Overwin gerust je schaamte voor hulp!

budgetering.jpg
2B - Engbert Stroobosscher ChristenUnie Veenendaal.jpg
Door Engbert Stroobosscher op 31 januari 2023 om 22:07

Overwin gerust je schaamte voor hulp!

Met deze oproep wil ik als wethouder armoedebeleid graag verschillende steunmaatregelen onder de aandacht brengen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen ben ik naast het fysieke domein ook aan de slag met het sociale domein. In portefeuille heb ik onder meer de Sociale Werkplaats IW4, beschut werk, begeleiding naar werk, naturalisatie en inburgering, schuldhulpdienstverlening, Veens Welzijn en het minima- en armoedebeleid. Dankbaar werk, zeker in deze moeilijke tijd waarin de energielasten en de inflatie stijgen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne.

Deze tijd vergt meer dan ooit dat we gezamenlijk optrekken. Van Kerk tot vrijwilligersorganisatie, van instelling tot Rijk en gemeente. Daarbij viel het me op dat de regelingen waarbij we als college onze inwoners willen helpen veelal niet bekend zijn. Dat is jammer zeker nu het er meer zijn geworden. Die onbekendheid valt deels te verklaren uit digitale barrières en taalbarrières. Mensen moeten online zoeken en formulieren invullen op websites, dat vereist digitale vaardigheid. Daarnaast worstelt men met ambtelijke begrippen en soms onduidelijke bepalingen. Dat merkte ik zelf, toen ik de energietoeslag voor mijn moeder uit Groningen invulde. De meeste regelingen zijn afkomstig van de rijksoverheid. Aan gemeenten de taak om die uit te voeren en de kenbaarheid en uitlegbaarheid te verbeteren. Mijn interview onlangs in de Rijnpost is dan ook het begin van een communicatietraject om de verschillende steunmaatregelen beter onder de aandacht te brengen.

Dan speelt er ook nog het probleem van de schaamte. Ook nieuwe groepen hebben nu moeite om rond te komen, zoals werkenden met een laag inkomen en een eigen wat minder goed geïsoleerd huis of huurwoning maar ook ouderen met een bescheiden pensioen. Wie vroeger nooit hulp nodig had, blijkt het in deze recessietijd niet meer te kunnen redden zonder financiële hulp. Tegen iedereen die zich daar ongemakkelijk over voelt zeg ik: overwin gerust je schaamte voor hulp. Want voor je het weet beland je in een nog lastiger situatie zoals ernstige gezondheidsklachten en/of schuldsanering.

Energietoeslag

Voor deze winter heeft de gemeente de energietoeslag. Dit is een bedrag van 1300 euro die niet terugbetaald hoeft te worden en waarover je geen belasting betaalt. Ook heeft de energietoeslag geen gevolgen voor bijstandsuitkeringen en toeslagen. Normaliter komen de mensen tot 120% van de bijstandsnorm hiervoor in aanmerking maar als gemeente Veenendaal hebben we deze grens opgetrokken tot 150% van de bijstandsnorm. Op deze wijze komen de mensen die net iets meer verdienen dan het minimum loon of AOW en een bescheiden pensioen ook in aanmerking.

Meerkostenregelingen chronisch zieken

De meerkostenregeling chronisch zieken is opnieuw ingevoerd. Chronisch zieken kunnen een tegemoetkoming ontvangen van 200 euro per half jaar. Op aangeven van de gemeenteraad zelfs 500 euro voor het eerste halfjaar van 2023. Bovendien is de verzekering van het eigen risico per 1 januari 2023 toegevoegd aan de GarantVerzorgd 3 van de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm houdt in dat ouders worden gekort op hun bijstandsuitkering als zij inwonende kinderen hebben ouder dan 21 jaar. Met ingang van dit jaar is deze leeftijdsgrens opgetrokken naar 27 jaar. Ouders werden feitelijk gestraft vanwege hun kinderen. Een scheve situatie. Nu hoeven de kinderen uit financieel oogpunt niet meer ‘gedwongen’ het huis te verlaten.

Vangnet van 1 miljoen

Voor onvoorziene uitgaven voor het armoedebeleid reserveert de gemeente 1 miljoen. Dat geld is voor inwoners die vastlopen in de bestaande regelingen. Om het gemakkelijker te maken urgente bijstand bij de mensen te krijgen, wordt een Stichting Urgente Noden (SUN) opgericht. Deze stichting is minder gebonden aan wettelijke regelingen. Vergelijk het met een kerkelijke diaconie.

Tot slot staan zowel de gemeente als Veens Welzijn met een balie aan het loket in het gemeentehuis voor u klaar om eventuele vragen over de regelingen persoonlijk te beantwoorden.

Labels: , , , ,