Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Van denken naar danken!

Beste ##firstname##,

Wat was april een enerverende en bewogen maand, vond u ook niet? De hele maand hield politiek Den Haag de gemoederen behoorlijk bezig.

Ondanks alle ophef ging het politieke werk in Veenendaal gewoon door. Een overzicht van de politieke activiteiten in Veenendaal over de maand april onvangt u hierbij.

  • De selectiecommissie, bestaande uit Hanneke van Bellen (voorzitter), Jan Wessel en Arjan Rustenhoven, heeft een start gemaakt met de eerste sollicitatiegesprekken. 
  • Ook is de programmacommissie samengesteld welke bestaat uit Engbert Stroobosscher (wethouder), Roelof Mulder (fractielid), Marius Verweij (bestuurslid), Johan van de Brink en Marja Jager-Vreugdenhil. Zij hebben een start gemaakt met het samenstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma voor 2022-2026. 

Heb(t) u of jij een idee voor het verkiezingsprogramma? Dat stellen wij op prijs. Deel het met ons via voorzitter@veenendaal.christenunie.nl       

Regionale Energie Strategie (RES) 

De komende twee maanden staat de Regionale Energie Strategie centraal op de agenda van de raadsvergaderingen. Zo wordt er op 11 mei een inspraakavond georganiseerd door de gemeenteraad voor inwoners en andere belanghebbenden. Met deze avond geeft de gemeente gehoor aan het spreekrecht voor haar burgers. Het doel is het horen van opvattingen, ideëen en zorgen over de RES. Tijdens de vergadering van de raadscommissie van 17 mei vindt de eerste verkennende commissiebehandeling plaats van de RES, voor de agenda klik hier. Op basis van de inspraakreacties en de eerste behandeling organiseert de gemeente in juni een stadsgesprek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons raadslid Jonathan van de Heuvel via jonathan.van.den.heuvel@veenendaal.nl 

Column van de maand

Ons raadslid Willem van Braak heeft de column van de maand voor zijn rekening genomen en zal een en ander uiteenzetten over wat hem specifiek bezig hield.

CU Veenendaal activiteiten

Wilt u of jij ook dagelijks op de hoogte blijven over welke onderwerpen er gesproken word en welke activiteiten er plaats vinden? Volg ons dan op onze socials Facebook, Twiter en Instagram. 

Heeft u een spcifieke vraag of zou u ook graag eens mee willen denken over een bepaald onderwerp? Benader gerust eens een van onze fractieleden hier  Zei gaan graag met u in gesprek.

Wijkambassadeurs

Per tweetal zijn alle fractieleden aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in Veenendaal.  Spelen er zaken in uw wijk die u met ons wilt bespreken? Kijk dan op de website wie u daarvoor het beste rechtstreeks kunt benaderen.

De volgende nieuwsbrief

Eind mei hopen we u opnieuw het meest recente politieke nieuws te kunnen melden.

Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij…..

We leven in politiek roerige tijden.

Na de Tweede Kamerverkiezingen ontstond er een heleboel gedoe rond #Omtzigtfunctieelders. Heel Nederland stond op zijn kop en het was Mark Rutte die op de nominatie stond voor een #functieelders. En de bekendste uitspraak die Mark Rutte meerdere malen heeft gebruikt, blijft hangen: “ik heb daar geen actieve herinnering aan…”

Dit politieke gedoe speelde zich allemaal af rond Pasen. De tijd waarin we als christenen het lijden, sterven en de opstanding van de Here Jezus gedenken. Een mooie, stille, maar ook vreugdevolle tijd waarin we tot inkeer mogen komen, rust mogen zoeken in de Bijbel en in de vele muziek die er geschreven is voor die periode. En als ik dan nadenk over wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft, schiet dat lied me te binnen dat we vroeger op de jeugdvereniging vaak gezongen hebben: “Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij dan keer ik nimmer meer terug, halleluja!” Dan mag er juist een zeer actieve herinnering zijn aan de tijd dat we dat lied zongen, maar vooral ook aan wat Jezus deed voor ons. Het mooie van het werk van Jezus was ook dat Hij zover ging dat #functieelders totaal geen probleem voor Hem was.

