Meer groen in de stad

Afbeelding voor de bijdrage Meer Groen in de stadvrijdag 09 februari 2018

Woensdag 7 februari was er in het gemeentehuis een inspiratieavond over 'Groen in de stad'. De gemeenteraad wilde graag met experts en andere betrokkenen met een 'groen' hart van gedachten wisselen en ideeën opdoen over het groen in Veenendaal. Om daarmee input te hebben voor een nieuwe visie op het groen die in de komende tijd ontwikkeld moet worden. Dit alles ook met het oog op de ontwikkelingen in de toekomst vanwege de klimaatverandering.

Deze inspiratieavond is georganiseerd door de werkgroep Groen, bestaande uit een vijftal raads- en commissieleden vanuit de SGP, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA met goede ondersteuning van de griffie en beleidsmedewerkers van de gemeente.

De avond werd ingeleid door een drietal boeiende sprekers die op het gebied van natuur, groen en water veel deskundigheid hebben.

  • Nico de Haan, de alom bekende vogel- en natuurkenner
  • Hilltrud Pötz, een bevlogen deskundige op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige architectuur en stedenbouw
  • Wim van Ginkel, algemeen directeur van de Koninklijke Ginkel Groep met veel kennis van zaken en een passie voor het duurzaam vergroenen van onze leefomgeving

Na de lezingen zijn de deelnemers, in drie groepen verdeeld, met elkaar in gesprek gegaan en zijn creatieve ideeën uitgewisseld en opgetekend. Dit alles onder de bezielende leiding van de drie sprekers.
De zeventig aanwezigen en de organisatoren hebben deze inspiratieavond over ‘Groen in de stad’ als bijzonder geslaagd ervaren.

Ook als ChristenUnie zijn wij er van overtuigd, dat groen in de stad van het grootste belang is. Het bevordert de gezondheid en vergroot de kwaliteit van leven.
Aantrekkelijke groenvoorzieningen en buurtparken zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van wijken. De aanwezigheid van groen nodigt uit tot tuinieren, spelen, fietsen en wandelen. Mensen ontmoeten elkaar in de openbare groene ruimte en dit bevordert de sociale verbinding in de wijk.
De ChristenUnie wil dat er beleid ontwikkeld wordt, dat gericht is op meer groen in de stad. Groen bevordert de leefkwaliteit van mensen en de noodzakelijke diversiteit aan vogels en bijensoorten zal hiervan eveneens profiteren. 
De oproep om meer te doen met groen moeten we niet alleen overlaten aan de gemeente. Het is een uitdaging om samen met burgers en bedrijven een sterke groene invulling te geven aan dat stukje aarde, waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Meer groen in de stad, dat doet buitengewoon goed!

« Terug