Veenendaal verdient beter!

Afbeelding bij bijdrage Veenendaal verdient betervrijdag 23 juni 2017

De gemeente Veenendaal heeft als beheerder een zorgplicht. Goed onderhouden groen en veilige wegen zijn belangrijk. Het beheer van de openbare ruimte is voor de gemeente een kerntaak! Schoon, heel en veilig, daar gaat het ons om.

Veenendaal is een compacte woonplaats waar veelvuldig en intensief gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte door voetgangers, fiets- en autoverkeer. Wat veel wordt gebruikt, slijt nu eenmaal sneller.
Als ChristenUnie willen wij een goede beheerkwaliteit van groen, straatmeubilair en wegen. Dit heeft naar onze stellige overtuiging een positief effect op de veiligheid, alsook op het gedrag en de beleving van de burgers. 

Vermindering van het kwaliteitsniveau in de wijken en op de bedrijventerreinen gaat ten koste van de positieve belevingswaarde, de veiligheid en de leefbaarheid voor de burger en de aantrekkelijkheid van Veenendaal voor wat betreft de vestiging van bedrijven. Ondernemend Veenendaal heeft in een brief een dringende oproep gedaan om verlaging van het kwaliteitsniveau tegen te gaan.

Op sommige plekken in de wijken en op de bedrijventerreinen staat in de goot naast de rijweg het gras en onkruid hoog opgeschoten. Op stoepen groeit gras en onkruid tiert welig tussen de tegels. Door milieueisen mag er niet meer met chemische middelen worden gewerkt om onkruid van wegen en stoepen tegen te gaan. Dit betekent meer arbeidsintensief werk. De mensen van wijkstadbeheer en alle groenverzorgers doen hun uiterste best. Maar meer doen met minder middelen, dat gaat niet.

Tijdens de crisisjaren is er voor 1,3 miljoen bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte. Nu er weer financiële ruimte is, hebben wij als ChristenUnie in de raadsvergadering van 22 juni met succes voorgesteld om een forse financiële impuls van € 500.000,- te geven voor het beheer van de openbare ruimte. Daarnaast hebben we een voorstel ingediend om ook structureel de neergaande lijn van het beheer openbare ruimte vanaf 2018 weer omhoog te krijgen. Dit voorstel heeft het nog niet gehaald. Maar bij de behandeling van de Kadernota 2018 op 3 juli zullen we opnieuw met een voorstel komen.

Het gaat ons immers om de veiligheid van alle weggebruikers en het welbevinden van alle inwoners van Veenendaal. Veenendaal verdient beter!

Labels
Gemeenteraad
Natuur en Milieu
Verkeer & Vervoer

« Terug naar homepage