Als ChristenUnie Veenendaal leven we toe naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
Voor sommigen van de huidige fractie een moment voor #functieelders en anderen hopen op hernieuwd lidmaatschap van de gemeenteraad. Misschien is het voor u en jou die helemaal niet
bezig bent met actieve politieke deelname tijd voor #functieelders en doet u en jij volgend jaar met ons mee. Eén ding staat voor mij in ieder geval als een paal boven water: ik ga graag nog een periode door als raadslid, maar mocht het anders uitpakken zal er vast een #functieelders zijn. Zou dat een groot, onoverkomelijk probleem zijn met een heleboel gedoe eromheen? Ik denk het niet, want als ik mij herinner wat Hij deed voor mij, dan is het altijd goed!
Ik wens u en jou veel actieve herinneringen toe!

Willem van Braak

Raadslid

 

Windturbines en de Regionale Energie Strategie (RES)

Vrijwel alle landen in de wereld hebben in 2016 afgesproken om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering door CO2 reductie. In Nederland zijn die afspraken vertaald naar het Klimaatakkoord. Onderdeel daarvan is dat er heel veel energie moet worden bespaard en heel veel duurzame energie op zee zal worden opgewekt. Daarbovenop moet relatief weinig, maar nog altijd 35TWh aan duurzame energie op land worden opgewekt. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben aangeboden dat ze dit graag zelf willen organiseren en de opgave verdelen over 30 (RES)regio’s. Daarbij werkt de gemeente Veenendaal samen met zeven andere gemeenten in de regio Foodvalley als ook met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en een burgerforum. Op dit moment is de RES 1.0 in concept gereed en zal deze in mei en juni door de gemeenteraad worden behandeld.

Bij de RES Foodvalley is uitgegaan van twee voor ons belangrijke uitgangspunten. Zoveel mogelijk zon op dak en de overige grootschalige opwekking concentreren langs de infrastructuur, om natuurgebieden en landschappen te ontzien. Het gebied ter hoogte van de Emminkhuizerberg aan de noordkant van Veenendaal op het grondgebied van Renswoude is zo’n zoeklocatie waar mogelijk enkele windturbines kunnen worden geplaatst.

Voor verdere vragen of verduidelijking kunt u contact op nemen met ons raadslid Jonathan van den Heuvel. jonathan.van.den.heuvel@veenendaal.nl

Lees verder

Inwoners van Veenendaal als ons uitgangspunt

In de raadsvergadering van 22 april heeft de raad ingestemd met de Integrale verordening voor het sociaal domein. In een verordening worden de wettelijke en juridische kaders gegeven voor de uitvoering door de medewerkers van de gemeente.

Nu waren er diverse verordeningen die het werken in het sociale domein bij multi problematiek lastig maakte. De Integrale verordening verenigt de verschillende verordeningen en maakt het voor de werkers in het sociaal domein overzichtelijker.

Bij de behandeling van dit raadsvoorstel heeft Jeroen van Esseveld namens de ChristenUnie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het belang van de inwoners van Veenendaal. Dit belang dat de burger centraal staat, moet bij de uitvoering van deze verordening het belangrijkste uitgangspunt zijn. In het verlengde hiervan heeft de ChristenUnie samen met SP zich sterk gemaakt voor de vrijstelling van giften tot €1200,- per jaar voor mensen in de bijstand. Blij en verheugd zijn wij dat met een meerderheid in de raad dit voorstel, ten behoeve van de burger die het financieel niet al te breed heeft, gerealiseerd is. Want waar we kunnen, willen we helpen. 

Een hart voor jongeren van Youth for Christ

Het raadslidmaatschap voor de Christenunie Veenendaal betekent veel en lang vergaderen, zou zomaar het beeld kunnen zijn dat bij u leeft. En eerlijk is eerlijk: dat hoort er wel bij ja. Maar het werk als raadslid kent meer facetten en één van die facetten is het contact met inwoners en organisaties. Raadslid Willem van Braak was te gast bij Youth for Christ Veenendaal en mocht via een gesprek met Anne-Marieke Landwaart-Slok weer meer te weten komen over de nieuwste ontwikkelingen in hun werk.

