenprognoses een goede oplossing te bieden aan de scholen. Niets is minder waar gebleken. De prognoses zijn begin dit jaar wederom naar boven bijgesteld en het Ontmoetingshuis zit echt bomvol. Er zullen komend schooljaar gezinnen zijn die kinderen naar drie schoollocaties moeten brengen. Dat doet pijn en kan niet de bedoeling zijn van goed en thuisnabij onderwijs. Dat de prognoses van nu anders zijn dan ten tijde van het vaststellen van het IHP, maakt dat we er niet aan ontkomen om de kaders van dat IHP op te rekken om op die manier de scholen in Veenendaal Oost de ruimte te geven die ze nodig hebben.
Lees verder

"Het huis van de levenden"

Afgelopen dinsdag, 4 mei jl, brachten Jeroen van Esseveld en Sanny Brunekreeft een bezoek aan de Joodse Begraafplaats aan de Parallelweg. Een bijzondere plaats, omdat het een van de laatste overblijfselen is van het Joodse leven in Veenendaal. Deze plaats wordt door Joden ook wel het ‘huis van de levenden’ genoemd. Er was een gastvrije ontvangst door Jaap Krocke, vrijwilligerscoördinator en Ruben van Praagh namens de Joodse Gemeente Utrecht. Dit is de officiële beheerder van de begraafplaats. Ruben van Praagh werd vergezeld door zijn ouders, Gideon en Ellen van Praagh. Dat was geen toeval: een oudoom van Gideon van Praagh ligt begraven op de Parallelweg. Tot een aantal jaar geleden wisten zij niet van zijn bestaan af.
Lees verder

Rust, ontmoeting en bezinning

Als ChristenUnie hechten wij onverminderd waarde aan een dag van rust, ontmoeting en bezinning. Daarmee is voor ons de zondag geen reguliere werkdag. De afgelopen weken is de koopzondag opeens weer onderwerp van gesprek geworden toen er vanuit de woonboulevard aan de Groeneveldselaan het verzoek kwam om gedurende een jaar opening op zondag toe te staan. Dit verzoek werd opgepakt door een aantal partijen en tijdens de raadsvergadering op 10 mei werd via een motie verzocht om bevoegdheid voor het college om incidentele zondagsopenstelling toe te kunnen staan. Nu ligt die bevoegdheid bij de gemeenteraad. Deze motie werd niet aangenomen omdat ook de coalitiepartners VVD en ProVeenendaal zich aan de afspraken vanuit de preambule bij het raadsakkoord hielden waarin destijds is afgesproken dat er rust is op dit dossier tot na een evaluatie van de koopzondag.
Lees verder

Herinrichting Duivenweide en Kerkewijk

Al langere tijd zijn er wensen en ideeën voor het gebied Duivenweide en Kerkewijk. Tijdens de consultatie in oktober 2020 werd aan de raad om richtinggevende uitspraken gevraagd voor wat betreft visie en eventuele herinrichting van de Duivenweide en een gedeelte van de Kerkewijk. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering van 10 mei heeft Tineke Bette namens de ChristenUnie complimenten gegeven voor dit goede raadsvoorstel. In de uitwerking van de scenario’s zien wij als ChristenUnie een goede weergave van die consultatie terug, daar zijn we zeer content mee.
Lees verder

Verstedelijkingsnota KAN-Foodvalley

Er is een proces op gang gekomen, waarbij de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley in gesprek zijn over een gedeelde strategie om met het Rijk in overleg te gaan. Gebleken is dat de beide regio’s afzonderlijk, te klein worden beschouwd om grote vraagstukken zelfstandig op te lossen of als gesprekspartner voor het Rijk te functioneren. Het Rijk kiest er voor met grote regio’s afspraken te maken en in gesprek te zijn. Door de bundeling van beide regio’s, neemt het Rijk dit gedeelte van Nederland meer serieus als gesprekspartner. Dat is belangrijk om onze eigen doelen in beeld te houden en te realiseren met steun van het Rijk. In een notitie is de gemeenteraad door de regio FoodValley gevraagd aan te geven wat wij belangrijke onderwerpen vinden. Hieronder leest u de gestelde vragen en onze reactie daarop. 1. Welke opgave vinden we in onze regio het belangrijkste? Welke zijn volgend? 2. Hoe kunnen we de opgaven invullen zodat de ruimtevraag zo veel mogelijk beperkt wordt? 3. Welke opgaven kunnen we slim combineren? Zijn we bereid om regionaal en integraal zaken aan te pakken?
Lees verder

Verlaging van de begraaftarieven

Met terugwerkende kracht worden per 1 januari 2021 de begraaftarieven in Veenendaal met 12% verlaagd. Dit vinden wij als ChristenUnie een goede zaak, immers de doelstelling is 100% kostendekkendheid en van een winstoogmerk kan geen sprake zijn.
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts