Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Zoek vrede voor de stad! (nieuwsbrief september 2019)

Beste ##firstname##,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal in de maand september.

Volg ons ook op Facebook voor meer nieuws, informatie en foto's van ons politieke werk. 

Heeft u vragen over een bepaald onderwerp? Of wilt u pro-actief meedenken? Op onze website staat per fractielid aangegeven voor welke onderwerpen u hen kunt benaderen.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal. Wilt u eens van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp? Of spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

De volgende nieuwsbrief

In oktober hopen we u weer een nieuwsoverzicht te verzenden. Dan zal er speciale aandacht zijn voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in Veenendaal.

Algemene Ledenvergadering

Op 30 oktober hopen we Deo Volente onze ledenvergadering te houden in DownTown. Om 19.30 uur beginnen we. Noteert u het alvast in de agenda?

Column: Zoek vrede voor de stad

 

Het politieke seizoen is alweer op volle toeren begonnen. Een terugblik op de vakantie wordt hier en daar nog gemaakt, maar in principe zijn de meeste mensen die weer vergeten en is het volle bak vooruit! Op vakantie hebben we wellicht mooie steden bezocht en kunnen we ons verwonderen over de schoonheid van die steden. In het hier en nu zijn we als ChristenUniefractie weer volop bezig voor onze mooie plaats Veenendaal en denken daarbij regelmatig aan de tekst uit Jeremia 29:7 die ds. Dick Lagewaard  gebruikte bij een bidstond rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. We zoeken de vrede voor de stad Veenendaal. En ook Dick Roodbeen gebruikte deze tekst tijdens de Algemene Beschouwingen in 2017.

Als ChristenUniefractie in de gemeenteraad die belijdt dat het werk gedaan wordt in afhankelijkheid van onze Vader in de hemel, hebben we een grote verantwoordelijkheid. Dan gaat vrede voor de stad ook over zaken als het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels, zorgen dat de wegen en de plantsoenen goed onderhouden worden, maar ook de zorg voor goede onderwijshuisvesting en bovenal het omzien naar de medemens in nood. De vrede voor Veenendaal hebben we ook gezocht tijdens het debat over haat zaaiende salafistische predikers. We willen niet dat aan kinderen en ouderen wordt geleerd om te haten.

In al onze zoektochten naar vrede voor de stad, mogen we ook weten dat we deze woonplaats ooit zullen verlaten. Een oud lied zegt: “Ik ben reizend naar die stad waar Christus ’t Licht zal zijn.” Als ChristenUniefractie in Veenendaal proberen we het licht van Christus in ons politieke werk handen en voeten te geven. Bidt u met ons mee voor de vrede in Veenendaal?

 

Willem van Braak

Raadslid

 

DownTown een prachtige plek van ontmoeting

Tijdens de Open Monumentendag op 14 september is het gebouw DownTown door burgemeester Gert-Jan Kats feestelijk geopend. De voormalige monumentale Pniëlkerk heeft een grote metamorfose ondergaan. Na jarenlange leegstand heeft De Basiliek het oude kerkgebouw gekocht. De kerk is kundig en grondig verbouwd en het resultaat mag er zijn: Een prachtige plek van ontmoeting waar je in het Grand Café Plein 1913 kan koffie drinken, lunchen en of gewoon lezen.
Lees verder

Vrijheid is er niet om kinderen te leren haten.

Op 10 en 11 september is er in de media veel aandacht geweest voor moskeescholen waar kinderen les krijgen in extreem salafistische ideeën. Hier wordt hen geleerd om een grote afkeer van ongelovigen te hebben en zich af te keren van de democratie zoals we die in Nederland kennen. Er zouden zo’n vijftig instellingen in Nederland zijn waar kinderen les krijgen. De landelijke ChristenUnie wil dat de inspectie ook kan ingrijpen bij het informele moskee-onderwijs.
Lees verder

Ruimte voor de Regionale Energiestrategie (RES)

Donderdag 19 september is tijdens de raadsvergadering de Startnotitie voor de Regionale Energiestrategie (RES) behandeld en unaniem aangenomen. Een mooi moment waardoor we als gemeente Veenendaal samen met de Foodvalley gemeenten gaan onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan de verdere totstandkoming van de energietransitie in de regio.
Lees verder

Van onze wethouder

Hoogspanningslijn ondergronds

De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om te komen tot het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. Zo is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, is recent doorTenneT een businesscase opgesteld en ben ik actief als voorzitter van het landelijke platform hoogspanning; een vereniging waarin veel gemeenten zijn vertegenwoordigd die zich beijveren de hoogspanningslijn ondergronds te brengen.

Met het onlangs opstellen van de businesscase is meer duidelijkheid ontstaan en resteert één tracé. Alle woningen nabij dit tracé blijven buiten de magneetveldzone van 0,4 microTesla. De norm die het RIVM als voorzorgsbeginsel hanteert voor een veilige woonomgeving voor nieuwbouw bij hoogspanningslijnen.

Sinds 2003 heeft de ChristenUnie op meerdere momenten in commissie- en raadsvergaderingen aandacht gevraagd voor de hoogspanningslijn. De verkabeling, het onder de grond brengen van de hoogspanningslijn, is één van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma en overgenomen in het Veense raadsprogramma.

Het was lange tijd om financiele redenen een utopie te bedenken dat in Veenendaal de hoogspanningslijn ondergronds kon worden gebracht, het ging immers in 2007 nog om bedragen tussen de 20 en 40 miljoen euro. De wet VET(Voortgang EnergieTransitie) is aangenomen en per 1 januari van dit jaar in werking getreden. Daarmee  is de gemeentelijke bijdrage gebonden aan een maximumbedrag per kilometer te leggen kabeltracé. Hierdoor komt de financiering van 5,7 miljoen euro voor dit project binnen bereik.

Als college stellen we in oktober de gemeenteraad voor om de financiën te reserveren om het onder de grond brengen van de hoogspanningslijn mogelijk te maken. Met dit voorstel kan definitief worden besloten om over te gaan tot het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Voor de financiering wordt de raad voorgesteld gebruik te maken van ondermeer de precariobelasting-inkomsten. De verkabeling komt hiermee wel heel dichtbij waarmee na een jarenlange periode van voorbereiden, het toch wel een bijzonder moment is!

Engbert Stroobosscher

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts