Wie sturen kan, zeilt bij elke wind

Scheepswiel.JPGvrijdag 10 juli 2020

Op 6 en 7 juli hebben wij als gemeenteraad twee avonden nodig gehad om de Kaderbrief te bespreken. Normaliter wordt in deze periode van het jaar de Kadernota besproken, maar vanwege de coronacrisis zijn er op het financiële vlak te veel onzekerheden. Dit is de reden dat het college ons als raad middels een Kaderbrief heeft geïnformeerd en om richtinggevende uitspraken heeft gevraagd.

Namens onze fractie heeft Tineke Bette hierover het woord gevoerd:

“De economische gevolgen van de coronacrisis hebben zijn weerslag op de gemeentelijke begroting en brengen financiële onzekerheden met zich mee. De ChristenUnie heeft grote zorgen bij de oplopende financiële tekorten in het sociaal domein en structurele financiële oplossingen worden vanuit het Rijk nog niet geboden.

We zijn op de helft van deze raadsperiode en de ChristenUnie is zeker content over de wijze waarop in de afgelopen twee jaren voortvarend is gewerkt aan onder andere de thema’s Wonen, Duurzaamheid en Bedrijven. Hiermee kunnen we in Veenendaal – met de blik op de toekomst - een gezond economisch, sociaal en financieel evenwicht behouden.

Als reactie op de consultatievragen doen wij de volgende richtinggevende uitspraken:

· Bij het Activabeleid willen wij de afschrijving van schoolgebouwen op 60 jaar houden.

· De financiering van de extra corona-uitgaven spreiden over meerdere jaren.

· In de Kaderbrief staat dat de gevolgen voor de minima nog onvoorspelbaar zijn. We gaan er vanuit dat dit betrekking heeft op de vraag of er een groter beroep gedaan wordt op de minimaregelingen vanwege de coronacrisis. En niet op de minimaregelingen zelf.

· Met belangstelling volgen wij hoe de nieuwe welzijnsorganisatie invulling geeft aan het begrip Sociale Basis. Wij pleiten voor een basisbudget voor maatschappelijke partijen waarmee wordt samengewerkt. Mogelijk dat we in november hierover een motie zullen indienen. Daarnaast denken we aan een motie voor verdere versterking van de Sociale basis door middel van Welzijn op recept.

· Gelet op de economische gevolgen van de coronacrisis en de financiële onzekerheden vragen we het college om geen nieuwe collegebesluiten te nemen die financieel doorwerken naar 2021, anders dan de wettelijk noodzakelijke aanpassingen.

· Het is niet bekend hoe het Rijk Veenendaal gaat compenseren voor de gemaakte kosten vanwege de coronacrisis. Daarnaast is er nog geen zicht op structurele financiële oplossingen vanuit het Rijk vanwege de grote tekorten in het sociaal domein. Maar als blijkt dat er onvoldoende financiële middelen vanuit het Rijk komen, dan sluiten wij niet uit dat we naar onze Beslisboom moeten gaan kijken.

Dan nog twee onderwerpen waar wij een verdere verdieping op willen:

· Onze fractie heeft veel vragen over de voorgestelde forse formatie-uitbreiding en het daarbij behorende bedrag van 1,8 miljoen per jaar was voor ons een verrassing. Wij willen hierover verdiepend in een bijeenkomst worden bijgepraat. Wat moet wettelijk en waar liggen onze keuzes als het gaat om de inzet van de medewerkers?

· Bij het thema Sociaal domein wordt de raad gevraagd om heldere en concrete keuzes te maken over wat passende hulp is en wat niet. Als ChristenUnie willen we ruim voor de Programmabegroting in een bijeenkomst en aan de hand van een discussiememo hierover geïnformeerd worden.”

De reacties en toezeggingen vanuit het college op onze bijdrage zijn naar tevredenheid beantwoord.

In de komende maanden zullen we als raad en college nog een zorgvuldig proces moeten doorlopen, om daarmee in november bij de Programmabegroting samen weloverwogen keuzes te kunnen maken. Daar wil de ChristenUnie zich voor inzetten.

« Terug

Reacties op 'Wie sturen kan, zeilt bij elke wind'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.