Anne-Marieke en haar collega’s zijn direct na de uitbraak van Corona op zoek gegaan naar activiteiten die coronaproof gedaan kunnen worden en hebben een paar prachtige initiatieven opgezet. Op vrijdagmiddag hebben ze kinderen in de leeftijd van Groep7/8 en brugklas op bezoek in de Seinpost voor een leuke spelletjesmiddag. Een geweldig mooi moment voor de kinderen om elkaar te ontmoeten. Alles binnen de coronaregels uiteraard.Ook hebben ze een groep mbo-leerlingen die in de Seinpost hun online lessen komen volgen, zodat die uit hun thuisisolatie komen en ook daadwerkelijk met school bezig zijn. Ze krijgen daarbij ook huiswerkbegeleiding.Een laatste project is het online koppelen van jonge meiden aan jonge vrouwen om zo een steun te kunnen vinden in de moeilijkheden van de puberteit. Zeker nu tijdens lockdownperiodes is het zo belangrijk dat jonge meiden een identificatiefiguur hebben in hun onzekerheden.Mooi om zoveel hart en drive voor jongeren te zien bij Anne-Marieke en haar collega’s. Bidt u ook mee voor dit prachtige, maar ook zo broodnodige werk?

Onderwijshuisvesting Veenendaal Oost

In de raadsvergadering van donderdag 22 april openden we het zoveelste hoofdstuk van het boek “Onderwijshuisvesting Veenendaal-Oost.” Er was door een aantal partijen een motie ingediend om voor te sorteren op een tweetal mogelijke oplossingen in het vraagstuk: “ Hoe zorgen we dat er in Veenendaal Oost weer voldoende ruimte is voor de scholen?”

Laat het helder zijn. De afgelopen tijd is een roerige tijd geweest. Ouders, kinderen en onderwijzend personeel hebben een beroep op ons gedaan. De ChristenUnie voelt de verantwoordelijkheid en die dragen we zeer bewust. We weten ondertussen dat de afspraken in het huisvestingsplan van het onderwijs in Veenendaal gebaseerd zijn op achterhaalde leerlingenprognoses. Dat betekent dus dat we zeer waarschijnlijk de oplossing voor het huisvestingsprobleem in Oost buiten de gemaakte afspraken moeten gaan vinden. Dat is in deze tijden financieel gezien bijzonder spannend. De overleggen met schoolbesturen zijn afgerond en wij gaan er vanuit dat de wethouder met kansrijke scenario’s komt richting de raad die ook voorzien zijn van financiële gevolgen.

Lees verder

Aan het denken gezet

n de raadsvergadering van november 2020 heeft Jeroen van Esseveld namens de ChristenUnie door middel van een motie gevraagd om bij elk nieuw of te evalueren beleidsstuk een paragraaf op te nemen die gaat over Inclusie. De bedoeling van een dergelijke paragraaf is dat door de gemeente Veenendaal bij de diverse beleidsterreinen bewust wordt nagedacht om toegankelijk te zijn voor alle inwoners. Zodat meer mensen met een beperking mee kunnen doen.

Wanneer de gemeenteraad het college een opdracht geeft door middel van een motie komt er na enige tijd een terugkoppeling.

In de raadsinformatiebrief die we in april 2021 ontvingen, staat de volgende passage:

Wij zullen het thema Inclusie in beleidsstukken meenemen zover dat meerwaarde heeft. Uw motie heeft ons wel verder aan het denken gezet waardoor wij het nu breder in de organisatie een plek willen geven, zo mogelijk ook binnen ons personeelsbeleid. 

De ChristenUnie is heel blij dat er steeds meer bewustwording gaat komen voor dit thema. Dat er zelfs bij het personeelsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie nagedacht gaat worden over Inclusie. Met als uiteindelijk doel dat Inclusie normaal wordt en iedereen kan meedoen. 

Blijvende aandacht voor de negatieve effecten van drugs

nlangs heeft Sanny Brunekreeft namens ChristenUnie Veenendaal vragen aan het college gesteld over het gebruik van designerdrugs zoals 3-MMC in Veenendaal, de zorg daarover, welke acties ondernomen worden om gebruik tegen te gaan en - aangezien toename van drugsgebruik vaak ook een gevolg is van verveling - of er voldoende perspectief is voor jongeren.

Volgens het college (burgemeester en wethouders) zijn er op dit moment gelukkig geen signalen dat het gebruik van designerdrugs in Veenendaal met een opmars bezig is. Wel is dit onderwerp nog eens extra onder de aandacht gebracht van bijvoorbeeld de jeugdboa’s, jongerenwerk en de politiek. Op dit moment zijn er twee situaties bekend waarin 3-MMC en mogelijk het mix-drankje lean purple in het spel waren.

Het college geeft ook aan de zorgen over de negatieve effecten van deze drugs te delen en dan gaat het daarbij niet alleen over gezondheidsschade door het gebruik, maar ook over ondermijnende activiteiten die gepaard gaan met de handel en productie van drugs.

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts